Directeur Bedrijfsvoering bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 9-18
Publicatiedatum
12 januari 2018
Sluitingsdatum
24 januari 2018

Organisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en steunt Nederlanders in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige wereld. Dit is de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van Nederland. BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire diplomatie – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 150 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 1600 medewerkers in Nederland en de circa 900 uitgezonden en 2200 lokale medewerkers in de rest van de wereld verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van het buitenlands beleid. BZ kent een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal.

De directie bedrijfsvoering bij Buitenlandse Zaken (254 FTE: 154 BZ en 100 extern) bestaat uit vijf clusters en een control unit. De clusters zijn verantwoordelijk voor huisvesting en facilitair; informatievoorziening (ICT); veiligheid, crisisbeheersing en integriteit; regionalisering  en informatie en archief.

DBV ondersteunt het departement en de posten via regie en kaderstelling op de genoemde bedrijfsvoeringterreinen. Deze diensten worden onder andere verleend door rijksbreed opererende shared services organisaties zoals 3W, Facilitair Management Haaglanden, de Rijksbeveiligingsorganisatie of door de Regionale Service Organisaties (RSO’s) van BZ. De komende jaren zullen de RSO’s in een proces van taakspecialisatie worden samengevoegd in centrale backoffices in Den Haag.

Ook levert DBV een bijdrage aan de interdepartementale kaderstelling en beleidsvorming in bovengenoemde domeinen. DBV heeft een schakelfunctie tussen het primaire proces van BZ en de rijksbrede SSO’s en de markt, om de optimale integrale en efficiënte dienstverlening te garanderen. De directie is volop in verandering (enige constante in de tijd).

De opgave

Als directeur bedrijfsvoering (DBV) bent u verantwoordelijk voor het  vorm geven en implementeren van het beleid t.a.v. bedrijfsvoering voor het departement en de posten, geeft u inspirerend leiding aan de directie en bent u verantwoordelijk voor het interne management. U neemt initiatieven op het gebied van bedrijfsvoering en overtuigt de ambtelijke top van het belang. U houdt vast aan visie en plannen, gaat door, laat zich niet afschrikken door tegenslagen of bezwaren. U staat mede voor de uitdaging om de BZ organisatie zowel in Den Haag als op de posten op ICT gebied toekomstbestendig te maken. Het is belangrijk dat u goede contacten onderhoudt met het postennetwerk en de relevante directies binnen BZ en tevens over een relevant interdepartementaal netwerk beschikt. Innoverend vermogen is essentieel.

Daarnaast geeft u (mede) leiding aan een aantal grote projecten van DBV. Te denken valt aan de uitwerking van een BZ breed bedrijfsvoeringsconcept, de verdere inrichting van Rijnstraat 8, de taakstelling huisvesting internationaal en vergroting van de duurzaamheid.

U maakt deel uit van (inter-)departementale overlegcircuits. En rapporteert aan de PSG.

Nadruk in de functie ligt op management en op inhoudelijk-strategische advisering. Daarbij is nadrukkelijk ook van belang te komen tot een optimale organisatie-inrichting van de bedrijfsvoering. Zie voor een nadere toelichting op de Visie op Publiek leiderschap de verwijzing hierna.

Wat vraagt dit van u?

 • U hebt bewezen leiderschapskwaliteiten en ervaring met besturen van veranderingstrajecten.
 • U hebt ervaring op het interdepartementale terrein en hebt een strategische blik en visie op bedrijfsvoering, ook in een internationale context.
 • U heeft affiniteit met huisvesting/vastgoed en ICT.
 • U haalt het beste uit uw medewerkers en inspireert hen.
 • U kunt het overzicht houden op diverse (veranderings-)trajecten.
 • U bent een hoogwaardige, dynamische en flexibele teamspeler.
 • U weet de verbinding te leggen tussen bedrijfsvoering en het primaire proces.
 • U neemt initiatief.

Gevraagde competenties volgens profiel FGR Topmanager:

 • aansturen groep
 • aansturen organisatie
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er kernkwaliteiten zijn waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Genoemde opgave vraagt om minimaal 2 functies in de bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid of een grote organisatie en om minimaal 9 jaar managementervaring. Tevens is een goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau C1 (European Language Framework) vereist.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. BZ kent een vaste plaatsingstermijn van 4 jaar voor hoger managementposities, waartoe deze directeursfunctie behoort. Om redenen van organisatiebelang of zwaarwegend persoonlijk belang kan de termijn met één jaar worden verlengd.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 9-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Willem van Ee
plv. secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken
E-mailadres: willem-van.ee@minbuza.nl

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl