Directeur bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Hoogheemraadschap van Rijnland
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
3 juni 2019

Inleiding

Ben je een ervaren, sterke leider met bestuurlijke ervaring, en voel je je als een vis in het water in een organisatie die volop in beweging is en die een belangrijke maatschappelijke opdracht heeft? Lees dan verder!

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zoekt een interim-directeur. In deze contourschets wordt een beeld geschetst van de ambitie van het bestuur, de opgave die er ligt voor de nieuwe directeur en het daarbij passende persoons- en competentieprofiel. Uitgebreide informatie over het Hoogheemraadschap van Rijnland is te vinden op de website.

De invulling van de positie is in principe voor twee jaar. De achtergrond hiervan is dat de huidige secretaris-algemeen directeur (SAD) over een jaar met pensioen gaat. De interim-directeur kan op deze manier samen optrekken met de huidige SAD en vervolgens de nieuwe SAD inwerken. Daarna wordt bekeken of er een eventuele verlenging of vast dienstverband volgt. Het is niet de bedoeling dat de interim directeur de SAD opvolgt.

We zoeken iemand die zich volledig kan en wil committeren aan Rijnland. Je bent iemand met authenticiteit, met leidinggevende ervaring in de bedrijfsvoering, van nature "tweede man", iemand die de dynamiek van de business begrijpt.

Ambitie

De missie van Rijnland is als volgt:
“Water, bron van ons bestaan. Rijnland zorgt voortdurend dat iedereen in ons gebied ook in de toekomst onder zeeniveau kan blijven leven. Dat we samen met water veilig en gezond wonen, werken en recreëren in één van de meest kwetsbare deltagebieden ter wereld: dat is het bestaansrecht van ons waterschap. Leven in Rijnland is samenleven met water.”  

Om dit te bereiken heeft Rijnland een organisatie met ruim 700 bevlogen medewerkers. Rijnland voert haar kerntaken professioneel en efficiënt uit. Deze kerntaken zijn het zorgen voor waterveiligheid, het peilbeheer, het voorkomen van wateroverlast, het zorgen voor voldoende zoet water, het zorgen voor een goede waterkwaliteit, en de zuivering van afvalwater.

Maar het werk verandert. De maatschappij verandert, er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden zoals regio’s, en het waterbeheer is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordening, energietransitie, landbouwtransitie, digitale transformatie  en een verstedelijkingsopgave. Dit vraagt van Rijnland een rol als proactieve samenwerker die met zijn partners in allerlei netwerken publieke waarde levert. En het vraagt andere competenties.

Opgave

Het verbaast daarom niet dat de organisatie van Hoogheemraadschap van Rijnland volop in ontwikkeling is. Speerpunten voor de organisatie zijn de digitale transformatie, omgevingsgerichter worden en een maatschappelijk verantwoorde overheid. Onze interne organisatie is op orde, processen lopen soepel, en onze medewerkers ontwikkelen zich doorlopend. Het is in de continue veranderende omgeving vanzelfsprekend dat de kwaliteiten van de huidige organisatie, zoals inhoudelijke professionaliteit en ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, behouden blijven. De nieuwe directeur heeft hier een belangrijke rol in.

De directie bestaat uit een secretaris algemeen directeur (SAD) en een tweede directeur. De SAD is eindverantwoordelijk voor de organisatie, en is de linking pin tussen bestuur en organisatie. De directeur die nu wordt gezocht is het tweede lid van de directie. Deze directeur is de kritische sparringpartner met invloed op de SAD. Hij is verantwoordelijk voor de volledige ‘operations’. Het betreft hier zowel de primaire als een groot deel van de ondersteunende teams. Deze teams zorgen er samen voor dat de bestuurlijke doelen worden gerealiseerd en dat de organisatieontwikkeling in het daarvoor benodigde tempo tot zichtbare resultaten en effecten gaat leiden.

De afgelopen jaren zijn veel verbeteringen doorgevoerd en de ‘harde kant’ van de organisatie staat; de komende jaren is er vooral meer aandacht nodig voor de ‘zachte kant’. Het gaat hierbij vooral om het koersvast doorontwikkelen en afmaken, en het bevorderen van rolvastheid, eigenaarschap en ondernemerschap. Modern werkgeverschap, dienend leiderschap, bedrijfsmatig sturen en kwaliteitsborging worden hierbij doorlopend verder vormgegeven.

Persoonsprofiel

U bent een stevige manager met natuurlijk gezag, die er van houdt om de ambities te realiseren. Authentiek, soepel in uw functioneren, verbinder en open en duidelijk in uw communicatie. U bent rolvast, en stimuleert anderen om rolvast te handelen. Kan op vriendelijke doch duidelijke manier mensen aanspreken.

U bent gericht op de ontwikkeling van mens en organisatie. U heeft leidinggevende ervaring in de bedrijfsvoering en het werken in een bestuurlijke omgeving en heeft kennis van en/of affiniteit met de watersector. U bent complementair aan de SAD, en vormt daarmee een goed team.

Competenties en vaardigheden

  • realisator, resultaatgericht: stuurt op resultaten en processen;
  • ervaren, enthousiaste en samenbindende manager: weet mensen in hun rol te zetten;
  • bestuurlijke sensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden;
  • omgevingsbewustzijn: kent maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan en vertaalt deze naar de eigen organisatie
  • bedrijfsmatig en mensgericht ingesteld, pragmatisch en daadkrachtig;
  • ervaring met werken in een procesorganisatie;
  • visie op en opvattingen over moderne bedrijfsvoering;
  • vVoor de balans in de directie zoeken we liefst iemand jonger dan 50 jaar. Het strekt tot aanbeveling als u de mogelijkheid hebt om langer dan 2 jaar te blijven.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt voor een periode van 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.

De functie is ingedeeld in schaal 16 van de salarisschalen voor waterschapspersoneel. Het salaris bedraagt maximaal € 8126,= bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring.

De waterschapsector kent een eigen CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Daarnaast bestaat er een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget.

Contact

Als deze vacature u aanspreekt, neem dan contact op met onze HR-manager Jeroen Rottier, telefoonnummer 06 50 07 36 47 of met onze SAD Caroline van de Wiel, telefoonnummer 06 15 53 48 42.

Reageren kan ook per mail naar jeroen.rottier@rijnland.net.