Directeur Communicatie bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 220-18
Publicatiedatum
23 juli 2019
Sluitingsdatum
26 augustus 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. Een belangrijk onderdeel van het ministerie is de AIVD.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het cluster Communicatie

Communicatie werkt op het snijvlak van beleid, politiek en samenleving. Het cluster adviseert de bewindspersonen over en ondersteunt hen bij hun optredens in de media en hun werkbezoeken. Ze ontwikkelt samen met Beleid strategie om de korte en langere termijn aan elkaar te verbinden en waarbij de bewindslieden als boegbeelden een prominente rol hebben. Communicatie ondersteunt de politieke en ambtelijke top bij het naar buiten toelichten en verklaren van beleidsvoornemens op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de beleidsdirecties aan de realisatie van communicatief beleid en een goede landing van beleid in de samenleving. Om dat te kunnen doen is het meer en meer nodig om niet alleen maatregelen, maar ook het probleem waarvoor zij een oplossing bieden én de afwegingen die gemaakt worden, toe te lichten. Uitgangspunt bij de inrichting van de communicatie rond de beleidsprioriteiten is inzicht in wat er leeft in de samenleving.

Een stevige analyse door het cluster Communicatie, ook op basis van publieksonderzoek en monitoring, is de basis bij het vasthouden van de eigen koers van BZK. Proactieve communicatie vereist goede planning. Het schakelen tussen de media momenten, speeches, bijeenkomsten, werkbezoeken, discussies, debatten (ook in de Tweede Kamer) en het inzetten van beleidsinstrumenten verlangt een strategische afstemming met de minister, de staatssecretaris, de ambtelijke top en communicatie.

Alle medewerkers zijn ambassadeur van het ministerie van BZK, daarom vervult het cluster Communicatie een belangrijke rol in de interne communicatie die de organisatiedoelen moet ondersteunen.

Communicatie maakt momenteel beheersmatig onderdeel uit van de directie Concernondersteuning. De inhoudelijke aansturing vanuit de Bestuursraad verloopt via één van de bestuursraadleden, zodat de koppeling met beleid en decentrale communicatie is gewaarborgd. Momenteel vindt een herinrichting van de staffuncties plaats bij BZK. Vanwege het belang dat de politieke en ambtelijke leiding hecht aan communicatie, wordt het huidige cluster Communicatie een directie per 1 januari 2020. Voor deze directie zoeken we een directeur.

De opgave

Eerste prioriteit van de directeur Communicatie is de communicatiefunctie binnen het departement verder te ontwikkelen naar een proactieve en hoogwaardige ondersteuning van bewindspersonen en ambtelijke top en grotere bijdrage aan effectief beleid. Deel van de aanpak zal bestaan uit een woordvoerings- en communicatiefunctie die dichter op de bestuurlijk-politieke advisering staat. Daarnaast het zo organiseren van het primair proces zodat er voor bewindslieden en spelers in het beleid en uitvoering, adviseurs en woordvoerders een grotere meerwaarde ontstaat.

Deze verandering in werkwijze en houding vraagt om een inzet op ontwikkeling van medewerkers en het verder uitbouwen van effectieve samenwerkingsrelaties en contacten. Niet alleen vanuit het cluster naar buiten, maar ook daarbinnen. Verbinding en uitbouwen van de rijksbrede samenwerking met en tussen de verschillende (interdepartementale) communicatiedisciplines vergroten een effectieve keten en integrale aanpak.

Het medialandschap is de afgelopen jaren onherkenbaar veranderd door onder andere sociale media. BZK staat aan de lat voor een effectieve digitale overheid. Dit komt terug in de ambities voor het cluster Communicatie. Communicatie speelt actief in op nieuwe ontwikkelingen, zoals publieksonderzoek, omgevingsmonitoring, webcare, beeldregie, het onderhouden van dialoog, ook gebruikmakend van de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het cluster Communicatie werkt doelgericht aan de zichtbaarheid en profilering van BZK en hanteert hierbij een scherpe antenne voor de actualiteiten in de politieke en maatschappelijke omgeving. Gedragskennis is een discipline die onontbeerlijk is bij het cluster Communicatie en die nog structureler een plaats moet krijgen in de voorbereiding van communicatie-initiatieven. Er- en herkennen hoe mensen denken en handelen in situaties en met bepaalde informatie, maakt zowel beleid als communicatie effectiever.

Het speelveld van het ministerie van BZK is divers: er zijn vele belangengroeperingen, lokale besturen met lokale afwegingen, financiële prikkels vanuit het bedrijfsleven en politieke invloed. Dit vereist dat het ministerie van BZK zelf de toon moet zetten, prominent aanwezig is in het maatschappelijke debat en voluit aan zet is bij het initiëren en het leveren van een bijdrage aan de publieke en politieke agenda.

Tenslotte: het ministerie van BZK is in beweging. Naast de genoemde maatschappelijke opgaven in ‘Het verhaal van BZK’ heeft het departement ook een vijftal richtingwijzers benoemd, om intern de juiste focus te leggen zoals van buiten naar binnen werken, samenwerken en de kennis binnen het departement benutten.

Uit organisatorische oogpunt betekent dit een verdere ontwikkeling geven van een praktische werkwijze/construct tussen de centrale communicatiefunctie en beleid om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven. Dit moet leiden tot een goed verankerde samenwerking waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van de binnen BZK aanwezige communicatiecapaciteit en -kwaliteit. Men moet elkaar feilloos en structureel weten te vinden. Informatiestromen tussen Beleid, Communicatie en ambtelijke en politieke top moeten gekanaliseerd worden zodat de informatie terecht komt waar er behoefte aan is.

Wat vraagt dit van u?

De directeur Communicatie:

 • is iemand die aandacht geeft aan de ontwikkeling van de eigen directie en die de organisatie naar een volgende fase kan brengen;
 • verbindt de korte en de langere termijn door vanuit één regie woordvoerders en communicatieadviseurs aan te sturen en is in crisissituaties zelf woordvoerder en eerste adviseur van de politieke en ambtelijke leiding;
 • toont politieke sensitiviteit;
 • heeft als geen ander overzicht over alle beleidsterreinen van het ministerie, met name op de prioritaire politieke en maatschappelijke thema’s;
 • zoekt actief naar de samenwerking met andere overheidsorganisaties om de samenhang en samenwerking in de communicatie van de (Rijks)overheid te versterken en sluit aan bij rijksbrede ontwikkelingen. Hij/zij is lid van de interdepartementale Voorlichtingsraad (VoRa);
 • staat open voor innovatie en experimenten en is in staat deze bij bewezen succes professioneel te implementeren;
 • biedt leiding op hoofdlijnen, is klankbord en adviseur, stelt prioriteiten en is de eerste link naar de ambtelijke en politieke top. De medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, ideeën aan te dragen en uit te voeren;
 • bewaart kalmte, kan relativeren, bevordert projectmatig werken, en neemt de eindverantwoordelijkheid op het moment dat dit gevraagd is. Hij/zij is diplomatiek maar duidelijk en daadkrachtig en streeft een optimale samenwerking na: zowel binnen als buiten zijn/haar directie;
 • heeft oog voor de mens achter de medewerker en stimuleert tegelijkertijd verdere professionalisering;
 • is 24/7 beschikbaar bij mogelijke calamiteiten.

Vereiste kennis en ervaring

 • ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context;
 • ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals;
 • is enthousiasmerend en innovatief;
 • bewezen succesvolle ervaring in eerdere communicatiefuncties;
 • vakkennis van in- en externe communicatietheorieën en processen en de inzet daarvan in de praktiij;
 • brede kennis van het functioneren en de werking van het (social) medialandschap en de geschreven en audiovisuele pers;
 • kennis van de kansen, uitdagingen en eisen die ontwikkelingen in de samenleving aan communicatie stellen;
 • ervaring met crisiscommunicatie is een must;
 • ervaring met verandermanagement is een pre;
 • ervaring buiten de overheid is een pre.

Daarnaast beschikt u over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige topmanager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 220-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ellen van Doorne
kwartiermaker Clusterdirectie Bestuursondersteuning en coördinerend raadsadviseur KIEM (Kennis, Internationaal, EU, Macro-economie)
Telefoonnummer: telefoonnummer 06 15 96 33 93

Over de sollicitatieprocedure

Maarten Meurer Aarssen (tot 12 augustus) of Victor Paumen (vanaf 12 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 88 53 30 / 06-15 27 38 96
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl / victor.paumen@minbzk.nl