Directeur Financieel-Economische Zaken bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 571-19
Publicatiedatum
7 november 2019
Sluitingsdatum
21 november 2019

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen.

Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie (zie ook: “JenV Verandert”). Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met haar partners relevante maatschappelijke resultaten.

De directie Financieel-Economische Zaken

De medewerkers van de directie FEZ dragen zorg voor een departements-brede, kwalitatief goede en gedragen besluitvorming over beleid en geld. Zij zijn partner en aanspreekpunt voor de departementsleiding, de beleidsdirecties, organisaties en de financiële adviseur voor de bewindslieden. De directie FEZ heeft de klassieke taak van concerncontroller. Deze taak is wettelijk vastgelegd.

FEZ toetst beleid, plannen en werkzaamheden en adviseert daarover – onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd. Daarbij kijkt de directie naar budget, rechtmatigheid en doelmatigheid. De directie FEZ draagt daartoe zorg voor de coördinatie van begroting tot verantwoording, coördinatie van planning & control, beheer van de financiële infrastructuur en evaluatie en ontwikkeling van sturingsinstrumenten. De directeur FEZ is systeemeigenaar en opdrachtgever van Leonardo, het Oracle applicatie-landschap van Justitie en Veiligheid.

De directie bestaat uit clusters die zijn onder gebracht bij 3 MT-leden. De MT-leden dragen de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles 1)  Begroting Kaderstelling en Beleidseffectiviteit, 2) Financiële Infrastructuur en Fintech en 3) Control op Beleid en Uitvoering. Daarnaast loopt er nog een programma onder verantwoordelijkheid van directeur om de financiële administratie van de organisaties te bundelen.  In totaal werken er ca. 80 medewerkers bij FEZ. De directie FEZ valt rechtstreeks onder aansturing van de secretaris-generaal.

De directeur Financieel-Economische Zaken

De directeur Financieel-Economische Zaken (DFEZ) geeft leiding aan de medewerkers van de directie en is het financieel-economisch geweten van het ministerie. Vanuit de maatschappelijke opgaven waar JenV voor staat - met een aanzienlijke begroting van ruimt 13 mld. - functioneert de directeur FEZ in verschillende rollen: als belangrijkste financieel adviseur van de bewindslieden, als adviseur van het departementale leiding, als coördinator bij de toedeling van financiële middelen en tenslotte als linking-pin met het ministerie van Financiën, de ADR en AR. DFEZ heeft zitting in de Bestuursraad en de Ministerstaf en beweegt zich door de gehele organisatie en over de volle breedte van de opgaven van JenV.

Vanuit de ambtelijke opgave werkt de directeur zowel binnen als buiten DFEZ transparant, doelgericht, staat de directeur voor zijn/haar medewerkers en steunt inhoudelijk op hen.

Wij zoeken een directeur met natuurlijk gezag die als persoon beschikt over de volgende kwaliteiten: samenwerkingsgericht, politiek sensitief, standvastig waar de financiële situatie dat vraagt en creatief-vernieuwend waar het kan.

Opgave

Vanuit de bekende FEZ verantwoordelijkheden en uitgangspunten heeft de directeur FEZ bij JenV de volgende opgaven:

 • Het gedegen vervullen van de controllersfunctie. Concreet betekent dit het verder op orde brengen van de begroting en de begrotingsbesluitvorming, bestendigen van de budgetdiscipline en aandacht voor financieel beheer: JenV stond – en staat voor een deel nog steeds- onder voorafgaand toezicht bij het ministerie van financiën.
 • Het bestendigen van de samenwerking van FEZ in de driehoek (eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer) en de overgang van 3 naar 2 control-lagen, waardoor DG-control is ondergebracht bij FEZ.
 • Het verder implementeren van het recente O&F-rapport en het investeren in een krachtig en flexibel DFEZ.

Daarnaast zijn er twee toekomstgerichte opgaven voor de directeur FEZ de komende jaren.

 • De afgelopen jaren heeft DFEZ samen met de JenV-organisaties en haar omgeving een visie op control ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de control-functie binnen heel JenV alleen succesvol kan worden wanneer er vanuit een gemeenschappelijke visie wordt gewerkt. Transparantie, vertrouwen en in samenspraak zijn daarbij de kernwaarden. De nieuwe directeur zal het voortouw moeten nemen om deze visie verder te realiseren en werkt daarvoor nauw samen met de CFO’s van de JenV-organisaties. De bundeling van de financiële administraties is een belangrijk voorbeeld van hetgeen wordt beoogd. Dit is een fikse veranderopgave.
 • FinTech zorgt voor een frisse wind door de wereld van control en financiële verantwoording door continu te blijven werken aan technologische innovatie binnen de Rijksoverheid. Continu blijven bouwen aan een wendbare financiële informatievoorziening, evenals het inrichten van een datalab. Hiermee gaat FEZ JenV-organisaties breed ondersteunen in het toepassen en datagericht werken voor het besluitvormings- en verantwoordingsproces van JenV.

De aanwezigheid van vele en diverse uitvoeringsorganisaties maakt dat al  deze opgaven zichtbaar leiderschap, inzicht en uithoudingsvermogen vereisen.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bBewezen kwaliteit in een managementfunctie van vergelijkbaar niveau;
 • kennis op het terrein van de Rijksfinanciën;
 • inzicht en behendigheid in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • ervaring met beleid en uitvoeringsorganisaties;
 • kennis en ervaring met organisatie- en verandervraagstukken;
 • as gewend te adviseren, indien nodig tegen de stroom in. Laat zich niet uit het veld slaan. Heeft gezag en biedt tegenwicht indien nodig.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige topmanager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functievervullingsduur van drie jaar is wenselijk. Een gemiddelde functievervullingsduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 571-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Siebe Riedstra
secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070 370 68 83
E-mailadres: sg-secre@minjenv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 55 44 11 70
E-mailadres: max.arler@minbzk.nl