Directeur Beleid en Bestuursondersteuning DJI bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 88-21
Publicatiedatum
23 februari 2021
Sluitingsdatum
3 maart 2021
overleg op kantoor

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. JenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van JenV. DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Organisatie DJI
DJI voert namens de minister van JenV straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit. DJI is verant­woordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en werkt samen met hen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dat doen we met bijna 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI een van de grootste organisaties van Nederland. De komende jaren staat DJI voor de grote opgave om de capaciteit, de personele inzet en de budgettaire kaders in balans te houden en de kwaliteit van de uitvoering verder te verbeteren.

De focus

DJI heeft drie focuslijnen benoemd die leidend zijn voor DJI in het behalen van de maatschappelijke opgave: het terugdringen van recidive.

 • Justitiabelen zijn van de maatschappij; voor het terugdringen van recidive is een sterke verbin­ding tussen Rijk, gemeenten en andere ketenpartners nodig. Samen werken we aan een ver­antwoorde terugkeer gericht op het verminderen van recidive.
 • Emancipatie van de uitvoering; DJI levert een actieve en inhoudelijke bijdrage aan beleid en politieke keuzes.
 • DJI is een mensenorganisatie; DJI werkt voor mensen - de justitiabelen - en met mensen - de medewerkers die de maatschappelijke opgave van DJI waarmaken. Wat de komende tijd be­langrijk is, is het verder ontwikkelen van vakmanschap en leiderschap.

De directie Beleid en Bestuursondersteuning

De directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B) is één van de stafdirecties op ons hoofdkantoor in Den Haag. De directie B&B adviseert en ondersteunt de hoofddirectie en het DJI-beraad. De directie werkt hierbij samen met bestuursdepartement en ketenpartners. De directie bestaat uit vier afdelingen:

 • Beleid
 • Corporate Communicatie
 • Juridische Zaken
 • Bestuursondersteuning

Afdeling Beleid

De afdeling Beleid bestaat uit vier clusters: Beleidsontwikkeling, Analyse, Strategie en Kennismanage­ment. De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doel­stellingen. De afdeling Beleid levert integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.

Afdeling Corporate Communicatie

Deze afdeling levert op corporate niveau maatwerk op het gebied van communicatie. De afdeling be­waakt de reputatie van DJI en adviseert over hoe de boodschap via het juiste communicatiemiddel de doelgroep(en) bereikt.

Afdeling Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken functioneert als de juridisch adviseur van de hoofddirectie, het hoofdkantoor en de directeuren in het veld. De afdeling doet dat met inachtneming van alle vertrouwelijkheid die professioneel hoort in de relatie tussen een ‘advocaat en cliënt’. De afdeling is verantwoordelijk voor de juridische control binnen DJI, voor de coördinatie van wetgeving en het concipiëren van ministeriële regelgeving op het terrein van DJI.

Afdeling Bestuursondersteuning

Deze afdeling ondersteunt en adviseert de hoofddirectie, divisiedirecties en stafdirecties, zowel in proces­matige als administratief-secretariële zin. De staffers voor de hoofddirectie adviseren de (p)HDJI in de wekelijkse gang van zaken en de besluitvorming DJI-breed. Het secretaresseteam draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning van de directeuren van het hoofdkantoor DJI.

De opgave

Als bestuurssecretaris van het DJI Beraad ondersteun jij de Hoofddirectie en stel je hen in staat besluiten te nemen op basis van integrale adviezen. Je legt verbinding tussen departement, divisies en staf­directies. Samen met jouw afdelingshoofden geef je leiding aan ongeveer honderd medewerkers. Met jouw leidinggevende ervaring stuur je met succes de verschillende disciplines van jouw directie aan. DJI opereert in een dynamische omgeving met sterk wisselende belangen. B&B weet wat er binnen en buiten DJI leeft en vertaalt ontwikkelingen (pro)actief naar beleid en juridische kaders. B&B biedt zicht op kansen en bedreigingen die er zijn om de inhoudelijke doelen van DJI te bereiken en agendeert dillema’s. Zo werk je, samen met jouw medewerkers, aan de ontwikkeling en implementatie van de strategische DJI-koers en de vertaling daarvan naar handelingsperspectief.

Wat vragen wij?

 • Je koppelt academisch niveau aan leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid binnen een complexe uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van inge­wikkelde processen in een complex krachtenveld.
 • Je bent klantgericht en collegiaal.
 • Je kunt sturen op resultaten, het taakzelfstandig vermogen van medewerkers stimuleren, ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid en vernieuwing en verbetering stimuleren.
 • Je kunt mensen bij elkaar brengen en verbinden, zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes.
 • Je weet op een open en soepele wijze te communiceren met interne en externe actoren.
 • Je kunt een netwerk bouwen en onderhouden, de organisatie vertegenwoordigen en namens de organisatie onderhandelen in het (inter)departementale speelveld.
 • Je hebt een sterke affiniteit met leren en het ontwikkelen van mensen.

Competenties:

 • organisatie- en bestuurssensitiviteit;
 • omgevingsbewustzijn;
 • realisatiekracht;
 • netwerken;
 • aansturen van een organisatie en groep;
 • ontwikkelen van medewerkers;
 • creativiteit.

Wat bieden wij?

Een functie ingeschaald in salarisschaal 16. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 88-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

dr. mr. Gerard Bakker
hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
Telefoonnummer: 06-5252 7091
E-mailadres: gerard.bakker@dji.minjus.nl

Over de sollicitatieprocedure

Petra de Rooij
management development consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06–21 83 29 13
E-mailadres: p.d.rooij@dji.minjus.nl