Directeur Bestuursondersteuning bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 242-22
Publicatiedatum
1 augustus 2022
Sluitingsdatum
28 augustus 2022

De opgave

De kerntaak van de directie Bestuursondersteuning (BO) is om in sterke verbinding met de samenleving en de organisatie de politieke en ambtelijke top goed te adviseren en ondersteunen. Het takenpakket van de directie is zeer divers, van advisering tot het stimuleren van innovatief en praktijkgericht werken binnen SZW, van protocollaire aangelegenheden tot het (stukken)verkeer met het parlement en van de ondersteuning van bewindspersonenstaf en Bestuursraad tot de secretariële ondersteuning. Ook het Departementaal Crisiscentrum (DCC) en projecten voor parlementaire ondervragingen en enquêtes zijn onderdeel van de directie.

Als directeur zorg je vanuit brede kennis en een goed netwerk voor een betrouwbare en hoogwaardige advisering aan en ondersteuning van onze bestuurders. Dat is de basis. Je bent voortdurend in gesprek in met de bestuurders en SZW organisatie om feedback op te halen en de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Je ondersteunt in de organisatieontwikkeling, onder andere via het support team innovatie en het ontwikkelen en modereren van directeurenconferenties. Tevens geef je vorm aan departementale processen, in het bijzonder rond begrotingsbehandeling en grote debatten.

Daarnaast hebben (ook) SZW en BO te maken met een combinatie van een ambitieuze inhoudelijke agenda op SZW-terrein, een aantal crises waar SZW bij betrokken is (onder andere Oekraïne en opvang vluchtelingen) en een tweetal parlementaire enquêtes (fraudebeleid en dienstverlening en corona). Er komt daarmee heel veel werk op de directie af. Dit vraagt om een directeur die flexibel kan inspelen op nieuwe uitdagingen én die keuzes kan maken als dat nodig is. Je zorgt dat het DCC zodanig flexibel is ingericht, dat er snel opgeschaald kan worden. Voor de parlementaire enquête corona organiseer je met de projectleider het projectteam. Richting de BO-ers bied je humor, lichtheid, rust en steun, ook in drukke tijden.

SZW is mede naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire bezig met een organisatieontwikkeling gericht op een praktijkgerichte, innovatieve en open werkwijze. Dat betekent dat we werken vanuit de mensen voor wie we het doen en de professionals die met hen werken. Om ons werk goed te doen, zoeken we naar nieuwe oplossingen waar oude niet meer werken en zoeken we contact met de mensen voor wie we het doen. Als directeur lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling, zowel SZW breed als binnen de directie. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. De directeur BO is daarvoor een ambassadeur, bijvoorbeeld als het gaat om de openbaarmaking van beslisnota’s. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Wat vragen we van je?

 • Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, een heldere visie op de bestuurscultuur en relatie tussen parlement en een ministerie en een sterk omgevingsbewustzijn;
 • Kennis van en ervaring met de processen tussen het parlement en een ministerie, de voorbereiding van de ministerraad en de ondersteuning van bewindspersonen en leden van een bestuursraad;
 • Inspirerende en verbindende leiderschapskwaliteiten en sterke managementvaardigheden waarmee je rust, comfort en ruimte biedt aan een grote range aan professionals;
 • Stressbestendig en analytische scherpte waarmee je snel situaties kan doorgronden en de juiste vervolgstappen kunt bepalen;
 • Aantoonbaar effectief kunnen omgaan met verschillende, soms strijdige belangen en veel verschillende partijen en daarbij in staat je onafhankelijk op te stellen, een stevige gesprekspartner te zijn die tegenwicht kan bieden en positief kritisch is;
 • Academisch werk- en denkniveau en snel kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en abstractieniveaus (vooral strategisch en tactisch);
 • Een belangstellende houding en bijdragen aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen en waarin hard werken en plezier hand in hand gaan: humor, ontspannenheid, relativeringsvermogen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij je ambtenaren ondersteunt, zodat zij belangrijke maatschappelijke vraagstukken nog beter kunnen aanpakken;
 • Een salaris tussen de € 6530,56 en € 8889,89 bruto per maand (schaal 16). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma;
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling;
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk;
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen;
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Directie / afdelingsinformatie

De directie Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW. Zij zorgt ervoor dat de leiding zich op de juiste momenten met de juiste zaken kan bezighouden, draagt bij aan de kwaliteit, tijdigheid en samenhang van de besluitvorming door de leiding en organiseert departementsbrede processen. De directie Bestuursondersteuning (BO) bestaat uit de afdeling Bestuursadvies (BA), de afdeling Kabinetszaken, Managementondersteuning en Stukkenverkeer (KMS) en het Supportteam Innovatie (SI).

Onder BA vallen het ambtelijk secretariaat van de bewindspersonen, advisering van Bestuursraadleden, secretariaten, bewindspersonen staf, Bestuursraad SZW, managementteams Bestuursraadleden, parlementair verkeer, verkeer met (Rijks-) ministerraad, departementsbrede projecten en processen en de controlfunctie van pSG- en SG-domeinen. Tevens zorgt BA voor de crisisbeheersing van SZW door middel van een Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-SZW). De directeur BO is formeel hoofd van het DCC.

KMS is verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding, het stukkenverkeer, stafzaken, bedrijfsvoering en kabinetszaken. Onder KMS vallen ook de kamerbewaring en protocolactiviteiten (waaronder evenementen, onderscheidingen, predicaten en rouwprotocol).

Het Supportteam Innovatie richt zich op het verbinden van nieuwe perspectieven en innovatieve werkwijzen bij beleidsopgaven en maatschappelijke ontwikkelingen binnen SZW. Uitgangspunt is dat innovatie bijdraagt aan meer inhoudelijke slagkracht, effectievere processen en, ten dienste daarvan, cultuurverandering binnen SZW. Het programma SZW Werkt, dat zich richt op het stimuleren van praktijkgericht werken, wordt in het najaar van 2022 toegevoegd aan het Supportteam.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek-A van de AIVD maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure en referenties worden opgevraagd.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 242-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Krista Kuipers (bereikbaar vanaf 10 augustus)
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal
Telefoonnummer: 06-15 36 95 30 (via secretariaat)
E-mailadres: kkuipers@minszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: linda.kruithoed@minbzk.nl