Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, Directie Particulieren
Salarisschaal
15
Standplaats
Bonaire
Vacaturenummer
BABD 688-22
Publicatiedatum
18 januari 2023
Sluitingsdatum
1 februari 2023

Opgave

De Belastingdienst Caribisch Nederland (hierna B/CN) heeft kantoren op Bonaire, St. Eustatius en Saba. In totaal werken hier ongeveer 110 medewerkers voor Belastingdienst en Douane. Het kantoor op Bonaire is het grootste kantoor en jouw standplaats.

Het managementteam van de B/CN bestaat uit de directeur, een plaatsvervangend directeur en 3 teamleiders. Als directeur geef je leiding aan de teamleiders, samen met hen en de plaatsvervangend directeur realiseer je de doelstellingen uit het jaarcontract. Dit doe je vanuit een pragmatische houding. B/CN is een kleine organisatie waar zichtbaarheid van jou op de werkvloer en kennis van en oog voor het werk dat gedaan wordt belangrijk is. Daarnaast geef je richting aan de doorontwikkeling van B/CN. Hierbij is het belangrijk dat je de medewerkers enthousiasmeert, samenwerking tussen de teams motiveert en hierin oog hebt voor de cultuur waarbinnen je werkt en resultaten behaalt.

Je onderhoudt de contacten en maakt afspraken met ketenpartners zoals de KMAR en politie vanuit de douanetaak de eilanden veilig te houden. Samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise en middelen zijn hierin belangrijke elementen omdat het werkgebied relatief klein is. Daarnaast is de Rijksdienst Caribisch Nederland een belangrijke partner voor jou als formeel werkgever van de medewerkers van B/CN. De Shared Service Organisatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland levert ondersteunende diensten en producten waar de Rijksdiensten gebruik van maken en waarbij B/CN een belangrijke partner en afnemer is. Als directeur van de Belastingdienst ben je ook het gezicht en eerste aanspreekpunt voor de Openbare Lichamen als het gaat over douane- en fiscale issues.

Je schakelt met het ministerie van Financiën over de fiscale- en douanewetgeving. Deze zal de komende jaren aangepast worden voor efficiëntere uitvoering van de taken van B/CN. Je houdt hierin een sterke vinger aan de pols. Met de douane en de FIOD in Europees Nederland heb je een functionele relatie voor de inzet van expertise en kennisdeling. Je schakelt makkelijk met al deze verschillende stakeholders over bestuurlijke issues en praktische vraagstukken. Je bent op alle niveaus een prettige gesprekspartner en je weet de belangen van B/CN goed te vertegenwoordigen.

Wat neem je mee?

 • Een WO werk- en denkniveau met bij voorkeur kennis en ervaring in zowel fiscaliteit als Douane.
 • Je hebt kennis van en relevante ervaring met Toezicht en Handhaving voor zowel Belastingen als Douane.
 • Bestuurlijke sensitiviteit, ervaring met dossiers waarbij belangen en gevoeligheden goed aangevoeld en afgewogen worden.
 • Praktijkgerichtheid, het in kunnen spelen op de praktijk om effectief tot het doel te komen.
 • Flexibiliteit, het vermogen om snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • Culturele sensitiviteit, ervaring en gevoel bij verschillen in normen en waarden en daarnaar kunnen handelen om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Leidinggevende ervaring in bij voorkeur meerdere organisaties en/of indirect (via teamleiders) leidinggeven.
 • Ervaring in het verbinden en effectief samenwerken, zowel binnen het eigen organisatieonderdeel als in breder verband.
 • Een breed handelingsrepertoire. De leidinggevende kwaliteiten van de Belastingdienst zijn: sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit, initiatief en assertief, leren en experimenteren en reflectie.

Belastingdienst Caribisch Nederland

B/CN draagt bij aan een financieel gezond Caribisch Nederland. Wij zorgen dat burgers en ondernemers hun wettelijke verplichtingen op het gebied van Belastingen en Douane nakomen. Wij zorgen voor een stabiele stroom van belastinginkomsten op de BES eilanden. Wij zijn verantwoordelijk voor de controle en veiligheid van het grensoverschrijdend goederen verkeer in Caribisch Nederland.

Wij zijn aanspreekbaar voor de samenleving (politiek, belastingplichtigen en onze handhavingspartners) maar ook naar onze moederorganisatie in Nederland voor onze keuzes in de uitvoering en over onze prestaties. Als B/CN willen we Betrouwbaar en Efficiënt zijn en dat Samen met onze omgeving realiseren. Wij willen dat burgers en bedrijven bereid zijn zo veel mogelijk uit zichzelf de fiscale regels na te leven, zonder dat wij hierop moeten ingrijpen en corrigeren

De kerntaken van de B/CN zijn:

 • heffing, inning, controle en invordering van rijksbelastingen, premies invoerrechten en accijns;
 • inning- en invorderingstaken van eilandheffingen en mogelijk voor enkele ministeries;
 • klantondersteuning en dienstverlening;
 • toezicht op rijksbelastingen, premies, invoerrechten en accijns;
 • toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen;
 • toezicht op de naleving van wetgeving op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.

B/CN is integraal onderdeel van de Belastingdienst Europees Nederland en valt daarmee onder het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën in Nederland. B/CN is een onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst als het gaat om de beheersmatige en inhoudelijke aansturing. De aansturing van B/CN is ondergebracht bij de Algemeen Directeur Particulieren van de Nederlandse Belastingdienst. Daarnaast is de Directeur B/CN voor een deel van de verantwoordelijkheden via functionele lijnen verbonden met de Directeur-Generaal Douane en de Algemeen directeur FIOD, onderdeel Directoraat-Generaal Belastingdienst, in Nederland.

Ontwikkelingen

Sinds 2010 heeft Bonaire een grote economische ontwikkeling meegemaakt. Het aantal belastingplichtigen is enorm gestegen en de complexiteit van de fiscale problematiek is toegenomen. Ook is er sprake van een enorme groei in de goederenstroom naar de eilanden en is het vlieg- en ferryverkeer na een dip in de Covid periode verder vermeerderd. Ten opzichte van 2010 is er binnen B/CN een grote efficiencyslag gemaakt en vindt de administratieve verwerking geautomatiseerd plaats. De ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de ICT is een belangrijke nieuwe taak van B/CN geworden. Zeker nu de online dienstverlening voor bedrijven en burgers steeds belangrijker is geworden.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Particulieren

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies van de Belastingdienst essentieel. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het de belastingplichtige makkelijker te maken om correct aangifte te doen. De directie Particulieren kent een algemeen directeur en twee directeuren en wordt ondersteund door een bureau directie- en bedrijfsvoeringondersteuning.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden wij?

De kans om alle processen van een Belastingdienst inclusief douane-taken aan te sturen en daarmee bij te dragen aan een financieel gezond en veilig Caribisch Nederland. Dit in een omgeving die vraagt om flexibiliteit, en zowel strategisch als pragmatisch denken.

Vast dienstverband voor 36 uur per week (eventueel met een proeftijd) en een salarisniveau schaal 15, € 5.810 – max. € 8.163 bruto per maand met een Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld (bruto). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De uitzending verloopt via 3W, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse zaken op basis van het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK), opgenomen in de aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU). Deze regeling regelt de aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de uitzending naar de Cariben.

Ook geïnteresseerden reeds woonachtig op de BES-eilanden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Tips voor uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken zullen in derde of vierde week van februari plaatsvinden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 688-22 naar:

E-mailadres: ABD-solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Liane Vlaskamp
Algemeen Directeur Directie Particulieren
Telefoonnummer: Via het secretariaat: Marijke Leeftink-Escher 06-46 21 47 24

Over de sollicitatieprocedure

Jaap Remeeus
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 44 37