Directeur FEZ bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD293-17
Publicatiedatum
4 september 2017
Sluitingsdatum
18 september 2017

Algemeen

Het ministerie van SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek of de veiligheid op de werkplek. Het ministerie van SZW streeft er naar dat iedereen die tot de (potentiële) beroepsbevolking behoort, werkt en leert naar vermogen. Waarbij het werken zelf gezond, veilig en duurzaam is.

Organisatie

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kent twee beleidsdirectoraten, nl. het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het directoraat-generaal Werk (DG Werk), een Inspectie SZW en een SG en pSG kolom (staf en bedrijfsvoering). De secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteur-generaal en de plv. secretaris-generaal vormen samen het MT SZW en geven op ambtelijk niveau sturing aan het ministerie.

De directie FEZ valt rechtstreeks onder de aansturing van de secretaris-generaal. De directie FEZ bestaat uit vijf afdelingen: Begroting, Kaderstelling, Control en Evaluatie, Voorzieningen en Uitvoering, Verzekeringen en Werk en een Bedrijfsbureau. De directeur geeft aan circa 60 mensen leiding. FEZ is een energieke, dynamische en kundige directie met een prettige sfeer.

De opgave

Vanuit de maatschappelijke opgaven waar SZW voor staat, met een aanzienlijke begroting, functioneert de directeur FEZ in verschillende rollen: belangrijkste financieel adviseur van de minister en de staatssecretaris, als adviseur van het departementaal MT, als coördinator bij de toedeling van de financiële middelen, als adviseur en als uitvoerder van de besluiten van de leiding en ten slotte als linking-pin met het ministerie van Financiën.

Wij zoeken een directeur die daarbij als persoon een aantal kwaliteiten met elkaar weet te combineren: het zijn van teamplayer, politieke senstitiviteit, creativiteit én tegelijkertijd in staat om ook functioneel standvastig te zijn.

De directeur weet de maatschappelijke opgaven waar SZW voor staat, te verbinden aan de dagelijkse werkzaamheden en zoekt actief naar manieren om ook vanuit FEZ van buiten naar binnen te werken, en dit ook binnen het departement te stimuleren. De directeur FEZ draagt bij aan een open cultuur binnen de directie en breder binnen SZW, waarin het geven van feedback wordt gestimuleerd en ruimte is voor leren en reflectie. De directeur biedt en bewaart kalmte, kan relativeren, heeft oog voor de medewerkers en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en verdere professionalisering.

Met de aanstaande komst van een nieuw kabinet zal het beoogde beleid – zowel mogelijke intensiveringen als mogelijke taakstellingen – weer tot uitvoering moeten worden gebracht binnen de geldende budgettaire randvoorwaarden. Hierbij zal nauw opgetrokken worden met de mensen van beleid, inspectie en uitvoering. De directeur zorgt ervoor dat er balans wordt gezocht tussen een faciliterende rol (bijvoorbeeld als leverancier van financiële ramingen) en meer controlerende rol, met oog ook voor de aspecten uitvoerbaarheid en de rol van toezicht.

De directeur FEZ heeft bij voorkeur ervaring met uitvoeringsorganisaties en is in staat het eigenaarschap van UWV en SVB door de (P)SG te ondersteunen vanuit de FEZ-rol, als ook de beleidsdirecties en DG’s in hun opdrachtgevende rol.

De rol van directeur FEZ levert in de praktijk soms een spanningsveld op, bijvoorbeeld in het enerzijds meedenken en adviseren, maar anderzijds ook het in de gaten houden van recht- en doelmatigheid van besteding van middelen. Om succesvol te zijn zal de directeur in moeten kunnen spelen op uiteenlopende verwachtingen en situaties en zijn/haar gedragsstijl hierop afstemmen.

De directeur stimuleert creativiteit en ideeën en hanteert tegelijkertijd herkenbare spelregels en gedragsnormen voor iedereen. Hij of zij is daar zelf ook op aanspreekbaar. Het vergt een goed gevoel voor verhoudingen en posities van anderen in relatie tot de eigen positie. Standvastig als het nodig is  maar ook bereid tot het doen van handreikingen of concessies.

Wat vraagt dit van u

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, is mensgericht, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 
Reflectie
De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Funcie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • beschikken over de juiste managementstijl;
 • kennis van en ervaring met openbare financiën en begrotingsbeleid;
 • generalist met ervaring met complexe bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • ontwikkelingsgericht en ervaring met het implementeren van organisatieontwikkeling;
 • ervaring met grote uitvoeringsorganisaties is een pre.

Gevraagde persoonstypering

 • een basishouding die gericht is op samenwerken en verbinden;
 • communiceert helder en duidelijk maar ook met tact en sensitiviteit;
 • komt met alternatieven en denkt creatief mee bij de beleidsontwikkeling;
 • durft waar nodig stevig te zijn en constructief “tegengas” te geven en hanteert hierbij een consistente lijn;
 • draagt een open cultuur uit waarin het geven van feedback wordt gestimuleerd en ruimte is voor leren en reflectie;
 • relativeringsvermogen, rust en humor.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Een ABD-manager dient aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.
De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD293-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Loes Mulder
secretaris-generaal SZW
Telefoonnummer: (070) 333 66 19

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl