Directeur Communicatie bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 257-17
Publicatiedatum
31 juli 2017
Sluitingsdatum
28 augustus 2017

Het ministerie

Een slim, vaardig en creatief Nederland. Dát is waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan werkt. Het ministerie van OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat iedereen cultuur kan beleven. Dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk goed kunnen doen. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

De directie

De directie Communicatie werkt op het snijvlak van beleid, politiek en samenleving. De directie adviseert de bewindspersonen over en ondersteunt hen bij hun optredens in de media en hun werkbezoeken. Ook de dagelijkse actualiteit in de media wordt in beeld gebracht. Daarnaast werkt de directie in nauwe samenwerking met de beleidsdirecties, aan de realisatie van communicatief beleid en een goede landing van beleid in de samenleving. Ze ondersteunt de politieke en ambtelijke top bij het naar buiten uitdragen, verklaren en verdedigen van beleidsvoornemens op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Uitgangspunt bij de inrichting van de communicatie rond de beleidsprioriteiten is inzicht in wat er leeft in de samenleving.

Daarnaast vervult de directie een belangrijke rol in de interne communicatie die de organisatiedoelen moet ondersteunen. De directeur Communicatie rapporteert aan de SG en is lid van het MT-SG. De directeur Communicatie vertegenwoordigt OCW interdepartementaal in de Voorlichtingsraad (VoRa). De VoRa is een onafhankelijke ambtelijke adviesraad op het gebied van overheidscommunicatie.

De uitdagingen

De directie Communicatie staat voor een aantal uitdagingen. De samenleving verandert snel, de belangrijkste doelgroepen van OCW opereren merkbaar anders en verenigen zich niet meer langs officiële lijnen en instanties. Ook het medialandschap ondergaat grote veranderingen. Het ministerie van OCW wil daarom de komende jaren signalen uit de samenleving naar ‘binnen’ halen. Door beter te luisteren naar wat er in de samenleving speelt én beter samen te werken met groepen voor wie wij beleid ontwikkelen, zoals leraren, kunstenaars, studenten en wetenschappers.

Dat vraagt van de directie Communicatie –deels- nieuwe taken, zoals proactieve webcare, inzet van gedragskennis en een goede vertaling van signalen en ideeën uit de samenleving naar communicatief beleid. Hiertoe hebben de medewerkers van de directie zélf een Innovatieagenda vastgesteld met daarin de prioriteiten en ambities van de directie Communicatie voor de komende jaren.

Van de nieuwe directeur wordt gevraagd hierop niet alleen een visie te hebben maar ook bewezen ervaring met het concretiseren van deze ontwikkelopgave. Het profiel van de nieuwe directeur Communicatie is tot stand gekomen met input van de medewerkers van de directie.

Onze nieuwe directeur….

… is een strategisch topadviseur

 • die  zijn of haar mannetje staat op het hoogste niveau in de politiek-bestuurlijk complexe omgeving van het ministerie;
 • die de minister/staatssecretaris/ambtelijke top gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies geeft en in staat is om tegengas te geven;
 • die  een uitstekende ‘antenne’ heeft voor ontwikkelingen in de samenleving en die trends en maatschappelijke onderstromen helder weet te analyseren en implicaties daarvan voor communicatie en beleid kan formuleren;
 • die  in staat is om in een complex krachtenveld adviezen te formuleren waarin verschillende belangen zijn verenigd;
 • die de OCW communicatiestrategie weet te verbinden met de kabinetsbrede communicatie;
 • ·die een autoriteit ís, zonder autoritair te zijn.

… heeft lef en een duidelijke en vernieuwende visie op (overheids)communicatie

 • heeft een heldere visie op de rol van communicatie in het bereiken van beleidsdoelen en daarmee het realiseren van maatschappelijke impact;
 • heeft oog voor innovatie en schuwt het experiment niet;
 • weet een sterk strategisch inzicht proactief  in te zetten;
 • is ervaren in het ontwikkelen van communicatiestrategieën en in staat de inzet van  communicatiemiddelen af te wegen;
 • is gewend interdisciplinair te werken;
 • geeft rekenschap;
 • kan opschudden, zonder te ontregelen.

… is een manager die communicatieprofessionals stimuleert

 • is een inspirerende manager met ruime ervaring in het managen van communicatie professionals;
 • heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • geeft richting zonder zélf achter het stuur te willen zitten en creëert daarmee ruimte en vertrouwen voor medewerkers;
 • verbindt mensen en stuurt op professionele ontwikkeling van medewerkers en samenwerking;
 • heeft dankzij brede ervaring in het communicatievak een overtuigende stijl van opereren;
 • heeft groot inzicht in en ervaring met de werking van (social) media;
 • is transparant, duidelijk en koersvast.

… houdt het hoofd altijd koel

 • beschikt over relativerings- en incasseringsvermogen;
 • is daadkrachtig en doortastend;
 • is stressbestendig en kan omgaan met tegengestelde belangen, crises en tijdsdruk;
 • kan diplomatiek (gewogen en met overwicht) opereren in een breed netwerk;
 • heeft bewezen ervaring in het omgaan met uiterst gevoelige, strikt vertrouwelijke informatie;
 • is bereid en in staat 24/7 te acteren.

....is aimabel, humoristisch en energiek

 • toelichting lijkt ons hier overbodig.

Leiderschapskwaliteiten

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, is mensgericht, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie ”.

Het ministerie van OCW heeft aanvullend hierop een leiderschapsprofiel met eigen accenten.

Vereiste kennis en ervaring

 • ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context;
 • ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals;
 • beschikt over de gevraagde leiderschapskwaliteiten;
 • bewezen succesvolle ervaring in eerdere communicatiefuncties;
 • recente werkervaring buiten de rijksoverheid is een absolute pre;
 • vakkennis van in- en externe communicatietheorieën en processen. Brede kennis van het functioneren en de werking van het (social) medialandschap en de geschreven en audiovisuele pers;
 • kennis van de kansen, uitdagingen en eisen die ontwikkelingen in de samenleving aan communicatie stellen;
 • ervaring met crisiscommunicatie is een must;
 • ervaring met verandermanagement is een pre.

ABD-criteria

Deze vacature valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat kandidaten getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager. Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Bijzonderheden

Het betreft een vertrouwensfunctie; een veiligheidsonderzoek A is vereist.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 257-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjan Hammersma
secretaris-generaal OCW
Telefoonnummer: 070-412 41 80

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl