Directeur bij Waterschap Rivierenland

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Waterschap Rivierenland
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
11 oktober 2018
Sluitingsdatum
29 oktober 2018

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem. Dit doen 900 medewerkers dagelijks voor het rivierengebied tussen Rijn/Lek en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Vanuit het verleden betrouwbaar en degelijk, naar de toekomst bovendien innovatief, verbindend en flexibel.

Ons werk: relevant en uitdagend

Onze taken zijn essentieel voor de inwoners van het rivierengebied. We werken aan waterveiligheid, een robuust watersysteem en een goed functionerende waterketen en dat tegen zo laag mogelijke kosten. Dat was zo en dat zal zo blijven.
De wereld verandert echter in hoog tempo. Dat vraagt van ons waterschap dat we steeds sneller moeten kunnen schakelen. Zo zien we grote uitdagingen en kansen op het terrein van digitalisering. Geeft de invoering van de Omgevingswet een enorme impuls aan de manier waarop we in de toekomst samen moeten en willen werken met andere overheden, bedrijven en burgers. Buigen we ons over vraagstukken rond relevante maatschappelijke onderwerpen zoals circulaire economie en broeikasgassen. En stomen we onze organisatie klaar om in 2030 energieneutraal te zijn.

Innovatie, duurzaamheid, participatie; het zijn sleutelwoorden en termen waar we als waterschap op betrouwbare manier invulling aan willen geven. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus voor de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen. We zijn een strategische samenwerkingspartner, op landelijk niveau hebben we een krachtige positie en zijn we een belangrijke speler in water gerelateerde issues. We willen deze positie verder uitbouwen door onze taken te verbinden aan maatschappelijke opgaven. We zien dit als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Een uitdaging die we graag aan gaan.

Ontwikkeling

Waterschap Rivierenland wil een innovatief waterschap zijn. Nieuwe technieken en nieuwe oplossingen zijn daarbij essentieel. Daar horen ook innovatieve samenwerkingsvormen bij. Kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties zijn waardevol en daarom belangrijk om vorm te geven aan waterprojecten.

In het Bestuursakkoord 2015-2019 is op hoofdlijnen de bestuurlijke koers uitgestippeld. Extra aandacht gaat uit naar grote dijkversterkingsprojecten en het bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 vormt het centrale beleidsdocument en is koersbepalend voor de kerntaken van het waterschap. Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Kaderrichtlijn Water, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Klimaat actieve Stad, de waterketen, energie, calamiteitenzorg en binnen tal van andere domeinen wordt door Waterschap Rivierenland samengewerkt met een veelheid aan stakeholders/partners. Waterschap Rivierenland - bestuur en organisatie - kiest hierin een actieve - door stakeholders gewaardeerde en herkenbare - rol. Waterschap Rivierenland heeft een groot werkgebied. Er wordt samen gewerkt met vier provincies, vijf veiligheidsregio’s; zes omgevingsdiensten en veel gemeenten.

Over de organisatie en het bestuur

Bij Waterschap Rivierenland werken ongeveer 900 medewerkers (ruim 800 fte). De kernwaarden in de organisatie zijn bekwaam, betrokken en betrouwbaar. De twee directeuren en de secretaris/directeur vormen de directieraad van Waterschap Rivierenland. De twee directeuren geven leiding aan 10 afdelingshoofden die op hun beurt leiding geven aan ruim 50 teamleiders.

De afdelingshoofden en de directieraad vormen het managementoverleg. De directieraad legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden). Het hoogste orgaan is het democratisch gekozen algemeen bestuur. Zowel het dagelijks als het algemeen bestuur worden voorgezeten door de dijkgraaf.

Horizon 2025. Op weg naar een toekomstbestendige organisatie.

De maatschappelijke opgave staat centraal. Enkele grote bewegingen komen op het waterschap af: de komst van de Omgevingswet; de digitale transformatie en de hieruit voortvloeiende bestuurlijke verandering. De organisatie wil nog meer het verschil maken en wil een wendbare en lerende organisatie zijn.

Voor de toekomst betekent dit dat er twee opdrachten zijn:

 • De basis blijft op orde door regulier onderhoud aan de organisatie.
 • Er wordt geanticipeerd op de grote bewegingen die op de organisatie afkomen.

Om die reden is men bezig met een organisatie-ontwikkeltraject, Horizon 2025.

De grote diversiteit aan activiteiten en werkzaamheden binnen Waterschap Rivierenland vragen om een gedifferentieerde aanpak en sturing. Om die reden werkt men in de organisatie binnen vier domeinen met verschillende karakteristieken: Strategie & omgeving; Beheer & onderhoud; Programma’s & projecten en Bedrijfsvoering & digitalisering. Binnen deze domeinen wordt nadrukkelijk samen gewerkt door teams en afdelingen aan vergelijkbare vraagstukken en specifieke opgaven. De directeuren maken afspraken over de portefeuilleverdeling en verdelen hun aandacht collegiaal en zijn complementair aan elkaar.

Aanleiding vacature

Recent is één van de twee directeuren door het dagelijks bestuur voor de jaren 2019 en 2020 benoemd tot programmadirecteur van de grote programma’s HWBP en A5H, een integraal gebiedsprogramma en treedt daarmee terug als lid van de Directieraad. Naar verwachting zal de verantwoordelijkheid voor deze twee grote programma’s vanaf 2021 weer bij de twee directeuren worden belegd.

Lid Directieraad met oog voor de maatschappelijke opgave

Wij zijn op zoek naar een directeur die redeneert vanuit de strategische en integrale maatschappelijke opgaven en die in staat is dit te vertalen binnen de organisatie op diverse niveaus. Iemand die er als leider mede voor zorgt dat Waterschap Rivierenland zich verder ontwikkelt tot een wendbare, maatschappelijk partner in een sterk bewegende omgeving. Die stuurt op verdere bedrijfsmatige ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en dit resultaat- en doelgericht doet.

Die er voor zorgt dat de basisprocessen op orde blijven en waar nodig verder verbeteringen doorvoert. Met kennis van programma- en projectmanagement en oog voor de externe netwerken. Met oog voor doelmatigheid, doeltreffendheid en een verdere verzakelijking binnen de organisatie. Een inspirator en ontwikkelaar met visie en lef.

Iedere directeur heeft verschillende rollen:

 • Integraal verantwoordelijk voor de hele organisatie;
 • Hiërarchisch leidinggevende van een aantal afdelingshoofden;
 • Regie en sturing op het verandertraject;
 • Verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke programma’s;
 • Opdrachtgever van programma’s en grote projecten;
 • Opdrachtgever programmatisch- en projectmatig werken;
 • Vertegenwoordiger in externe overleggen;
 • Adviseur bestuur en bestuurlijke commissies;
 • Operationeel leider calamiteitenorganisatie;
 • Loco secretaris-directeur.

Binnen de directieraad zijn wij op zoek naar een:

 • Toegankelijke verbinder die er voor zorgt dat vanuit de strategische vraagstukken aandacht wordt besteed aan het in samenhang optrekken van primair proces en bedrijfsvoering op alle niveaus en die stuurt op deze integraliteit van beleid, uitvoering en bedrijfsvoering;
 • directeur die de route naar Horizon 2025 omarmt en uitdraagt en als bouwer en ontwikkelaar doorpakt, keuzes maakt en voorbeeldgedrag toont;
 • persoonlijkheid die ervoor zorgt dat de basis op orde blijft en tegelijkertijd inspireert, motiveert en uitdaagt tot verdere ontwikkeling, innovatie en tot experimenteren;
 • leidinggevende die in staat is de afdelingshoofden binnen het MO te coachen op houding en gedrag in de verschillende veranderprocessen die worden doorgemaakt en die in staat is de vraagstukken in samenhang te ontwikkelen en te laten uitvoeren;
 • kandidaat die beschikt over politiek-bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit en die vanuit deze competentie oog heeft voor de wensen van het bestuur en die bestuurders adviseert;
 • boegbeeld dat zichtbaar en toegankelijk is en gemakkelijk relaties legt en onderhoudt, zowel binnen de organisatie als extern (ondermeer binnen het waterschapsnetwerk en in de regio);
 • betrokken en geïnteresseerde collega en teamspeler die kennis heeft van bedrijfsvoering en kennis van of ruime affiniteit met het primaire proces.

Gewenste competenties

Leidinggeven/samenwerken:

 • Bevordert samenhang en integraliteit op organisatieniveau;
 • Coacht, verbindt en inspireert tot ontwikkeling;
 • Is toegankelijk, geeft en ontvangt feedback, is zichtbaar en geeft vertrouwen.

Visie

 • Is een conceptueel en strategisch denker;
 • Heeft zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen en anticipeert hierop;
 • Vertaalt visie op inspirerende wijze naar concrete activiteiten.

Ondernemerschap

 • Is creatief en bevordert creativiteit, innovatie en experimenten;
 • Ziet kansen en vertaalt deze naar de organisatie, toont lef;
 • Denkt en handelt van ‘buiten naar binnen’ en investeert in relevante (waterschaps)netwerken.

Resultaatgerichtheid

 • Formuleert heldere resultaatgebieden en stuurt hierop;
 • Bewaakt dat de basis op orde blijft;
 • Is duidelijk, besluitvaardig en gericht op realiseren.

(politiek-bestuurlijke en organisatie) Sensitiviteit

 • Heeft een sterk ontwikkelde antenne voor maatschappelijk en politiek-bestuurlijke vraagstukken en handelt ernaar;
 • Heeft oog voor de medewerkers en is sensitief;
 • Is een betrokken en solide adviseur van bestuur.

Functie-eisen

 • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een voor de positie relevante (post) academische opleiding;
 • ruime ervaring als directeur bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving en/of een bedrijfsmatige omgeving;
 • ruime ervaring met leiding geven aan leidinggevenden in een complexe werkomgeving;
 • visie op de ontwikkelingen in het publieke domein en op de betekenis daarvan voor deze uitvoeringsorganisatie;
 • aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling zowel qua structuur als cultuur;
 • ervaring met project- en of programmamanagement;
 • kennis van bedrijfsvoering en kennis van of ruime affiniteit met het primaire proces;
 • ervaring met resultaatgericht sturen op effectiviteit, efficiency en doelmatigheid.

Persoonskenmerken

Mensenmens, ondernemend, teamspeler, toegankelijk, creatief, energiek met gevoel voor humor en met lef.

Arbeidsvoorwaarden

Uitgangspunt in de organisatie is ‘het nieuwe werken’. Het bruto maandsalaris voor de functie directeur bedraagt bij een fulltime aanstelling maximaal €8.871,- (schaal 17).  Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Waterschappen. Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 20% waarin ondermeer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof zijn opgenomen. Daarnaast is er 3% onkostenvergoeding en een leaseauto regeling. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Procedure en informatie

Een afvaardiging van bestuur, directie, management en OR zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho voert de voorselectiegesprekken en draagt enkele kandidaten voor.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

De sollicitatierondes met de selectie-en adviescommissies zijn op dinsdag 20 november en donderdag 29 november gepland. Het is de bedoeling om de procedure vóór 15 december 2018 af te ronden.

Kandidaten dienen een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, te overleggen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

U kunt solliciteren tot maandag 29 oktober 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure en nodigen wij enkele kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek.

Meer informatie

Over de vacature

drs. Ellen Bruin
Telefoonnummer: 06-20303256
E-mailadres: info@castanho.nl

Over de sollicitatieprocedure

drs. Ellen Bruin
Telefoonnummer: 06-20303256
E-mailadres: info@castanho.nl