Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 173-23
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
2 april 2023
Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtsstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waardengedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat

Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (hierna: DGOBDR) heeft als aandachtgebieden het borgen van het democratisch fun¬dament van de samenleving, (herstel van) vertrouwen van burgers in de overheid, grondrechten en verkiezingen, versterken van rechtsstatelijke en democratische instituties, het openbaar bestuur en de interbestuurlijke verhoudingen, de financiële verhoudingen, gebiedsgericht en grensoverschrijdend (samen-)werken. Onder dit directoraat-generaal vallen de directie Democratie en Bestuur, de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving.

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) werkt aan een sterk, toekomstbestendig en (financieel) stabiel openbaar bestuur, waarbij elke regio telt. Een openbaar bestuur dat goed functioneert en financieel voldoende krachtig is, zodat urgente maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd en medeoverheden in staat stelt om voor hun burgers ook eigen keuzes te maken. Daarbij richt BFR de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat taken, middelen en instrumenten in balans zijn en gemeenten en provincies hun taken tijdig en goed kunnen oppakken.

BFR speelt met haar expertise op het terrein van de bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke en financiële verhoudingen, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken actief in op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken (zoals jeugd, WMO, klimaat, energie, wonen) en de bestuurlijke en financiële impact hiervan. Zij draagt eraan bij dat medeoverheden hierop goed zijn toegerust.

Tevens bevordert BFR dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt (samen)gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. Hierbij houden we rekening met sociaal, fysiek en regionaal economische ontwikkelingen en verschillen. BFR is een verbindende schakel tussen buiten en binnen en bevordert dat er meer integraal, gebiedsspecifiek aan de slag wordt gegaan, waar dat nodig is.

Daarmee functioneren we in een complex intern en extern krachtenveld. De directie is enerzijds aanspreekpunt voor de bestuurlijke buitenwereld van decentrale overheden en vraagt anderzijds in de Haagse omgeving aandacht voor de belangen van decentrale overheden.

De directeur Bestuur, Financiën en Regio’s

 • is verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal belangrijke bestuurlijke opgaven en doelstellingen van het kabinet en adviseert de ambtelijke en politieke top hierover;
 • draagt als MT-lid OBDR bij aan de ontwikkeling van het strategische beleid en de verdere ontwikkeling van DGOBDR;
 • geeft integraal leiding aan de directie (circa 100 medewerkers) en draagt bij aan de ontwikkeling en versterking van de directie, met oog voor medewerkers en de onderlinge samenwerking;
 • geeft inhoudelijk sturing aan en onderhandelt intensief met bestuurlijke instanties en publieke organisaties op nationaal, provinciaal, regionaal, stedelijk en Europees niveau;
 • is verantwoordelijk voor de financiën van de medeoverheden (gemeentefonds, provinciefonds en lokale heffingen);
 • treedt op in interdepartementale overlegsituaties op het niveau van ambtelijke voorportalen en onderraden van de ministerraad.

De opgave

Er is volop beweging in de bestuurlijke omgeving en op onderdelen van het bestuur. Er wordt veel van gemeenten en provincies gevraagd, zoals op het terrein van woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en jeugdzorg. Te meer reden, dat het openbaar bestuur daar goed toe in staat wordt gesteld, met de juiste (financiële) middelen en instrumenten. Vanwege de schaal van de inhoudelijke opgaven wordt steeds vaker samengewerkt op regionaal niveau, waarop de formele ‘hoofdstructuur’ van het bestuur onvoldoende is toegesneden. Ook speelt bij veel vraagstukken de kwestie waar en hoe taken het beste belegd kunnen worden op centraal, het gemeentelijk en provinciaal terrein. Dit vraagt om intensieve samenwerking en interbestuurlijk partnerschap tussen Rijk, gemeenten en andere bestuurslagen – en ook het versterken van regionale slagkracht voor het realiseren van inhoudelijke ambities.

Hiertoe is het nodig meer ruimte te creëren voor differentiatie binnen de huidige wetgeving en het interbestuurlijk en financieel toezicht, terwijl er tegelijkertijd behoefte is aan een duidelijker kader voor de vraag welke bestuurslaag op welk moment aan zet is. Voor andere ministeries fungeert BFR enerzijds als adviseur bij het maken van keuzes over de gevolgen van beleidswijzigingen voor decentrale overheden en bewaakt zij anderzijds namens de minister van BZK het belang van de goede interbestuurlijke verhoudingen en de positie van de decentrale overheden daarbinnen.

BFR is verantwoordelijk voor een modernisering van de financiële verhoudingen en een toekomstbestendige financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. Hierbij is aandacht voor slagkracht en uitvoerbaarheid bij grote opgaven, zonder het oog voor inwoners te verliezen. Samen met de directie Democratie en Bestuur is BFR verantwoordelijk voor het onderhoud van de relatie met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. BFR is voorts onder meer verantwoordelijk voor (inter)bestuurlijke vraagstukken rondom leefbaarheid, grensoverschrijdende samenwerking en herindelingen.

Ook is BFR binnen het DGOBDR een zwaartepuntdirectie voor het regionaal en gebiedsgericht werken. Dit geldt ook voor grensregio’s. Er zijn regio’s die het goed en minder goed doen. De directie is een gezaghebbende speler met kennis over gebiedsgerichte en innovatieve aanpakken die leiden tot een beter functionerend openbaar bestuur en een versterking van de brede welvaart in gebieden en steden. Deze generieke aanpak is gericht op meer handelingsruimte voor gemeenten en provincies en aansluiting bij regionale en economische opgaven. Van de directeur wordt verwacht dat deze zich soepel in dat netwerk aan contacten binnen en buiten het Haagse weet te bewegen en het leuk vindt om verbindingen te leggen en te bewaken.

Deze verschillende opgaven vragen van de directeur om tot een samenhangende visie op de onderdelen van de directie. Daarbij is het van belang om de samenwerking binnen en met de andere directies binnen het DG te versterken, waarbij, ook met het oog op vermindering van de werkbelasting van medewerkers, tot een scherpere taakverdeling wordt gekomen.

Hoe werk je?

 • Je zorgt graag voor verbinding en geeft met energie en doortastendheid vorm aan de opgaven.
 • Vanuit evenwicht en met gevoel voor humor kan je relativeren, inspireren en motiveren.
 • Je ondersteunt en stimuleert de kernwaarden van de directie: deskundig, gezaghebbend, creatief en intellectueel nieuwsgierig.
 • Je denkt en handelt pro-actief, vanuit een gezamenlijke visie, en bent bereid om te bouwen, daar waar de kaders nog niet helder zijn.
 • Je biedt medewerkers een werkplek om trots op te zijn; prettig, veilig en met een goede werksfeer.

Wat neem je mee?

 • aantoonbare ervaring in een financiële of beleidsmatige integrale managementpositie bij een ministerie of andere grote overheidsorganisatie;
 • visie op de samenwerking tussen Rijk en medeoverheden;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met interdepartementale processen en verhoudingen;
 • ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex en strategisch bestuurlijk krachtenveld;
 • energie om verder te bouwen aan de samenwerking binnen onze directie;
 • kennis van en affiniteit met het proces van de rijksbegroting, de gemeentefinanciën en economische vraagstukken.

Wat bieden we?

 • De kans om in een interessante en belangwekkende politiek bestuurlijke omgeving een verbindende en invloedrijke rol te spelen.
 • Salarisschaal 17. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Het betreft een vertrouwensfunctie. Een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (B) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Een ABD-selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Mogelijk worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 173-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

mr. Arne van Hout
directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van het ministerie van BZK
Telefoonnummer: secretariaat: 06-50 08 06 82 of 06-46 85 90 77
E-mailadres: SecretariaatDGOBDR@minbzk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Kim de Labije
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-15 18 41 22
E-mailadres: Kim.Labije@minbzk.nl