Directeur bij de Dienst Gezondheid & Jeugd/directeur Publieke Gezondheid

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Dienst Gezondheid & Jeugd
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
19 mei 2020
Sluitingsdatum
12 juni 2020

Dienst Gezondheid & Jeugd

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is een openbaar lichaam van 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid dat gemeentelijke taken uitvoert op het gebied van publieke gezondheid, onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Naast deze taken voert de DG&J aanvullende taken uit waaronder het toezicht op kinderopvang, WMO toezicht en de aanpak Personen met verward gedrag. DG&J doet dit voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Met het uitvoeren van deze taken helpt de DG&J inwoners van jong tot oud mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving in Zuid-Holland Zuid.

De DG&J is in 2012 ontstaan door samenvoeging van regionale organisaties in het gebied Zuid-Holland Zuid. Belangrijkste 'merken' in 2012 waren de GGD ZHZ en het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. In 2018 werd Veilig Thuis ZHZ als derde 'merk' aan de DG&J toegevoegd. Enigszins op afstand staat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ), dat in 2015 als zelfstandig organisatieonderdeel aan de GR werd toegevoegd. Ook neemt de GR sinds 2019 deel in de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A., samen met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Het algemeen bestuur (AB) van de GR bestaat uit 11 wethouders van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vier wethouders. De directeur DG&J stuurt het organisatieonderdeel DG&J aan. Het organisatieonderdeel SOJ heeft een eigen directeur. De directeur DG&J is tevens Directeur Publieke Gezondheid (DPG); secretaris van de gemeenschappelijke regeling en momenteel ook voorzitter van de ledenvergadering van de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ.

Taken van de DG&J

De professionals van de DG&J zijn specialisten op het terrein van publieke gezondheid, toezicht, het recht op onderwijs en sociale veiligheid. De DG&J geeft vanuit haar wettelijke en beschikbare kennis ondersteuning en advies over effectieve interventies en nieuwe ontwikkelingen en vertaalt landelijke en academische trends naar lokale mogelijkheden. De DG&J werkt intensief samen met (keten)partners en is een sterke partner in lokale, regionale en landelijke netwerken.

De DG&J heeft samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) de beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie voor calamiteiten in de publieke gezondheidszorg. Voor de DG&J geldt dat het verzorgingsgebied vrij klein is (ruim 450.000 inwoners), terwijl het takenpakket omvangrijk en compleet is. Dit vereist een goede samenwerking binnen de regio alsmede met andere diensten in omliggende regio's.

De DG&J is herkenbaar in drie labels:

 • Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZHZ
  De GGD ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor publieke gezondheid. De GGD ZHZ beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid vanuit het perspectief van positieve gezondheid. Haar professionals zijn expert op het terrein van publieke gezondheid. De GGD ZHZ geeft uitvoering aan de infectieziektebestrijding, doet onderzoek naar gezondheid en adviseert over maatregelen die de gezondheid beschermen en bevorderen. De GGD ZHZ agendeert gezondheidsthema's, adviseert bij publieke gezondheidsvraagstukken en initieert vernieuwende aanpakken in het kader van gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. De GGD ZHZ ondersteunt gemeenten bij de lokale gezondheidsopgaven en het gezonder maken van de leefomgeving. De GGD voert toezicht uit en werkt samen met diverse lokale partners binnen de tien gemeenten, en –vooral vanuit de gezondheidsbescherming- ook met een groot aantal zorginstellingen die doorgaans regionaal werken.
   
 • Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ
  LVS ZHZ is de gemeenschappelijk dienst voor het bevorderen van het leerrecht. LVS zorgt voor naleving van de Leerplichtwet en wetgeving op het gebied van voortijdig schoolverlaten. LVS ZHZ beschermt het recht op onderwijs voor alle kinderen en draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in staat zijn, het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Dat doet LVS ZHZ door het houden van toezicht op naleving van de Leerplichtwet en door voortijdig schoolverlaters te ondersteunen en te begeleiden naar onderwijs, arbeidsmarkt of de meest passende plek in de samenleving. LVS ZHZ kijkt naar wat passend is en werkt intensief samen met ouders, de jongeren en partners in de domeinen zorg, veiligheid, onderwijs en arbeid.
   
 • Veilig Thuis ZHZ
  VT ZHZ is de gemeenschappelijke dienst voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. VT ZHZ werkt met lokale teams, hulpverlening, politie en lokale partijen samen aan het bewerkstelligen van directe en duurzame veiligheid in de thuissituatie. VT ZHZ zet in op borging van de veiligheid en vervolgens op stabilisatie van de situatie. VT ZHZ heeft een aantal wettelijke bevoegdheden van waaruit zij haar taken verricht: actieve interventies, ondersteuningsfunctie, dienstvoorwaarden en vervolg of onderzoek. VT ZHZ is de centrale ingang waar inwoners en professionals met vermoedens en signalen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld om advies kunnen vragen en waar men zorgen kan melden.

Interne inrichting van DG&J

Bij de gehele DG&J-organisatie werken ongeveer 225 medewerkers. De organisatie is ‘op orde’, zowel kwalitatief als financieel. Bij de DG&J werken veelal hoogopgeleide, taakvolwassen medewerkers. De DG&J bestaat uit vier clusters die worden aangestuurd door integraal verantwoordelijke clustermanagers:

 • Bedrijfsvoering
  Het cluster Bedrijfsvoering dient ter ondersteuning van bestuur, directie en management. Hieronder vallen onder andere Communicatie en Financiën.
 • Dienstverlening
  Onder het cluster Dienstverlening vallen de teams Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Infectieziekten en Toezicht, hygiëne en milieu.
 • Regie
  Het cluster ROA is verantwoordelijk voor beleidsadvisering en heeft een kennisfunctie naar gemeenten en partners. Onder dit cluster valt onder andere Gezondheidsbevordering, epidemiologie en openbare geestelijke gezondheidszorg.
 • Veilig Thuis ZHZ
  Het cluster Veilig Thuis ZHZ richt zich onder andere op de aanpak van kindermishandeling, ouderenmishandeling en Veilig Thuis algemeen.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad heeft 9 zetels. Momenteel zijn 8 zetels bezet. De OR is een gecombineerde OR voor medewerkers van de DG&J en voor medewerkers van de SOJ. De OR wordt over het algemeen tijdig betrokken bij ontwikkelingen en er bestaat een goede verstandhouding tussen de OR en de directeur.

Recente ontwikkelingen

Recent is een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Het ‘MJP 2020-2023’ vraagt aandacht voor veranderende maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die leiden tot een hernieuwde focus op de werkzaamheden en aanpak van problemen. De DG&J wil zoveel mogelijk aansluiten bij de lokale opgaven. Daarom zet de DG&J de beweging voort om tot in de haarvaten van de samenleving te komen en gemeentegericht te werken. Dit doet de DG&J in de lokale netwerken en aan de beleidstafels, in gesprek met gemeenten, door te adviseren over effectieve interventies en over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast maakt de DG&J met dit MJP een start met een opgave gerichte werkwijze die de integrale blik van de DG&J en de samenhang tussen de organisatieonderdelen GGD, LVS en VT goed weergeven.

Het MJP benoemt de vier belangrijkste opgaven voor de komende jaren:

 • Gezond en veilig opgroeien
 • Iedereen doet mee
 • Vitaal ouder worden
 • Gezonde leefomgeving, gezonde mensen

Lees het Meerjarenbeleidsplan.

Functie

De directeur DG&J/DPG werkt voor de 10 deelnemende gemeenten (gemeenschappelijke regeling) van de regio Zuid-Holland Zuid. De directeur is WOR-bestuurder voor de gehele DG&J-organisatie alsmede voor de SOJ. De directeur DG&J/DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de DG&J en de VRZHZ van de 10 gemeenten.

De functie valt uiteen in een drietal rollen:

Directeur DG&J
De directeur stuurt de gehele organisatie van 225 medewerkers aan die bestaat uit de onderdelen GGD ZHZ, LVS ZHZ en Veilig Thuis. Stuurt de clustermanagers en het bestuurssecretariaat direct aan.

DPG
De DPG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de geneeskundige en gezondheidskundige taak volgens de Wet veiligheidsregio’s, in samenhang met de Wet publieke gezondheid. De DPG:

 • fungeert als DPG op grond van een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling;
 • draagt zorg voor de integrale advisering namens de witte kolom aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 • vertegenwoordigt de GGD ZHZ in de landelijke Raad van DPG-en en daaraan verbonden gremia;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke GHOR-taken en geeft derhalve leiding aan de GHOR. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio ZHZ.

Secretaris van de gemeenschappelijke regeling
De secretaris is de adviseur van het DB en AB van de gemeenschappelijke regeling, waaronder ook de SOJ valt. Draagt zorg voor het voorbereiden van de vergaderingen van het DB en AB, de ambtelijke ondersteuning tijdens en het geven van vervolg aan de vergaderingen.

Taak van de DPG binnen het veiligheidsdomein

De DPG geeft namens het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid leiding aan de GHOR. De DPG is tevens belast met de operationele leiding en geeft tijdens rampen of openbare ordeverstoringen sturing aan de geneeskundige hulpverlening. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie. Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten. In de praktijk neemt de DPG in een crisissituatie hiertoe zitting in het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De DPG treed op als het gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen. Hij draagt er zorg voor dat de reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichter bij elkaar komen en er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaatsvindt.

Opdracht

De opdrachten voor de nieuwe directeur zijn, naast het leiden van de organisatie en zorgdragen voor goed ‘going concern’, de komende jaren de volgende:

 • De nieuwe directeur DG&J start op een moment waarbij een nieuw MJP is vastgesteld dat richting geeft aan de beleids- en organisatieontwikkeling tot 2024. De directeur DGJ stuurt en beweegt in het belang van alle 10 gemeenten zodanig dat de gemeenschappelijke belangen en (MJP-)doelen optimaal worden benut en behaald. Bij tegengestelde belangen draagt hij/zij er zorg voor dat ook die gemeente[raad] zich gehoord en erkent voelt.
 • De discussies over het sociaal domein op Drechtsteden- en ZHZ-niveau kunnen leiden tot nieuwe keuzes ten aanzien van governance en organisatie. V.w.b. de GR DG&J gaat het dan om het domein jeugd, dat immers momenteel in een apart organisatieonderdeel van de GR is ondergebracht (SOJ). Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij bij eventuele nieuw gemaakte keuzes in de governance of structuur zijn organisatie-onderdeel hierop aanpast. Los van de bestuurlijke en organisatorische borging blijft er sowieso een grote transformatieopgave bestaan op dit domein. De financiële druk blijft de komende jaren groot. De politieke en maatschappelijke aandacht levert soms ingewikkelde beeldvorming op. De directeur zal hier op gepaste wijze mee moeten omgaan.
 • De coronacrisis blijft in elk geval de komende tijd nog veel extra inzet vragen van de hele keten, en dus ook van de Dienst. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij/zij zorgdraagt voor een goede positionering van GGD en GHOR in de crisisaanpak en voor een blijvend financieel gezonde organisatie, ook nu er zoveel meer capaciteit nodig is.
 • De Dienst moet zich voorbereiden op o.a. de Omgevingswet. Van de directeur wordt verwacht dat deze de dienst op een juiste wijze voorbereidt. Ook de 'reguliere' taken alsmede de omgeving blijven continu in ontwikkeling en beweging.
 • Van de nieuwe directeur wordt gevraagd dat hij/zij het gesprek faciliteert tussen gemeenten-eigenaren en de DG&J-organisatie. Kader stellend, met vertrouwen in de (jaarlijkse) uitkomsten.

Profiel

Het bovenstaande vereist een vrijwel permanent gesprek met de eigenaren. Dit zijn er tien, die onderling enigszins van elkaar verschillen t.a.v. omvang maar ook t.a.v. onderlinge niveau van samenwerking (Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden, Hoekse Waard). Dit vraagt van de directeur een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en aandacht voor wat er gebeurt in de regio.

De nieuwe directeur DG&J/DPG:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie met een vergelijkbare grootte;
 • heeft ervaring in het openbaar bestuur, kent het krachtenveld van een gemeenschappelijke regeling en weet hoe je effectief moet zijn in een politiek-bestuurlijke complexe setting;
 • heeft ervaring in het brede publieke en sociale domein. Heeft bij voorkeur ervaring met publieke gezondheid, onderwijs en veiligheid en is in staat een visie te ontwikkelen op de verschillende beleidsterreinen;
 • is een netwerker en belangenbehartiger en is in staat een goede relatie op te bouwen met de 10 gemeenten en andere stakeholders;
 • is in staat binnen de veelheid aan onderwerpen en de pluriformiteit van de werkzaamheden te prioriteren en het overzicht en de rust te bewaren;
 • heeft een transparante leiderschapsstijl. Behoudt het overzicht en geeft daarbinnen ruimte aan de managers.

Piketdienst

Eenmaal per vier weken heeft de DPG een week lang piket. Om aan de eisen van de piketdienst te voldoen is het belangrijk dat de DPG snel ter plaatse kan zijn indien nodig. Daarbij is het een eis dat de DPG in staat is om binnen 45 minuten na alarmering aanwezig te zijn in een locatie van de DG&J.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in schaal 17 (CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) tot maximaal € 9.069,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek plus een beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op de Beschikbaarheidsregeling VR ZHZ. De DG&J biedt daarnaast secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder  reiskostenvergoeding woon/werkverkeer, flexibele werktijden en betaald ouderschapsverlof. Elke werkgever beschikt over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het pensioen is van ABP.

Benoeming vindt plaats in het AB van de GR alsmede in het AB van de VRZHZ. Gezien de wettelijke verbinding met de Veiligheidsregio wordt de Directeur Publieke Gezondheid tevens voor 0,1 fte gedetacheerd naar de VRZHZ.

De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Procedure

DG&J laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan dgj@vanderkruijs.com Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-726 72 72.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste ronde gesprekken, maandag 22 juni in de middag
 • tweede ronde gesprekken, donderdag 25 juni in de middag