Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 455-22
Publicatiedatum
19 september 2022
Sluitingsdatum
5 oktober 2022
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidshinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen, beter milieutoezicht en the green deal in Europa. Het zijn onderwerpen waarop het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal zich richt. Voor dit DG zijn wij op zoek naar een directeur voor onze directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie.

De opgave

De thema’s waaraan de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werkt, zijn van groot belang voor ons land en staan volop in de belangstelling. Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen je directie waar 120 enthousiaste, professionele en betrokken medewerkers werken en geef je leiding aan het managementteam.

Wat er zoal speelt op de twee hoofdthema’s  van jouw directie? Een van de hoofdthema’s is circulaire economie. De manier waarop we op dit moment wereldwijd met de grondstoffen op onze aarde omgaan, is niet houdbaar. Het doel van het kabinet is om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit vraagt om sturing op de gehele productieketen: aan de voorkant bij de winning en het gebruik van (primaire) grondstoffen, bij het ontwerp van producten, tijdens de gebruiksfase gericht op langer gebruik, en aan de achterkant gericht op hergebruik en hoogwaardige recycling. Alleen zo kunnen we de grondstofketen sluiten.

In de afgelopen jaren hebben we een goede basis gelegd voor de verdere transitie. Nu is het zaak om een volgende stap te zetten. Belangrijk daarbij is om tastbaarder te maken waar we met een circulaire economie heen willen, en om meer richting te geven aan de transitie. Momenteel werken we toe naar heldere doelen en een duidelijk pakket van stimulerende, normerende en beprijzende maatregelen die eind dit jaar landen in een Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). De wetgeving en maatregelen die daaruit voortvloeien, hebben grote impact binnen de Europese Unie en daarbuiten. Ook hebben ze een stuwende werking voor de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Daarnaast komen de maatregelen en de uitwerking van het ambitieuze klimaatdoel voor circulaire economie, zoals genoemd in het coalitieakkoord, aan bod in het NPCE. Ook zal duidelijk moeten zijn wie waarvoor aan de lat staat en hoe de beleidscyclus wordt vormgegeven. Vanwege de druk op de financiële middelen vraagt de uitwerking naar maatregelen om scherpe keuzes Als directeur zorg je dat er – in samenwerking met de belangrijke partijen in de omgeving - de komende tijd concrete stappen worden gezet. Je zorgt voor duidelijkheid over de richting van de circulaire economie transitie en de governance. Je draagt de koploperspositie die NL heeft op het gebied van CE met enthousiasme uit.

Het andere hoofdthema is de duurzame leefomgeving. Aspecten daarvan, zoals het verbeteren van luchtkwaliteit en het tegengaan van geluids- en geuroverlast, krijgen steeds meer aandacht. Mensen willen een gezonde leefomgeving. Denk aan de omgeving van Tata Steel en de geluidshinder rondom Schiphol. Het wordt steeds duidelijker wat de negatieve gezondheidseffecten daarvan zijn. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, maar gezien de adviezen van de WHO op het terrein van geluid en luchtkwaliteit is het zaak om de komende jaren verdere acties te ondernemen om de gezondheid van de leefomgeving te bevorderen.

Daarbij moeten we ook oog hebben voor andere belangrijke ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de leefomgeving. Zo heeft de gezonde leefomgeving raakvlakken met mobiliteit, de woningbouwopgave, de klimaat- en de stikstofaanpak en de toekomst van de landbouw. Die raakvlakken bieden kansen én veroorzaken spanning, zowel binnen ons ministerie, als interdepartementaal en tussen de verschillende sectoren. Het is belangrijk om toe te werken naar een gezonde, schone en veilige leefomgeving die in nieuw rijksbeleid wordt meegewogen. Jij zet, samen met je team, stappen in het goed positioneren van de gezonde leefomgeving als thema in nieuw beleid. Daarbij heb je oog voor de (andere) belangen die ook spelen. Hierin vind je een goede balans.

Binnen deze onderwerpen stuur je op hoofdlijnen en je zet daarbij je goede strategische en politieke antenne in. Door de complexe inhoud heen zie jij snel de grote lijnen en leg je gemakkelijk verbindingen tussen verschillende onderwerpen. Jij stelt de juiste prioriteiten en zegt ook ‘nee’ als dat nodig is.  Daarnaast realiseer je je dat de opgaves die er liggen alleen verder gebracht kunnen worden in samenwerking met andere partijen. Denk aan andere departementen als de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het bedrijfsleven, andere overheden, ngo’s, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Je zet dan ook sterk in op het onderhouden van dit netwerk, en pakt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van de koers en het leggen van verbanden. Hierbij sta je open voor geluiden van buiten en zorg je voor een goede balans tussen koers houden en meegaan in nieuwe ontwikkelingen. Je zegt waar het op staat, zonder daarbij de relatie uit het oog te verliezen. Uiteraard borg je in alle beleidskeuzes het burgerperspectief. Daarnaast treed je op als opdrachtgever van het RIVM, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat. Je bent het boegbeeld van je directie, zowel in- als extern.

Samen met het managementteam creëer je een inspirerende, stimulerende en veilige werkomgeving waarin medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen, én kansen om zich verder te ontwikkelen. Hierbij zijn sociale cohesie, diversiteit en inclusie, werkplezier en aandacht voor werkdruk belangrijke thema’s.

Naast lid van het MT van DLCE ben je lid van het directieteam (DT) van het overkoepelende Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal (DGMI). Samen met de directeur-generaal, de DG-secretaris en de andere twee directeuren werk je aan de ontwikkeling van het DG als geheel. Hierbij denk je over de grenzen van je eigen directie heen. Je hebt als directeur een aantal DG-brede portefeuilles, die je in overleg met je DT-collega’s bepaalt. 

Wat neem je mee?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring als (plaatsvervangend) directeur in een politiek-bestuurlijke, complexe omgeving.
 • Je hebt een goede strategische en politieke antenne, ziet snel de grote lijnen in complexe inhoud en legt gemakkelijk verbindingen tussen verschillende onderwerpen.
 • Je bent stressbestendig, geeft vertrouwen en kunt goed delegeren.
 • Je hebt oog voor mens en organisatie en ervaring of affiniteit met organisatiethema’s als werkplezier, het bewaken van werkdruk, sociale cohesie en diversiteit en inclusie.
 • Je hebt ervaring met en een scherp oog voor interne sturing op de bedrijfsvoering.
 • Je bent enthousiast, hebt humor en relativeringsvermogen; je bent zowel intern als extern verbindend en kunt tegelijkertijd overtuigend en besluitvaardig optreden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de onderwerpen van de directie.

Wat bieden we?

 • De kans om op beleidsmatig en hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken. 
 • Een salaris in schaal 17. Daarnaast ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

Het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) houdt zich bezig met het brede milieubeleid en richt zich onder meer op onderwerpen als schonere lucht, een veilige leefomgeving, minder geluidhinder, een circulaire economie, minder uitstoot van schadelijke stoffen en beter milieutoezicht. Ook werken we aan een Nationaal Milieu Programma dat zich richt op het lange termijn milieubeleid richting 2050. Daarnaast hebben we een brede, coördinerende internationale taak voor het gehele ministerie.

DGMI bestaat uit drie directies: de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE), de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM) en de directie Internationaal (DI). Bij DGMI werken in totaal ongeveer 300 medewerkers.

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bij de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie werken ongeveer 120 personen aan het bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving en aan de transitie naar een circulaire economie.

De instrumenten die wij inzetten, variëren van wet- en regelgeving tot financiële prikkels. Ook maken we vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraken met partijen uit de verschillende ketens en stimuleren we koplopers. Op alle onderwerpen werken we intensief samen met vele partners. Denk aan de wetenschap, ngo’s, het bedrijfsleven, decentrale overheden en diverse andere ministeries. Daarbij is ook Europese en internationale samenwerking van groot belang. De onderwerpen waarop wij ons richten, staan sterk in de belangstelling van politiek, media en maatschappij.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De selectiegesprekken worden naar verwachting gepland in de laatste week oktober/eerste week november 2022.
Voorafgaand aan de selectieprocedure vinden preselectiegesprekken plaats. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 455-22 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Esther de Kleuver
Waarnemend directeur-generaal Milieu en Internationaal
Telefoonnummer: Secretariaat: 06-11 79 74 45 (ma-wo) of 06-52 59 60 95 (ma, di, do, vr)

Over de sollicitatieprocedure

Regna Aschurie
MD consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 85 61 32
E-mailadres: regna.aschurie@minienw.nl