Directeur Financieel Economische Zaken bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 308-18
Publicatiedatum
29 november 2018
Sluitingsdatum
14 december 2018

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners. Meer informatie over de organisatie vindt u op de website van EZK.

Directie Financieel Economische Zaken

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) maakt zich sterk voor een kwalitatief goede besluitvorming over de inzet van geld voor (de uitvoering van) het beleid van EZK. FEZ adviseert de leiding van het departement met scherpte over de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden.

De directie zorgt er voor dat de financiële huishouding van het departement op orde is. Zij adviseert de ambtelijke leiding bij het borgen van rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer.

FEZ vertaalt haar (wettelijke) taken op dusdanige wijze naar het beleids- en begrotingsproces, dat het financieel beheer geborgd is zonder dat dit leidt tot onnodige bureaucratie. Zij ziet daarbij toe op een rechtmatige besteding van middelen en draagt zorg voor een betrouwbare en efficiënte inrichting van de financiële administratie.

Het kerndepartement van EZK heeft een gecentraliseerde financiële functie. FEZ heeft de rol van een kritische vriend richting andere dienstonderdelen en is kaderstellend indien nodig. FEZ vervult zowel een onafhankelijke rol als concerncontroller, als een faciliterende rol om de ambtelijke leiding van het departement te ontzorgen. De directie FEZ voert de financieel-administratieve taken uit voor zowel EZK, als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

FEZ werkt nauw samen met alle dienstonderdelen van EZK en met de dienstonderdelen van LNV voor zover het de gaat om taken in de samenwerkingsrelatie met LNV.

FEZ valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal en de directeur FEZ. De directeur en de 3 hoofden geven leiding aan de ruim 80 medewerkers van de afdelingen Begrotingszaken & Kaderstelling, Beleidscontrol & Sturing en Financiële Diensten & Administratie.

De opgave

 • FEZ is een stafdirectie die dicht bij het beleidsproces staat en gericht is op samenwerking. Dit stelt FEZ in staat om budgettaire vraagstukken zoveel mogelijk integraal ter besluitvorming aan de ambtelijke en politieke leiding voor te leggen en daarmee handelingsopties te bieden en voorspelbaarheid en transparantie te brengen in het begrotingsproces.
 • Het beleidsterrein van EZK staat voor grote maatschappelijke opgaven. Gezien vanuit financieel perspectief zijn de financiële vraagstukken complex en divers (bijv. van klimaatmaatregelen tot de sturing van uitvoeringsorganisaties zoals RVO en het CBS). Dit vraagt van de directie FEZ een brede en nieuwsgierige blik en veel flexibiliteit.
 • FEZ vervult een belangrijke rol bij besluitvormingsprocessen binnen EZK. Aan de ene kant door financieel-economisch advies te geven bij concrete (beleids)voorstellen, aan de andere kant ook door processen zelf te organiseren en te optimaliseren, zodat de ambtelijke en politieke leiding in staat wordt gesteld om goed geïnformeerd afwegingen te maken.
 • FEZ is een compacte organisatie die op zijn (wettelijke) taken is toegerust. Uitdagingen voor de toekomst zijn het mee blijven bewegen met de veranderingen in het beleid, grip houden op de ontwikkelingen bij de externe uitvoeringsorganisaties (risicomanagement, sturingsmodel), verder stroomlijnen en digitaliseren van (financiële) processen en investeren in de kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben om deze veranderingen te begeleiden.
 • Specifieke aandacht gaat uit naar de kosten van ICT. Het hierop in control blijven is voor EZK een belangrijke opgave. FEZ heeft hierin een belangrijke adviserende en controlerende taak.
 • FEZ werkt nauw samen met de directie FEZ van LNV en voert ook een aantal taken uit voor LNV. De komende periode zal deze samenwerking vorm krijgen.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Managementervaring en directeurspotentie;
 • Economische achtergrond;
 • Ervaring binnen het financiële domein van de rijksoverheid;
 • Ervaring in een complexe beleidsomgeving is een pre.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent een inspirerend, sociaal betrokken en verbindend leider die opereert met tact en toewijding, gericht op het bereiken van resultaat.
 • Je hebt een sterke Rijksbrede en externe oriëntatie en bent in staat flexibel te opereren in de interdepartementale gremia en hebt een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je hebt visie en stuurt op hoofdlijnen; je bent een coachend leider, zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers; je hebt ‘oog voor mensen’ en bent empathisch.
 • Je bent overtuigend, onafhankelijk, besluitvaardig en je geeft het goede voorbeeld.
 • Je stimuleert vernieuwing en innovatie.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.
Een AIVD-A-onderzoek maakt deel uit van de procedure.

De selectiegesprekken vinden plaats na 7 januari 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 308-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Maarten Camps
Secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-379 6558 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aris Jan Hofker
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-211 019 23 (maandag t/m donderdag)
E-mailadres: aris-jan.hofker@minbzk.nl