Directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Logius, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD/2019/03
Publicatiedatum
15 mei 2019
Sluitingsdatum
2 juni 2019

Logius

Nederland digitaliseert. Burgers en bedrijven kunnen digitaal steeds vaker 24x7 terecht bij publieke organisaties om informatie in te winnen en zaken te regelen. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Dit doen we door met opdrachtgevers, afnemers en eindgebruikers in gesprek te gaan. Dat doen we betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website van Logius.

Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

De opgave

Logius begrijpt dat de wensen en eisen van mensen en organisaties steeds veranderen en wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving.  Daarom willen we onze diensten ontwikkelen en aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Voor ons betekent dit dat we de komende jaren met elkaar investeren in een nieuwe werkwijze. Hiermee beogen we een transparante organisatie te worden die producten en diensten aanbiedt die burgers en bedrijven eenvoudig kunnen gebruiken. Hiermee creëren we waarde voor afnemers en voor de gehele maatschappij. Dit doen we samen met mensen en organisaties om ons heen én vanuit onze opgebouwde ervaring en visie op hoe de digitale overheid werkt in de praktijk.

Om dit te kunnen realiseren hebben we per 1 januari 2019 onze organisatie anders ingericht. Flexibel werken én steeds kort cyclisch waarde toevoegen voor mensen en organisaties is daarbij ons uitgangspunt. In 2019 gaan we door met deze ontwikkeling. Zo willen we blijven zorgen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. We werken hier samen aan vanuit drie directies: Strategie & Regie, Productiehuis en Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling. En dit gebaseerd op onze kerncompetenties betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud. De directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O) geeft gezamenlijk met de algemeen directeur, de andere directeuren en de secretaris leiding aan de organisatie.

Je verantwoordelijkheden

De directie B&O heeft een kaderstellende, adviserende, toetsende en ondersteunende functie binnen de organisatie. Je geeft samen met vier afdelingshoofden en vier clustermanagers dagelijks leiding aan een team van ongeveer 120 in- en externe collega’s. De directie kent de volgende afdelingen:

 • Juridische Zaken, Inkoop & Contractmanagement: deze afdeling voert juridische, inkoop, contract en compliancy (interne audits) gerelateerde taken uit voor de gehele organisatie, zowel direct gerelateerd aan het primaire proces, als kaderstellend en toetsend.
 • Human Resources & Organisatie: deze afdeling adviseert en ondersteunt management, medewerkers en organisatie(onderdelen) bij vraagstukken omtrent individuele en organisatieontwikkeling en bij het ontwikkelen van beleid.
 • Control, Financiën & Informatievoorziening: deze afdeling biedt voorwaarden waarop financiële sturing binnen de organisatie en de financiële verantwoording zowel in- als extern optimaal kan worden uitgevoerd, het beheer van organisatiebrede tooling en het ontwikkelen en leveren van managementinformatie.
 • Veiligheid: deze afdeling levert toekomstbestendige en robuuste oplossingen voor de veiligheid van (de dienstverlening van) Logius, waar het gaat om informatieveiligheid, risicobeheersing, calamiteiten en fraude- en cyberincidenten.

Als lid van het directieteam leid je de organisatie naar de gewenste toekomst waarin de organisatie zich ontwikkelt tot een agile-organisatie. Je doorziet wat hiervoor nodig is, zowel in houding en voorbeeldgedrag als in te bieden kaders, advies, toetsing en ondersteuning. Je spreekt je collega-directeuren en andere collega’s hier ook op aan. Je bent consequent, duidelijk en transparant in je handelen. Je hebt een open houding en je bent een betrokken leidinggevende en collega. Je geeft richting en ruimte en verwacht resultaat en rekenschap. Je bent gericht op samenwerking en weet verbinding aan te brengen tussen de nieuwe agile werkwijze en klassiek integraal management.

Als directeur heb je een overkoepelende visie op de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de brede organisatieontwikkeling van Logius naar een SAFe-organisatie. Je stuurt daarbij samen met de collega’s in het directieteam en in het managementteam van B&O op hoofdlijnen en intervenieert waar nodig. Je bent in staat het speelveld te overzien en hierin je rol te nemen, zowel intern als in de externe bestuurlijke context. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur Logius.

Wat vraagt dit van je?

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding;
 • Je hebt minimaal vijf tot acht jaar leidinggevende en bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling binnen complexe organisaties;
 • Je hebt aantoonbare, relevante kennis van en ervaring met de vakgebieden bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • Je hebt ruime en aantoonbare ervaring met veranderprocessen in een professionele organisatie. Ervaring met het werken in een agile-omgeving is daarbij een pre;
 • Je bent in staat om stevige positie in te nemen in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met digitalisering in een overheidscontext.

Competenties

Logius kent een aantal kerncompetenties, die we van alle collega’s verwachten. Dit zijn: durf, initiatief, flexibel, resultaatgericht, samenwerken en zelfontwikkeling.

Daarnaast achten wij de volgende competenties van belang voor het goed kunnen vervullen van de functie: bestuurssensitiviteit, aansturen groep, omgevingsbewustzijn, netwerken, aansturen organisatie, verbinden, creativiteit.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van drie jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Overige informatie

Het betreft een functie voor 36 uur per week. Vervulling voor 32 uur per week is bespreekbaar.

De selectiegesprekken voor deze vacature vinden plaats in de week van 17 juni.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD/2019/03 naar:

E-mailadres: postbus.solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Yvonne van der Brugge
Algemeen directeur Logius
Telefoonnummer: 06-51992093

Over de sollicitatieprocedure

Ashwinie Ramdat
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50079653
E-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl