Directeur Bestuurszaken bij het UWV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
UWV
Publicatiedatum
17 februari 2021
Sluitingsdatum
8 maart 2021
Mensen voor het UWV-kantoor

De Organisatie

UWV

Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, WAO, Wazo en Ziektewet. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen.

UWV werkt nauw samen met werkgevers en staat ze bij in hun zoektocht naar de juiste medewerkers. Denkt mee over arbeidsvraagstukken zoals re-integratie en steunt ze bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Zo bouwt UWV kennis op over hoe Nederland werkt, over de arbeidsmarkt, over gedrag en gezondheid en deelt die met onder andere gemeenten en pensioenfondsen. Maar bijvoorbeeld ook met wetenschappers zodat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.  Daarnaast beheert UWV zorgvuldig gegevens van miljoenen Nederlanders en wisselt deze uit met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en gemeenten, zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. UWV is daarbij de verbindende factor.

UWV voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenleving stelt daarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening van UWV. Bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke opdracht legt UWV daarom de nadruk op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van zijn medewerkers.

Alles met één doel: een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer mensen meedoen, des te beter dat is: voor de samenleving, de economie en voor de toekomst.

Organisatie

De UWV-organisatie bestaat uit verschillende directies. UWV is landelijk georganiseerd in districten waar de dienstverlening plaatsvindt. Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers, verspreid over het hele land. De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht in vijf divisies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. Daarnaast zijn er twee landelijke organisatie-onderdelen voor Bezwaar en Beroep en Handhaving. UWV beschikt over zeven ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

Opgaven

UWV zet in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk. Daarnaast streeft UWV naar meer inzet op het voorkomen van werkloosheid, samen met de arbeidsmarktregio’s. UWV heeft met dilemma’s te maken tussen dienstverlening, controle en handhaving, tussen wat politiek wordt afgesproken en wat de uitvoering kan waarmaken, tussen maatwerk en strakke regelgeving. Die dilemma’s zijn door de coronacrisis actueler geworden; de huidige situatie vraagt veel van UWV. UWV vervult een belangrijke rol bij het uitvoeren van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vakmanschap en inzet van heel veel UWV-medewerkers dragen bij aan het behoud van banen. Daarnaast heeft de huidige crisis een grote impact op de uitvoering van de gewone taken van UWV.

Positie

Directie Bestuurszaken

De directie Bestuurszaken heeft een centrale rol binnen de organisatie en zorgt voor de ondersteuning van de Raad van Bestuur. De directie heeft daarnaast een UWV-brede, verantwoordelijkheid op het gebied van integriteit, communicatie, juridische zaken, informatiebeveiliging en privacy (IB&P), maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en crisismanagement. Bestuurszaken bestaat uit vijf verschillende onderdelen: Bestuursondersteuning, Concerncommunicatie, Juridische Zaken en de onafhankelijke bureaus Gegevensbescherming en Integriteit. Bij elkaar opgeteld telt de directie ca. 115 fte.

Functie

De directeur Bestuurszaken is adviseur en gesprekspartner voor de Raad van Bestuur rond bestuurlijke vraagstukken, vervult de rol van secretaris van de Raad van Bestuur en draagt vanuit die rol bij aan de kwaliteit van de agendering. Met een overstijgende en strategische blik draagt zij/hij bij aan de visie, missie en strategie van UWV en heeft daarmee een belangrijke rol in het team van directeuren. De directeur formuleert een strategie voor de UWV-brede vakgebieden onder haar/zijn verantwoordelijkheid en draagt zorg voor de implementatie daarvan. De directeur geeft leiding aan de directie en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Bestuurszaken.

Opgaven directeur Bestuurszaken

De belangrijkste opgaven voor de nieuwe directeur Bestuurszaken zijn:

  • Het ontwikkelen en versterken van de bestuurlijke en strategische ondersteuning van de Raad van Bestuur, waaronder het verder stroomlijnen van (de voorbereiding van) de besluitvorming van de Raad van Bestuur en diverse andere overleggen. Dit betreft zowel interne organisatorische en inhoudelijke vraagstukken, gecompliceerde, gevoelige of strategische dossiers, als de externe positie van UWV en de relatie met stakeholders. De bestuursadviseurs, die de leden van de Raad van Bestuur ondersteunen, spelen hierbij een belangrijke rol. Van de directeur wordt daarbij een pro-actieve en stimulerende houding verwacht. De directeur weet wanneer zij/hij moet interveniëren op bestuurlijk spannende momenten.
  • Door de centrale rol binnen UWV ziet en hoort de directie Bestuurszaken veel. Van alle organisatie onderdelen van UWV wordt verwacht dat zij bijdragen en initiatieven nemen in het kader van de ontwikkeling van de hele UWV-organisatie. Van de directeur Bestuurszaken wordt hierin een voortrekkersrol verwacht. Zij/hij is in staat om anderen mee te nemen, feedback te geven en samenwerking te bevorderen.
  • Begin 2021 is een nieuwe ambitie integriteit 2021-2025 vastgesteld, die gericht is op het verder bouwen aan een organisatie waar je elkaar kunt aanspreken, eerlijk mag en durft te zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Van de directeur wordt verwacht dat zij/hij de UWV-brede implementatie stimuleert en mee helpt realiseren.
  • Privacybescherming is een belangrijk thema binnen UWV, waar veel data van burgers samenkomen. De directeur helpt mee om de bewustwording te bevorderen rond privacybescherming, mede tegen de achtergrond van steeds weer nieuwe technische mogelijkheden.

Kandidaatprofiel

Kandidaat

Voor een succesvolle uitoefening van de functie wordt van de directeur Bestuurszaken verwacht dat zij of hij:

  • beschikt over academisch werk- en denkniveau en een brede belangstelling;
  • ervaring heeft als leidinggevende in een complexe organisatie waarbij het maatschappelijk perspectief een belangrijke rol speelt;
  • in staat is om snel inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de publieke sector;
  • visie heeft, een vernieuwer en bouwer is.

In verbinding met de in- en externe omgeving is de directeur Bestuurszaken koersvast ten aanzien van de opgaven waar UWV voor staat. Zij/hij benadert vraagstukken integraal en zal het overstijgende doel steeds vooropzetten. Zij/hij kan strategisch vertalen wat de maatschappelijke gevolgen en risico’s zijn van het handelen van UWV.

De directeur Bestuurszaken is een coachend leider, die gericht is op resultaat, kwaliteit en samenwerking. Zij/hij zorgt voor een ontspannen werkcultuur, weet daarbij in leiderschapsstijlen te variëren en om vakmanschap te laten floreren durft zij/hij ruimte en vertrouwen te geven en verantwoording te vragen en zelf af te leggen.

Arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden

De honorering vindt plaats conform de CAO-UWV. Het betreft een aanstelling in functiegroep 15 met een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 124.000,- inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Aan de functie is een lease auto verbonden. Het aanbod is afhankelijk van uw ervaring en profiel.

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van haar medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. Op deze wijze draagt het bestuur maximaal bij aan de zeer gewenste diversiteit, inclusiviteit en een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.

Procedure

In samenwerking met Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) is de begeleiding van de werving en selectieprocedure in handen van Rik Meijering (HR-manager) en René Salemink (HR-adviseur). Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de Raad van Bestuur van UWV worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure en referenties kunnen worden opgevraagd.

Meer weten?

Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Maarten Camps, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Daartoe neemt u het best contact op met Esther Looman (secretaresse Voorzitter RvB), telefoonnummer 06-46 02 79 34.

Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij René Salemink, telefoonnummer 06 - 53 54 07 08.

Solliciteren

Stuur uw curriculum vitae en uw motivatiebrief per e-mail naar: rene.salemink@uwv.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 maart 2021.