Directeur Financieel-Economische Zaken bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 49-24
Publicatiedatum
8 februari 2024
Sluitingsdatum
25 februari 2024

De opgave

Wil jij als directeur sparringpartner zijn vanuit financieel-economisch perspectief voor de ambtelijke top en de bewindslieden in het realiseren van de maatschappelijke opgaven waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor staat? Wil je betrokken zijn bij een breed scala aan onderwerpen, vanuit alle onderdelen van het ministerie zoals een weerbare democratie, een waardengedreven digitalisering, een brede welvaart voor alle Nederlanders en een slagkrachtige uitvoering? Lees dan zeker verder! Mogelijk draag jij straks verantwoordelijkheid voor het functioneren van de financiële functie van BZK. En draag je zo bij aan het zorgdragen voor het doelmatig en rechtmatig besteden van belastinggeld.

De directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) die wij zoeken is niet alleen de ‘CFO’ van het ministerie van BZK. Jij hebt een initiërende, inspirerende en proactieve instelling die erop gericht is om de samenwerking binnen de directie maar vooral ook met alle onderdelen van het departement, haar uitvoeringsorganisaties en het ministerie van Financiën verder te versterken. Er zijn oneindige mogelijkheden, wensen en ambities en tegelijkertijd schaarse middelen. Je voert vanuit de maatschappelijke opdracht onderhandelingen en denkt mee over alternatieven. Beleid, uitvoering en de financiële functie van BZK moeten daarin de krachten bundelen om als één BZK keuzes te maken. Dit vraagt van jou verbindende kwaliteiten, maar zeker ook stevigheid en constructief tegendruk bieden.

De directeur heeft een concreet wettelijk bepaald takenpakket dat mede volgt uit de Comptabiliteitswet en het Taakbesluit FEZ. Taken bestaan bijvoorbeeld uit de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting en het BZK-brede jaarverslag, deelname aan interdepartementale overleggen over financieel-economische aangelegenheden, toezicht op onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en bedrijfsvoering, ondersteuning van de departementale audit commissie, het adviseren over de financiële gevolgen van o.a. beleid, bedrijfsvoering, begrotingsbeheer en financieel beheer.

Aanvullend hierop zijn binnen BZK bij FEZ twee taken belegd. De directeur FEZ is ook Coördinerend Directeur Inkopen (CDI). Het CDI Office is namens BZK betrokken bij de rijksbrede ontwikkelingen en het toezicht op nakoming van de aanbestedingsregels en de implementatie van het Rijksinkoopbeleid. Daarnaast is Eigenaaradvisering onderdeel van de directie FEZ. Eigenaaradvisering adviseert de eigenaren van de agentschappen en ZBO’s van BZK. De eigenaren zien toe op de vitaliteit van de uitvoeringsorganisaties (o.a. continuïteit, effectiviteit, efficiency).

De directeur FEZ is lid van de Ministerstaf en lid van de bestuursraad van BZK.

De directeur FEZ valt onder lijnverantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (SG), en geeft leiding aan een collegiaal managementteam FEZ, dat bestaat uit vijf afdelingshoofden die allen – gezamenlijk en vanuit hun eigen portefeuilles – bijdragen aan de opgaven waar de financiële functie voor staat.

De directie FEZ vormt samen met de directies Personeel & Organisatie (P&O) en CIO en Informatiemanagement (CIO&I) het cluster Mensen & Middelen (cluster M&M), dat onderdeel is van het pSG-cluster. Het cluster M&M stuurt samen met andere BZK-onderdelen integraal op Personeel, Financiën en Informatiehuishouding, bijvoorbeeld door middel van de Planning & Control-cyclus, waarvan de coördinatie bij FEZ ligt. De directeur is zelf onderdeel van het directieteam van het cluster M&M.

Daarnaast heeft de directeur de volgende opgaven:

 • geeft de verdere doorontwikkeling van de directie en de ingezette lijn van versterking van de samenwerking zowel binnen als buiten de directie verder vorm en borgt dit in de organisatie. De digitaliseringsopgave en de hiermee samenhangende grote IT-investeringen is hier een mooi voorbeeld van. De directeur heeft hierbij de verantwoordelijkheid om voortdurend proactief in open gesprek met de organisatie te zijn, aan de voorkant mee te denken en casuïstiek integraal te benaderen. De directeur draagt hierbij de waarden reflectie, transparantie en co-creatie actief uit; 
 • zoekt verbinding in het begrotingsproces met het ministerie van Financiën en de top van het eigen ministerie en weet dit zowel zakelijk, gezaghebbend als relationeel invulling te geven;
 • anticipeert op en draagt bij aan een intensieve samenwerking met de directies P&O en CIO&I om zo de gewenste integrale advisering aan en controlfunctie van de organisatieonderdelen te waarborgen;  
 • voert in gezamenlijkheid met het gehele cluster de organisatorische en financiële keuzes in het Regeerakkoord van een nieuw Kabinet zorgvuldig uit met oog voor de organisatie;
 • toekomstbestendig maken van de financiële administratie die wordt uitgevoerd door het FDC (SZW) in overleg met de gezamenlijke opdrachtgevers (SZW, VWS, OCW, FIN en BZK) van het financieel dienstencentrum; 
 • blijft een cultuur van 'community denken’ stimuleren. We werken vanuit de community van de gehele financiële functie. Als partner van beleid en uitvoering: sparren aan de voorkant, innovatief denken in de uitvoering en standvastig in de controle.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen en dit op verbindende, transparante, besluitvaardige en resultaatgerichte wijze weet te doen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • ruime ervaring met het bredere terrein van Rijksfinanciën en een succesvol ‘track record’ in een financiële leidinggevende functie bij de Rijksoverheid;
 • ervaring met het leidinggeven aan leidinggevenden;
 • ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke context op topniveau; 
 • kennis van en ervaring met complexe beleidsprocessen in een overheidsorganisatie op het hoogste ambtelijke niveau;
 • op gezaghebbende en diplomatieke wijze kunnen opereren, waarbij je ook voldoende tegenwicht biedt als de situatie hierom vraagt;
 • je bent in staat een veilige en reflectieve omgeving te creëren, waarin fouten bespreekbaar zijn, en hoe er verbindend mee om kan worden gegaan; 
 • academisch werk- en denkniveau.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een salaris in schaal 17. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

De directie Financieel Economische Zaken

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor de begrotingsproducten van het ministerie, de financiële- en budgettaire besluitvorming en vervult een belangrijke rol in de financiële advisering ten aanzien van de beleids- en dienstonderdelen. Het gaat onder andere over financial control, beleidscontrol, de begrotingscyclus en de planning en control van de beleids- en dienstonderdelen. Het departement kenmerkt zich door de grote verscheidenheid aan onderwerpen: de woningmarkt, digitale infrastructuur, koninkrijksrelaties, democratie en burgerschap, de AIVD, uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de shared serviceorganisaties.

FEZ bestaat uit de volgende vijf afdelingen:

 • begrotingszaken (BZ) is verantwoordelijk voor alle producten in de begrotings- en verantwoordingscyclus;
 • de afdeling Control adviseert en toetst, gevraagd en ongevraagd, plannen en voorstellen op budgettaire consequenties en doelmatigheid; 
 • de afdeling Eigenaaradvisering (EA) heeft een onafhankelijke positie en adviseert zonder tussenkomst van de directeur FEZ de verschillende eigenaren van agentschappen, ZBO’s, en reguliere diensten, zodat die hun rol en verantwoordelijkheid goed kunnen waarmaken;
 • de afdeling Financieel Beheer (FB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beheer van het kerndepartement. De afdeling adviseert en ondersteunt de (beleids-) directies bij het (rechtmatig) doen van o.a. inkopen, subsidies en bijdragen, zodat dit op een juiste, rechtmatige en transparante manier plaatsvindt. Tevens zorgt FB voor een accurate, actuele en up-to-date financiële administratie;
 • de afdeling Kaders, Processen en Informatie (KPI) is verantwoordelijk voor de regelgeving, processen en systemen voor een rechtmatige en doelmatige bedrijfsvoering.

Daarnaast wordt de directie ondersteund door een directiesecretariaat. De directie bestaat uit 119 FTE. 

Werken bij FEZ is zo interessant omdat de directie betrokken is bij alle onderwerpen die op het ministerie spelen. Dit is dus de plek waar je met een brede blik kunt kijken, je in een dynamische omgeving begeeft en waar je – met professionele, energieke en ambitieuze collega’s – in gezamenlijkheid werkt aan de opgaven waarvoor de financiële functie staat.

Werken bij FEZ is werken in een team en is af en toe topsport: pieken waar het nodig is, trots zijn op de teamprestatie, en daarna ook tijd voor herstel. FEZ doet veel aan het boeien en binden van medewerkers en besteed aandacht aan onderlinge verbinding, ook op informele wijze.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Meer informatie over de vacature:
Vincent Roozen 
Secretaris-generaal ministerie van BZK 
e-mailadres: secretariaatsg@minbzk.nl 

Over de sollicitatieprocedure:
Kim de Labije 
Management Development Consultant DGABD
telefoonnummer: 06-15 18 41 22

Van 14 t/m 22 februari kun je bij vragen contact opnemen met MD-consultant Ashwinie Ramdat
telefoonnummer: 06-50 07 96 53
e-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 49-24 naar:

E-mailadres: abd-solliciteren@minbzk.nl