Directeur directie Informatievoorziening & Inkoop bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 284-23
Publicatiedatum
25 mei 2023
Sluitingsdatum
14 juni 2023

De opgave

Ben jij een gezaghebbende en verbindende directeur voor de directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I) met visie op IV en bovendien een echte peoplemanager die veranderingen in gang kan zetten en realiseren?

DI&I staat aan de vooravond van herdefiniëring van het takenpakket, haar toegevoegde waarde en (her)inrichting in een snel veranderende, steeds meer politiek wordende context van digitalisering. Jij staat aan de lat deze veranderopgave, met aandacht voor mensen en in verbinding met alle betrokken partijen, vorm te geven en te realiseren. Je stuurt op- en geeft richting aan visieontwikkeling, (in)richten van de nieuwe opbouw en (her)definiëring van het samenspel met de beleidsdirecties. Vanuit je verantwoordelijkheid, inzicht en enthousiasme concretiseer je de ambitie in nauwe samenwerking en afstemming met je MT, medewerkers, CIO raad JenV, beleidsdirecties, medezeggenschap, uitvoeringsorganisaties en andere stakeholders.

Aanpassing van de DI&I organisatie, cultuur en bedrijfsvoering op bovenstaande ontwikkelingen is een heel belangrijk onderdeel van je opgave. Onderdeel hiervan is aandacht voor de recent ontwikkelde kernwaarden.  Je begeleidt en coacht je je afdelingshoofden in deze ontwikkeling én hun eigen proces en smeedt opnieuw een hecht MT. Binnen de directie stimuleer je onderlinge verbondenheid en geef je teamspirit nieuw elan. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd kunnen werken aan hun talenten. Verlaging van de ervaren werkdruk is daarnaast een belangrijk aandachtspunt en hiermee ga je actief aan de slag.

Je begeleidt het concern JenV verder in informatie-gestuurd werken, informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid, IV vernieuwing, beheer en onderhoud  en het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding. Er zijn belangrijke en urgente doelstellingen die in samenwerking met de organisatieonderdelen tot stand moeten worden gebracht. Daarnaast is het nodig aandacht te hebben voor de bestaande en verder te ontwikkelen gemeenschappelijke diensten binnen JenV vanuit de overtuiging dat samen doen leidt tot efficiencyvoordelen en dat gemeenschappelijk diensten tot stand kunnen komen door het bundelen van krachten. In dit verband neem je het strategisch opdrachtgeverschap en regie verder ter hand.

Als directeur DI&I participeer je in een hecht collectief van het MT van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV). Hierin wordt gezamenlijk generieke dienstverlening ontwikkelt, de bedrijfsvoering en ontwikkeling van het gehele HDBV cluster vormgegeven en wordt samengewerkt op discipline overstijgend opgaven zoals verduurzaming en hybride werken.

Verder stuur je op en geef je richting aan:

 • het CIO stelsel met oa privacy officier, dataofficer, CISO, CTO overleg;
 • opstellen, samenhang en nadere prioritering van de informatiestrategie en informatieplannen JenV;
 • kennisontwikkeling en innovatie;
 • verdere professionalisering van I-control en bijbehorende eigenaarsadvisering;
 • goede politiek-bestuurlijke en inhoudelijke advisering aan CIO JenV;
 • opgave gericht verder brengen van het programma maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen en inkopen;
 • informatie beveiliging die bijdraagt aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen;
 • beheersbaar houden van de werklast voor de medewerkers binnen je directie. Werkdruk is een belangrijk aandachtspunt.

Wat vraagt dit van jou?

Wij zoeken een snelle denker én mensgerichte verandermanager die resultaatgericht met de nodige tact, relativeringsvermogen en gezonde dosis tegenspraak te werk gaat. Je werkt samen met een open houding naar de wereld om je heen. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend voor je is: ondernemend, eigentijds en waardevol. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen, kennis en vaardigheden.

Je bent een gids voor de mensen van je directie omdat je oog hebt voor de uitvoeringspraktijk/buitenwereld, informatie deelt, belanghebbenden actief betrekt, deelbelangen weet te overstijgen en attent bent op het welzijn van collega’s. Je bent een volwaardige gesprekspartner, met een zeker natuurlijk gezag/autoriteit, voor de leden van de Bestuursraad, bewindspersonen en directeuren/CIO’s.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met informatievoorziening in een politiek/ bestuurlijke context;
 • meerjarige managementervaring in complexe organisaties/omgevingen;
 • ruime ervaring als peoplemanager en reeds bewezen dat je veranderopgaven tot een goed einde kunt brengen en hierin goed kunt samenwerken met de medezeggenschap.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk-omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

De kans om op een interessant en belangrijk domein voor JenV een verbindende en invloedrijke rol te vervullen met veel slagkracht. De mogelijkheid om met collega’s en partners te werken aan mooie maatschappelijke opgaven en verder door te ontwikkelen in politiek bestuurlijke context.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris tussen de € 7474,85 en € 9976,15 bruto per maand (schaal 17). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl en opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoofddirectie Bedrijfsvoering

De hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) maakt onderdeel uit van het Bestuursdepartement van het ministerie van JenV dat daarnaast bestaat uit een groot aantal (zelfstandige) taakorganisaties. De medewerkers van HDBV organiseren samen met collega’s van de taakorganisaties de bedrijfsvoering voor JenV. Doel is de bedrijfsvoering van het hele ministerie zo goed mogelijk te ondersteunen in de opgaven waar zij voor staat en JenV helpen wendbaar te zijn. HDBV zet hierbij de koers uit, definieert de kaders en is verantwoordelijk voor de control hierop. De kaders zijn mede gebaseerd op het Rijksbrede beleid. HDBV bestaat uit de Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I), Directie Personeel & Organisatie (DP&O), Directie Huisvesting & Facilities (DH&F), het Dienstencentrum (DC), het Project-, Programma en Adviescentrum (PPAC) en de Landelijke Eenheid Vertrouwenswerk (LEV).

Directie Informatievoorziening & Inkoop

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I)heeft nu een vaste kern van 85 fte en meer dan 75 fte in de flexibele kern.

DI&I is verantwoordelijk voor:

ontwikkelen en toetsen van IV-beleid, inkoopbeleid en bijbehorende kaders binnen JenV, in lijn met Rijksbrede kaders;
nemen van een voortrekkersrol op onder meer de domeinen Datagedreven werken, Cloud, Digitale Weerbaarheid, Informatiehuishouding en transparantie (realisatie I-Strategie vormt hierin de motor van de verandering);
adviseren van de departementsleiding over strategische vraagstukken op het gebied van informatievoorziening, ICT, bedrijfsveiligheid, privacy;
ondersteunen van de dienstonderdelen van het ministerie bij de inrichting van de informatisering en de opdrachtgeverschap van grote ICT-projecten;
uitvoeren van projecten op het gebied van de JenV-brede ICT-infrastructuur en het inrichten en beheren van centrale voorzieningen;
middel het Security Operations Centre JenV bewaken van de belangrijkste digitale systemen en netwerken van het ministerie en versterken cybersecurity;
vaststellen van kaders en centrale voorzieningen met het oog op rechtmatige, efficiënte en duurzame inkoop;
verzorgen van Strategisch leveranciersmanagement, ook Rijksbreed, voor Microsoft, Google Cloud en Amazon AWS, de Rijksbrede inkoopcategorie Software en het Rijksbrede Software Asset Management.

DI&I bestaat uit een eenheid Staf, een eenheid Bedrijfsjuridische Zaken en 5 afdelingen:
Beleid, Kennis en Innovatie (BKI)
I-Control en Security (ICS)
Regie, Programma’s en Projecten (RPP)
Strategische Inkoop (SI)
Beveiligingsautoriteit (BVA)

De afdelingen BKI, ICS en RPP vormen gezamenlijk het CIO-office van de Chief Information Officer van JenV, een rol van de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering. De directeur DI&I is hoofd van het CIO-Office en tevens plaatsvervangend CIO van JenV. De CIO moet vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid oordelen over de inrichting van de organisatie en governance van de informatievoorziening, de kosten en de risico’s, de haalbaarheid en uitvoerbaarheid in relatie tot de aansluiting op de departementale projectenportfolio en het bestaande systeemlandschap. Daarnaast toetst de CIO op de toepassing van Rijksbreed en departementaal beleid, architectuur en standaarden en op het gebruik van projectbeheersingsmethodieken. De CIO bewaakt bovendien de toepassing van de JenV-kaders en Rijksbrede kaders zoals de Baseline Informatiebeveiliging Rijk, de AVG en de WOO.

Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA) is beheersmatig ondergebracht bij de DI&I met behoud van haar onafhankelijke positie en rechtstreekse lijn naar de departementsleiding (SG). De BVA houdt toezicht op de integrale beveiliging in al haar facetten ten behoeve van de onder de verantwoordelijkheid van de Minister ressorterende diensten en bedrijven.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Deze functie is een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie B, maakt deel uit van het selectieproces.

Lees meer over de sollicitatieprocedure van de Algemene Bestuursdienst.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 284-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Emine Özyenici
Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06-52 87 22 46

Over de sollicitatieprocedure

Liskje Kornelius-Hilverda
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-11 74 70 73
E-mailadres: l.kornelius-hilverda@minjenv.nl