Directeur Europese en Internationale Aangelegenheden bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 239-18
Publicatiedatum
10 oktober 2018
Sluitingsdatum
24 oktober 2018

Organisatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Recht en veiligheid raakt mensen.

Het ministerie is in verandering, het streeft een aantal doelen na teneinde beter in verbinding te staan met maatschappelijke actoren, open en transparant communiceert en intern gericht is op samenwerken; “VenJ verandert”.

SG-cluster

Het SG-cluster beheert, waar nodig in nauwe samenwerking met de beleidsclusters, de volgende departementsbrede taakvelden: de Nederlandse en internationale rechtsorde, wetgeving en juridische zaken, Europese en internationale samenwerking, onderzoek, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en parlementaire coördinatie en strategievorming.

De directie Europese en Internationale Aangelegenheden

De directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) draagt zorg voor een gecoördineerde en effectieve inzet van Justitie en Veiligheid binnen de EU, in multilateraal kader alsook gericht op de Koninkrijkssamenwerking, de bilaterale samenwerking met voor Nederland relevante landen binnen en buiten de EU en capaciteitsopbouw in derde landen.

DEIA heeft een beleidsverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en realisatie van een strategie en visie ten aanzien van departementsbrede onderwerpen in Europees en internationaal kader alsmede ten aanzien van Koninkrijkssamenwerking. DEIA werkt met het “lean management model” dat eraan moet bijdragen dat DEIA “coördinatie met inhoud” levert aan departement en bewindslieden. Daarmee sluit DEIA aan bij het departementale “JenV verandert”-traject.

DEIA heeft drie afdelingen: Europese Unie, Internationale Betrekkingen en Projecten en de JenV-afdeling van de PV EU. Ook de Justitie- en Veiligheid-vertegenwoordigers bij de Ambassades in Parijs, Londen, Brussel, Berlijn en Washington, bij de PV Raad van Europa in Straatsburg en in Bonaire en Curaçao maken deel uit van DEIA. Ten slotte ondersteunt een kleine staf directeur, MT en medewerkers.

Opgave

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een nieuwe directeur Europese en Internationale Aangelegenheden. De directeur is integraal manager van DEIA en geeft leiding aan de directie. Op het niveau van het SG-cluster is de directeur lid van het MT-SG. De directeur fungeert als boegbeeld voor de directie en de medewerkers.

Hij/zij moet met visie kunnen sturen op hoofdlijnen, prioriteiten kunnen stellen in de werkzaamheden en koers kunnen uitzetten, ook voor de langere termijn. Vanuit deze visie tegenspraak kunnen bieden richting politieke en ambtelijke leiding. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar is voor medewerkers en ontvankelijk is voor feedback. Daarnaast geeft de directeur richting en ruimte aan medewerkers en vraagt daartegenover resultaat en rekenschap.

De internationale verhoudingen verschuiven en dit laat de terreinen waar Justitie en Veiligheid werkzaam is niet onberoerd. Internationale ontwikkelingen werken steeds meer in op nationale verhoudingen. Veranderende omstandigheden vragen om een aanpassing van werkmethoden. Niet alleen in intern, maar ook departementsbreed moeten werkvormen en organisatie passen bij deze verschuivingen in de internationale omgeving. Dit vraagt strategisch inzicht, creativiteit en flexibiliteit.

De directie Europese en Internationale Aangelegenheden is, samen met de beleidsclusters en taakorganisaties, belast met het uitvoeren van het internationaal strategisch kader van het ministerie. Na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is proactieve coalitievorming belangrijker dan ooit. In 2019 zal de Europese Unie een strategie Justitie en Binnenlandse Zaken voor 2020-2025 opstellen. DEIA initieert en coördineert de JenV-inzet op JBZ-terrein om hierop invloed uit te oefenen. Daarvoor moeten we ook scherp hebben wie op welke onderwerpen passende samenwerkingspartners zijn. Na de Brexit wordt ook gewerkt aan een nieuwe relatie met het VK.

Voor de JenV inzet buiten de EU stelt DEIA geïntegreerde strategieën op voor landen of regio’s waar zich voor JenV prioritaire beleidsthema’s en fenomenen voordoen. Daarin wordt de samenhang van beleidsinzet en operationele samenwerking op de diverse JenV-terreinen zichtbaar gemaakt en gemeenschappelijke doelen gesteld. Binnen en buiten de EU en met relevante internationale organisaties worden coalities gesmeed om deze doelen te verwezenlijken. Dit vraagt om een sterk gevoel voor het belang van de Europese en internationale rechtsorde en een visie op de wijze waarop deze kan worden ingevuld.

Ten behoeve van capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de rechtsstaat en het migratiebeheer in andere landen bevordert de directie Europese en Internationale Aangelegenheden een gerichte inzet om JenV-belangen buiten, maar ook binnen de EU te verwezenlijken. DEIA ontwikkelt instrumenten die de strategische inzet van capaciteitsopbouw faciliteren.

Ter versterking van de Koninkrijkssamenwerking coördineert de directie Europese en Internationale Aangelegenheden de inzet van de beleidsclusters en taakorganisaties van JenV die bijdragen aan de rechtshandhaving in het Caribische deel van het Koninkrijk, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Caribisch Nederland is de strategische inzet van DEIA primair gericht op versterking van de ketensamenwerking.

DEIA zoekt actief de communicatie en de samenwerking met de dienstonderdelen en taakorganisaties en met andere belanghebbenden bij de internationale strategische opgaven waarvoor het Ministerie zich gesteld ziet.

Resultaatgebieden

De kernelementen van de functie van directeur DEIA zijn:

 • U hebt de integrale verantwoordelijkheid voor de leiding van de directie. Daarin laat u, met de andere leden van het MT, zien dat de medewerkers in Den Haag, Brussel en op de posten het belangrijkste kapitaal van de directie zijn: u ondersteunt, daagt uit, geeft kansen.
 • U vertaalt, met MT en medewerkers, de beleidsstrategie van het Ministerie naar doelstellingen ten aanzien van de internationale functie van Justitie en Veiligheid.
 • U initieert, met de andere leden van het MT, een JenV-brede Europese en internationale strategie, geeft daar richting aan en stimuleert een gecoördineerde JenV-inzet.
 • U formuleert, met MT en medewerkers, een missie en visie ten aanzien van de koers, doelen en kerntaken van DEIA; u initieert en geeft richting aan de ontwikkeling en evaluatie van beleid op het werkterrein van DEIA; en u draagt zorg voor een wederzijdse afstemming van het directiebeleid op dat van de dienstonderdelen en taakorganisaties van het ministerie.
 • U vertegenwoordigt het ministerie van Justitie en Veiligheid in hoogambtelijke interdepartementale en internationale overleggen en naar externe partners.
 • U bent de belangrijkste adviseur van de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie in Europese en internationale aangelegenheden.
 • U brengt de werkterreinen van de directie actief onder de aandacht van directeuren van de dienstonderdelen en taakorganisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat vraagt dit van u?

 • Meerjarige managementervaring als leidinggevende aan professionals op het niveau van directeur of met directeurspotentie; ervaring in complexe departementale beleidsomgeving is een vereiste.
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met het werkveld van Justitie en Veiligheid en met Europese en internationale coördinatie.
 • Kennis van, ervaring met en inzicht in Europese en internationale betrekkingen, daarin flexibel kunnen opereren en Europees en internationaal relaties kunnen onderhouden. Dit vraagt bestuurlijk-politieke sensitiviteit.
 • Verbinding aangaan, intern en met de omgeving; vernieuwing stimuleren.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Overige informatie

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD'er en aan minimaal twee van de hierna volgende criteria dienen te voldoen:
ervaring bij minimaal twee departementen;
ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
internationale ervaring;
ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces, evenals referenties en een veiligheidsonderzoek uitgevoerd door de AIVD.

Het Rijk investeert bij voortduring in de kwaliteit van het management. Een evenwichtige samenstelling van managementteams draagt daaraan bij. Daarom besteedt het Rijk nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 239-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Siebe Riedstra
Secretaris-generaal Ministerie Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 070 370 68 81

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl