Directeur Financieel Economische Zaken bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 665-19
Publicatiedatum
1 november 2019
Sluitingsdatum
17 november 2019

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en steunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Dit is de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van Nederland.

BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 140 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 1900 medewerkers in Nederland en de circa 800 uitgezonden en 2200 lokale medewerkers in de rest van de wereld verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van ons buitenlands beleid.

BZ kent een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal. BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. Het doet dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, sociale en culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met een ontwikkelagenda (BZ WERKT) om het adaptief vermogen van de organisatie te versterken en blijvend publieke waarde te leveren.

Meer informatie over het met ministerie van Buitenlandse Zaken.

Directie Financieel Economische Zaken

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) maakt zich sterk voor een kwalitatief goede besluitvorming over de inzet van geld voor (de uitvoering van) het beleid van BZ. FEZ adviseert de leiding van het departement met scherpte over de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. De directeur FEZ is vaste deelnemer aan de vergaderingen van de bestuursraad en managementraad.

De directie zorgt ervoor dat de financiële huishouding van het departement op orde is. Zij adviseert de ambtelijke leiding bij het borgen van rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer.
FEZ vertaalt haar (wettelijke) taken op dusdanige wijze naar het beleids- en begrotingsproces, dat het financieel beheer geborgd is zonder dat dit leidt tot onnodige bureaucratie. Zij ziet daarbij toe op een rechtmatige besteding van middelen en draagt zorg voor een betrouwbare en efficiënte inrichting van de financiële administratie. De directeur draagt bij aan de realisatie van de BZ ontwikkelagenda.

Directeur FEZ valt onder de verantwoordelijkheid van de (plaatsvervangend) secretaris-generaal. De directeur, de plv. directeur en de afdelingshoofden geven leiding aan de ruim 100 medewerkers van de afdelingen Begrotingszaken (BZ), Financieel Management (FM) en  Kwaliteitsbewaking en Toezicht (KT).

De opgave

Je draagt bij aan belangrijke verandertrajecten, zoals de herinrichting van de bedrijfsvoering bij Buitenlandse Zaken, het rijksbrede project Inzicht in Kwaliteit (FIN) en de uitvoering van de visie op de financiële functie binnen Buitenlandse Zaken. Ter uitvoering van de visie werkt FEZ aan een aantal pijlers om de financiële functie te versterken:

 • strategische politieke en bestuurlijke advisering aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement;
   
 • sundeling, standaardisatie en vereenvoudiging van financiële processen (verdere ontwikkeling van de Financiële Service Organisatie (FSO), inrichting internationaal betaalverkeer en het project vermindering beheerlast);
   
 • doorontwikkeling van financiële systemen (inclusief opvolging huidige SAP-systeem en open data) en leveren van goede managementinformatie;
   
 • versterking sturingsinstrumenten, waaronder de jaarplancyclus, activiteitencyclus en risicomanagement;
   
 • versterking kwaliteit financiële functie, onder meer ontwikkeling beleidscontrol en het voeren van een strategisch personeelsbeleid voor de circa 330 financiële medewerkers op het ministerie en de posten.

Wat vraagt dit van je?

Genoemde opgaven vragen om:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • strategisch bestuurlijk en politiek inzicht;
 • managementervaring en directeurspotentie;
 • economische achtergrond;
 • inzicht en behendigheid in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • goede kennis van en ervaring met het interdepartementaal bestuurlijk begrotingsstelsel;
 • bewezen kwaliteit in een financiële functie bij de Rijksoverheid;
 • een scherpe politieke en maatschappelijke antenne;
 • ervaring met strategisch en tactisch onderhandelen op het snijvlak van bestuur en politiek;
 • affiniteit met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op het terrein van het Nederlands buitenlands beleid in het algemeen en de werkterreinen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent een inspirerend, sociaal betrokken en verbindend leider die opereert met tact en toewijding, gericht op het bereiken van resultaat.
 • Je hebt een sterke Rijksbrede en externe oriëntatie en bent in staat flexibel te opereren in de interdepartementale gremia en hebt een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je hebt visie en stuurt op hoofdlijnen; je bent een coachend leider, zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers; je hebt ‘oog voor mensen’ en bent empathisch.
 • Je bent overtuigend, onafhankelijk, besluitvaardig en je geeft het goede voorbeeld.
 • Je stimuleert vernieuwing en innovatie.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Voor deze functie wordt samengewerkt met de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Voor managementfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt een benoeming voor een periode van 4 jaar, met een optie van verlenging met 1 jaar.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd. Vanwege de belangrijke samenwerking met het ministerie van Financiën, zal een vertegenwoordiger van Financiën deel uitmaken van de selectiecommissie.

Meer informatie over de vacature

Willem van Ee
plaatsvervangend secretaris-generaal
+3170 348 48 74 (secretariaat)

Cees-Jan van Beek
MD-consultant BZ
06-18 30 47 63

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 665-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: Linda.Kruithoed@minbzk.nl