Directeur Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Salarisschaal
17
Standplaats
Bilthoven
Vacaturenummer
DGABD 160-23
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
9 april 2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Samen gezond, fit en veerkrachtig'. Onder dit motto werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan goede, betaalbare en duurzame zorg en ondersteuning voor alle Nederlanders.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut.

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

We hebben daarnaast belangrijke uitvoerings- en regietaken in bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma, de griepvaccinatie, de bevolkingsonderzoeken en de Milieu Ongevallen Dienst.

Het RIVM is een Rijkskennisinstelling en een agentschap van VWS. Naast VWS en andere opdracht gevende departementen, zoals I&W, EZK, LNV, SZW, J&V en Defensie, voert het RIVM ook opdrachten uit voor de WHO, de EU en andere lokale, regionale, nationale en internationale (publieke) organisaties.

Het RIVM telt ruim 2000 werknemers en is georganiseerd in drie inhoudelijke domeinen (Milieu & Veiligheid, Volksgezondheid & Zorg, Infectieziektebestrijding & Vaccinologie). De directeur-generaal (DG) vormt tezamen met de drie domeindirecteuren, de directeur informatie voorziening/CIO, en de directeur Bedrijfsvoering/CFO de Directieraad (DR) van het RIVM. Het RIVM heeft een jaarlijks budget van ca. 650 miljoen euro.

Infectiebestrijding en vaccinologie

Het domein infectiebestrijding en vaccinologie, bekend als het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb - Centre for Infectious Disease Control), coördineert de bestrijding van infectieziekten. De missie van het CIb is signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland.

Het CIb voert regie over de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Dit gebeurt in samenwerking met medische beroepsgroepen en partners in de openbare gezondheidszorg. Dat betekent dat bij grote (landelijke) uitbraken de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb. Dit in aansluiting op lokale en regionale infectieziektebestrijding. Het dagelijkse werk van het CIb staat in het teken van het voorkomen van uitbraken. Daartoe formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf wetenschappelijk onderzoek en specialistische diagnostiek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking.

Het CIb bestaat uit vijf centra waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit zijn het:

 • - centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,
 • - centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten,
 • - centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance,
 • - centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie,
 • - centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins.

De functie

Als gevolg van het naderende pensioen van de huidige directeur, zoeken we voor het CIb een nieuwe directeur. We streven naar een aanstelling in het vierde kwartaal van 2023.

Als directeur CIb en lid van de directie van het RIVM zet u zich, op inspirerende wijze, in voor een effectieve bestrijding van infectieziekten. U bent gezaghebbend naar de buitenwereld op het gebied van infectieziekten en een boegbeeld voor het RIVM en het CIb op dit terrein. U vertegenwoordigt de ‘trusted advisor’ op basis van wetenschappelijke kennis, die het RIVM is en wil zijn voor de samenleving en de overheid.

De grootste opdrachtgever voor het CIb is het Ministerie van VWS. Op het gebied van Zoönose is het ministerie van LNV de opdrachtgever. Opdrachten komen ook vanuit het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Het CIB participeert actief als lid in het ECDC en de WHO. Dit is belangrijk voor de internationale uitwisseling van kennis en opbouw van wetenschappelijke expertise.

U bent integraal eindverantwoordelijk voor het domein. U bent budgetverantwoordelijk en u treedt op als gedelegeerd opdrachtnemer namens de directeur-generaal en u onderhoudt op strategisch niveau relaties met opdrachtgevers en andere stakeholders.

Daarnaast bent u als lid van de DR, en met de andere DR-leden, collegiaal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het RIVM, bent als zodanig portefeuillehouder voor RIVM brede opgaven of programma’s, onder eindverantwoordelijkheid van de DG.

De opgave

Sinds de uitbraak van corona is de omvang van de opdrachten op het gebied van de infectieziektebestrijding over de volle breedte sterk toegenomen, waaronder voor coördinatie van landelijke surveillancenetwerken, ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderzoeksmethoden, uitbreiding van onderzoek naar nieuwe pathogenen en versterking van bio informatica en modellering. Ook wordt de bovenregionale ondersteuning aan GGD’en versterkt en worden volwassen vaccinatieprogramma’s uitgebreid.

Advisering, surveillance en onderzoek rondom de bestrijding van corona en vervolgens vraagstukken rondom pandemische paraatheid hebben geleid tot een forse groei van de personele omvang van het CIb, dat nu circa 600 medewerkers telt. Ook zijn de centra van het CIb in de coronaperiode verder naar elkaar toegegroeid. Onder leiding van de directeur gaat deze samenwerking de komende periode verder vorm krijgen. De directeur stimuleert het toepassen van innovaties, bijvoorbeeld in de diagnostiek en het wetenschappelijk onderzoek.

Bij (dreiging van) een landelijke uitbraak van een infectieziekte, heeft het CIb een coördinerende rol bij de bestrijding daarvan. De directeur CIb - al dan niet op verzoek van de minister van VWS – kan besluiten om een Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar te roepen als de situatie daar om vraagt. Het gaat dan om een risicobeoordeling van de dreiging van een infectieziekte en advisering over bestrijding. De directeur CIb treedt op als voorzitter en intern en extern boegbeeld van dit multidisciplinair samengestelde team. Dit vraagt om een directeur die een gezaghebbende positie heeft, op basis van medisch wetenschappelijke kennis en een adequaat netwerk.

Als voorzitter van het OMT bent u de spreekbuis en het gezicht naar buiten en treedt u op in de Kamer en in media. Helder en toegankelijk communiceren is daarbij belangrijk. Dit vraagt om een evenwichtige en stressbestendige directeur die koersvast kan zijn onder druk en dit weet te combineren met empathie en stijlflexibiliteit.

U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het CIb en u beheert een budget van circa 160 miljoen euro. U brengt strategisch en inhoudelijk samenhang aan in relatie tot de ontwikkelingen van wetenschap, maatschappij en overheid en geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van het CIb, samen met het MT van het CIb. U bent verantwoordelijk voor het acquireren en de systematische inzet, verdeling en verantwoording van middelen.

U bent in dienst van Nederland en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bestuurders en opdrachtgevers van het RIVM leunen op u als trusted advisor. Binnen uw directie en managementteam CIb  en het RIVM bevordert u het onderling vertrouwen, de samenwerking en reflectie.

Wat vraagt dit van u?

 • U heeft uw sporen verdiend op het brede terrein van Infectieziektebestrijding, nationaal en internationaal, waardoor u als gezaghebbende autoriteit kunt optreden naar het veld, bestuur, politiek en de samenleving.
 • U heeft een grote affiniteit met wetenschap, functioneert op het niveau van hoogleraar en u bent gepromoveerd op een relevant onderwerp.
 • U kent de openbare gezondheidszorg goed, heeft daarbinnen een passend netwerk, en hebt bij voorkeur ervaring als medisch/geneeskundig beroepsbeoefenaar.
 • U beschikt over een goed nationaal en internationaal netwerk en bent gericht op samenwerking.
 • U bent in staat onafhankelijk te adviseren tot op het hoogste bestuurlijke niveau, vanuit de wetenschappelijke basis en de taken en verantwoordelijkheden van het RIVM.

Leidinggevende competenties:

 • U heeft ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op topniveau en u heeft een mensgerichte, coachende benadering naar uw medewerkers.
 • U kunt de ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding vertalen naar een langetermijnvisie voor het CIb en weet dit te vertalen naar een strategie met een goede balans op inhoud, proces en organisatie.
 • U weet leiding te geven aan de realisatie van de strategische keuzes in relatie tot de rol van CIb en RIVM en binnen de context van maatschappelijke ontwikkelingen, overheid en politiek.

Leiderschap in tijden van crisis:

 • U heeft ervaring met crisismanagement en bent koersvast, onafhankelijk in uw oordeelsvorming, weet draagvlak te behouden in complexe situaties en u kunt knopen doorhakken.
 • U weet helder en effectief te communiceren aan een breed publiek over complexe materie.
 • U kan omgaan met de maatschappelijke druk die in crises kan ontstaan en bent zich bewust van de impact die dit kan hebben op de organisatie, uw medewerkers en uzelf.

Wat bieden we?

Een salaris op niveau van schaal 17. Daar bovenop ontvangt u 16,37 procent van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maakt u de keuzes die bij u passen en kunt u een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit, en een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 160-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hans Brug
Directeur-generaal RIVM
Telefoonnummer: 06-15 23 36 52 (via Helene Kraanen, secretariaat)
E-mailadres: dg@rivm.nl

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: Gerri.Blekkink@minbzk.nl