Directeur Bestuursondersteuning en advies bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directie Bestuursondersteuning en Advies
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 16-23
Publicatiedatum
12 januari 2023
Sluitingsdatum
29 januari 2023

Geen dag is hetzelfde bij de directie Bestuursondersteuning en Advies. Het is een directie waarbij je elke dag met een ander relevant en actueel onderwerp te maken hebt. Van een kabinetswissel tot de begeleiding van getuigen voor een parlementaire enquête, de wekelijks voorbereiding van de ministerraad, een debat in de Tweede Kamer of de organisatie van diner van oud-ministers.

Samen met ca. 50 bevlogen medewerkers zorg jij er elke dag weer voor dat de bewindspersonen en de ambtelijke top geadviseerd en ondersteund worden en de bewindspersonen met een gevulde tas met stukken naar huis gaan. Je staat midden in de actualiteit en je leert snel het hele werkterrein van het ministerie van Financiën overzien, zowel beleid als de uitvoering. Het is een uitdagende baan in een team met professionele medewerkers.

Directie Bestuursondersteuning en Advies

De directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) maakt deel uit van het cluster secretaris-generaal (SG) en valt daarbinnen onder het cluster van plaatsvervangend secretaris-generaal. De directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Advies, de afdeling Bestuursondersteuning en Protocol (BO&P) en de afdeling Parlementaire Enquêtes (PE). De directie bestaat uit circa 50 medewerkers.

Als directie ondersteunen en adviseren we de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Financiën over bestuurlijke en politieke aangelegenheden. Ook voeren we het secretariaat van de bestuursraad en bereiden we het interdepartementale SG-overleg, de onderraden en de ministerraad voor.

Daarnaast bewaken we het proces van de stukkenstroom richting de bewindspersonen, adviseren we de bewindspersonen over protocollaire zaken, zijn we verantwoordelijk voor de parlementaire coördinatie en coördineren we de parlementaire enquêtes, ondervragingen en onderzoeken. Tot slot verzorgen we de departementale crisiscoördinatie.

Afdeling Advies

De afdeling Advies draagt zorg voor een kwalitatief hoogstaande advisering van de bewindspersonen en de ambtelijke top van het ministerie van Financiën op belangrijke en complexe dossiers; van de fiscaliteit tot financiële markten en van de Douane tot het begrotingsbeleid. De afdeling Advies heeft een dienstverlenende en kaderstellende rol in de departementale stukkenstroom. Onder deze afdeling valt ook het zogenoemde departementale Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) en de parlementaire coördinatie en advisering t.a.v. protocollaire zaken.

Afdeling BO&P

De afdeling Bestuursondersteuning en Protocol (BO&P) richt zich op het ontzorgen en ondersteunen van de politieke en ambtelijke top en levert op die manier dagelijks een bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces door de ambtelijke en politieke top van het ministerie. De kerntaken van de afdeling richten zich op bestuurs- en managementondersteuning, en ook op ondersteuning op het gebied van protocollaire aangelegenheden. De afdeling biedt een thuis voor de kamerbewaarders van de bewindspersonenvleugel, de managementondersteuners van de bewindspersonen van het ministerie van Financiën, de managementondersteuners van de secretaris-generaal (SG) en de plaatsvervangend SG (pSG), de bestuursondersteuner voor de coördinatie van de ministerraad en onderraden, de bestuursondersteuners voor de parlementaire coördinatie, de bestuursondersteuners voor de coördinatie van de stukkenstroom en de managementondersteuners voor de directie BOA zelf.

Afdeling PE

De afdeling Parlementaire Enquêtes is een tijdelijke afdeling binnen de directie die in 2021 speciaal is opgericht om de werkzaamheden rondom de drie parlementaire enquêtes die de komende jaren op de rol staan te coördineren. De projectafdeling parlementaire enquêtes coördineert de werkzaamheden vanuit het departement voor de drie lopende enquêtes: de enquête naar de Groninger gaswinning (PEGA), naar Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) en Covid-19 (PECO). De afdeling PE zorgt voor centralisatie van kennis, verzorgt de contacten met de griffier van de enquêtecommissies, neemt deel aan interdepartementale overleggen en ontzorgt de inhoudelijk betrokken organisatieonderdelen op het proces. Hiervoor werkt de afdeling nauw samen met de betrokken organisatieonderdelen.

De opgave voor de directeur Bestuursondersteuning en Advies

De directie BOA kenmerkt zich door gedrevenheid, professionaliteit, een open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We werken hard, schakelen snel, lossen problemen op en helpen elkaar en andere organisatieonderdelen daar waar nodig. De directie BOA heeft een verbindende rol in de organisatie en in de ondersteuning van de ambtelijke top en de bewindspersonen.

Hoofdtaken van de directeur Bestuursondersteuning en Advies:

  • geeft hiërarchisch leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de opgaven en doelen van de directie BOA;
  • heeft directe personeelsverantwoordelijkheid over de afdelingshoofden en de politiek adviseurs van de bewindspersonen (momenteel 7 personen);
  • heeft een integrale managementverantwoordelijkheid voor de directie met de gebruikelijke lijn-, personele- en budgetverantwoordelijkheid. De lijnverantwoordelijkheid ten aanzien van het afdoen van beleidsnotities en –adviezen van BOA aan de politieke en ambtelijke leiding is belegd bij de directeur, onder verantwoording van de (p)SG;
  • is secretaris van de Bestuursraad en adviseert over de agendering vanuit de gehele inhoudelijke en procesmatige bestuursondersteuning van het ministerie van Financiën. Waarbij rekening wordt gehouden met de politieke en ambtelijke afbreukrisico’s;
  • fungeert als vertrouwde adviseur/strategische sparringpartner voor de SG, pSG, de minister en de staatssecretarissen voor een grote variëteit aan politiek gevoelige dossiers;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd richting de ambtelijke top en de beleidsDG’s over notities en stukken die aan de politieke top worden aangeboden, koppelt waar nodig dossiers aan elkaar en brengt mensen samen;
  • adviseert de politieke leiding over onderwerpen welke niet bij één van de beleidsDG’s thuishoren, maar welke wel van belang zijn voor de bewindspersonen;
  • stuurt een team aan dat zorg draagt voor een kabinetswissel en alle werkzaamheden en activiteiten die daarbij horen;
  • voert maandelijks overleg met hoofden bureau SG van de andere departementen. In dit overleg vindt o.m. afstemming plaats over voorliggende thema’s of interdepartementale complexe dossiers (inrichtingsvraagstukken rondom ministeriële verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid van onderzoek, bestuurskosten, organisatie ministerstaf).

Wie ben je en wat neem je mee?

De opgaven van de directie BOA vragen om een strategisch, initiatiefrijke, verbindende manager met een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Wij zoeken een directeur met ruime kennis en managementervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en politiek-bestuurlijke advisering.

Je bent toegankelijk voor alle medewerkers van de directie. Daarbij creëer en stimuleer je een reflectief, veilig en positief lerende werkomgeving en een organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit, om te leren en je vervult hierin een voorbeeldrol.

Je bent in staat in verschillende omgevingen het verschil te maken en resultaat te behalen. Je bent in staat om onafhankelijk en effectief te opereren in een complex en dynamisch krachtenveld bestaande uit diverse partijen met verschillende belangen. Je kunt makkelijk contact maken op alle niveaus in de organisatie.

Je bent strategisch sterk en hebt aantoonbare ervaring met het functioneren dicht op de ambtelijke en politieke top van een organisatie. Je weet daarbij de breedte van het gehele beleidsterrein van Financiën te overzien en bent in staat om inhoudelijk de dialoog te onderhouden met collega-directeuren in uitvoering en beleid. Gevraagd en ongevraagd durf je je uit te spreken richting de politieke en ambtelijke top. Sterke affiniteit met en ervaring binnen het beleidsterrein van het ministerie van Financiën is daarbij een pre.

Je stuurt en coacht het MT, dat naast jou bestaat uit vier leden, op inhoud en proces en je draagt met jouw verbindende kwaliteiten bij aan de ontwikkeling van de directie, van het MT, de organisatie, het werkplezier en welzijn van de medewerkers. Daarnaast heb je als directeur BOA ook de personeelsverantwoordelijkheid over de politiek adviseurs van de bewindspersonen.

Je bent het boegbeeld en eerste aanspreekpunt van de directie. Je bent in staat andere organisatieonderdelen in beweging te krijgen en organiseert samenwerking. Het is daarbij belangrijk dat je beschikt over overtuigingskracht. Je hebt oog voor de werkdruk binnen de directie, de werk-privé balans en daarbij ben je in staat om snelle interventies te plegen.

Wat bieden we?

De kans om op hoog niveau leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en een enthousiast en samenwerkingsgericht managementteam van de directie BOA.

De kans om het gehele werkterrein van het ministerie en de top van het ministerie beter te leren kennen, o.a. als vaste deelnemer aan de Bestuursraad.

Midden in de actualiteit te werken aan dynamische dossiers, waarin je uitgedaagd wordt om in een kort tijdsbestek tot een gedegen advies te komen, waarbij je zorgt dat de juiste stakeholders betrokken worden.

Salariëring volgens cao Rijk, schaal 16. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectie-assessment kan deel uit maken van de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd. De functie is een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 16-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Han van Gelder
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 06-29 63 92 09 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Henny Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl