Directeur directie Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
5 juni 2019
Sluitingsdatum
24 juni 2019

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis. Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.

DG Belastingdienst als onderdeel van het ministerie van Financiën

In het verlengde van het advies van de Commissie onderzoek Belastingdienst (COB) en de reactie van het kabinet daarop (zie de website van Financiën) is een nieuwe topstructuur voor de Belastingdienst vastgesteld. Sinds september 2017 wordt gewerkt volgens deze topstructuur en is de verdere implementatie gaande.

Tevens zijn raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden tussen kerndepartement en het DGBD hergedefinieerd en wordt invulling gegeven aan de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer binnen het gehele ministerie inclusief DGBD.

Naast de implementatie van een nieuwe besturingstructuur is de opgave voor DGBD om binnen de bestaande financiële kaders noodzakelijke procesverbeteringen te realiseren om het vertrek van medewerkers op te vangen en daarmee de continuïteit te waarborgen.

Directie Midden- en Kleinbedrijf

Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zorgt voor het heffen, controleren en innen met betrekking tot ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf. Met andere woorden voor het heffen, controleren en innen.

Binnen MKB wordt er onderscheid gemaakt tussen de entiteiten Middenbedrijf (ca 0,4 miljoen entiteiten) en Kleinbedrijf (ca 1,6 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers). De kasopbrengst voor MKB is circa 70 miljard euro per jaar. De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. Optimalisering van belastingopbrengsten streeft MKB na door diverse maatregelen (handhaving- en toezichtmiddelen) ter versterking van de compliance. Hierin ook aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen.

De directie MKB is binnen de Belastingdienst ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Daarnaast voert MKB ook werkzaamheden zoals deurwaarderij en waardenonderzoek voor de gehele Belastingdienst.

Strategische doelstellingen:

 • verleggen van focus naar MKB- entiteiten met een groter fiscaal belang en een hoger fiscaal risico;
 • klantbehandeling via fiscaal dienstverlener door het afsluiten van convenanten.

Er werken ongeveer 6.800 medewerkers binnen de directie MKB, verdeeld over 20 locaties in het land.

De opgave, de MKB Ontwikkelagenda

Je maakt deel uit van het directieteam MKB en geeft leiding aan een aantal van de leidinggevenden op de 20 locaties van MKB. Daarin staat centraal de zorg voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda MKB. De directie MKB kenmerkt zich door het grote en diverse karakter. Denk aan de groei van het ondernemersbestand, digitalisering, beleidsinhoudelijke wijzigingen (uit het regeerakkoord), implementatie van de topstructuur en de procesverbeteringen die voortkomen uit de herijkte Investeringsagenda.

Om een en ander ook in de nabije toekomst in samenhang te kunnen beschouwen heeft MKB een eigen Ontwikkelagenda opgesteld. Hiermee worden – met één MKB als uitgangspunt - zaken een plek gegeven, zonder dat het proces van visievorming bij elke nieuwe ontwikkeling telkens opnieuw hoeft te starten. Kern van de Ontwikkelagenda is de erkenning van de diversiteit van het ondernemersbestand en een aanpak die daarop aansluit. De aanpak is een uitwerking van de belastingdienstbrede handhavingsstrategie.

Concrete acties daarin zijn:

 • het bevorderen van de naleving in de administratieve keten;
 • het verbeteren van de samenwerking met fiscaal dienstverleners (waaronder het stimuleren van hun kwaliteit);
 • het versterken van het toezicht, inclusief een gerichte aanpak van fraude en criminaliteit;
 • centrale regie op de prioriteitstelling en werkverdeling, effectmeting en resultaatverantwoording;
 • investeringen in personeel, leiderschap en cultuur.

Positie

 • Alle uitvoeringsdirecties vallen beheersmatig onder de DG Belastingdienst.
 • De algemeen directeur MKB legt inhoudelijk verantwoording af aan de DG.
 • De directeur MKB maakt onderdeel uit van het managementteam van de directie MKB, bestaande uit de algemeen directeur en vier directeuren.
 • De vier directeuren geven weer leiding aan de 27 leidinggevenden verdeeld over de 20 locaties.
 • Naast aansturing van locaties heeft iedere directeur ook een eigen rol in het MT, namelijk die van business ontwikkeling, klantbehandeling, productie of bedrijfsvoering. Op basis hiervan kan er aan de directietafel integrale besluitvorming plaatsvinden.
 • Bij de vacante functie voor directeur MKB behoort de rol van bedrijfsvoering, met onderwerpen als HR, financiën, facilitair, AVG en kwaliteitsbeheer.

Wat vraagt dit van je?

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie:

 • kennis en ervaring met complexe (fiscale) vraagstukken en veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in relatie tot een (grote) uitvoeringsorganisatie;
 • relevante ervaring in functie(s) op het snijvlak van beleid en uitvoering, met andere woorden is in staat de ‘Haagse’ wereld met de uitvoeringswereld te verenigen;
 • relevante kennis van de fiscaliteit en bijbehorende processen;
 • relevante kennis en ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen, zoals HR, financiën, facilitair, AVG en kwaliteitsbeheer;
 • is in staat vernieuwingen en veranderingen te implementeren;
 • heeft statuur, is communicatief vaardig en kan met overtuiging en gezag doelen bereiken;
 • is in staat om te verbinden en effectief samen te werken binnen de eigen directie, in de verschillende ketens en met andere (concern)directies;
 • het vermogen om een deel van de directie effectief aan te sturen, is een verbindend leider;
 • Informatie.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

Astrid Sahatoe-Bisseswar
E-mailadres: a.p.sahatoe@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gerard Blankestijn
algemeen directeur MKB
Telefoonnummer: 06 18 60 50 97

Over de sollicitatieprocedure

Marise Hazenberg
MD-adviseur DG Belastingdienst
Telefoonnummer: 06 48 13 58 80