Directeur Financiële Markten bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 619-19
Publicatiedatum
1 oktober 2019
Sluitingsdatum
21 oktober 2019

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Generale Thesaurie

De Generale Thesaurie bestaat uit de vier directies:

 • directie Financieringen;
 • directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
 • het Agentschap;
 • de directie Financiële Markten (zie hieronder).

Bij de Generale Thesaurie werken ongeveer 220 medewerkers.

Directie Financiële Markten

Wat zijn de gevolgen van de brexit voor de Nederlandse banken, verzekeraars en kapitaalmarkt? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor betrouwbare accountantscontroles? Hoe moet een Europese kapitaalmarktunie eruitzien? Hoe bescherm of faciliteer je consumenten die ingewikkelde financiële producten moeten aanschaffen? Dit zijn vraagstukken waar de directie Financiële Markten over gaat. Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarop het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten (FM) is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties.

Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.


De directie bestaat uit 4 afdelingen; uit circa 75 personen, ondersteund door 5 secretaresses. De afdeling Financiële Stabiliteit is verantwoordelijk voor het gehele terrein van het zogenaamde prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

De afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer is verantwoordelijk voor de gedragsregels in de financiële sector en op de kapitaalmarkt, waar de Autoriteit Financiële Markten toezicht op houdt.

De afdeling Institutioneel beleid, Betalingsverkeer en Integriteit (IBI) is verantwoordelijk voor een goed werkend betalingsverkeer, waaronder het bevorderen van FinTech en concurrentie, voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering en de uitvoering van financiële sancties, bijvoorbeeld tegen Rusland en Noord-Korea.

De afdeling Wijzer in geldzaken zet zich in voor het bevorderen van de financiële fitheid van burgers in Nederland. Zij doet dit in platformverband met een groot aantal partijen uit de financiële sector, maatschappelijke organisaties, landelijke en lokale overheden en wetenschappers.

De opgave voor de directeur FM

 • De financiële sector verandert in rap tempo. Eerst en vooral is het de opgave van de directeur  FM dat de directie adequaat inspeelt op de veranderingen in de financiële sector (zoals fintech, cryptocurrency, vergroening). De directie FM moet een initiërende rol spelen, overzien wat de consequenties zijn van deze nieuwe ontwikkelingen en deze vertalen in effectief beleid.
 • Voor het invullen van die meer initiërende rol is het van belang dat de directie goed inzicht heeft in wat er speelt in de sector en de maatschappij. Goede contacten met stakeholders zoals o.a. banken, verzekeraars, ngo’s, zowel nationaal  als internationaal, zijn hiervoor cruciaal.
 • De directie FM heeft de afgelopen jaren een grote hoeveelheid beleid en wet- en regelgeving geproduceerd. Dit als gevolg van de bankencrisis, maar ook door bijvoorbeeld extra beleid in de strijd tegen financiering van terrorisme en witwassen. Naast het inspelen op nieuwe ontwikkelingen is het een opgave om Europese regels en nationale initiatieven te implementeren en bestaand beleid en wet- en regelgeving te evalueren. Omdat diverse maatregelen zijn ingevoerd die gedragseffecten beogen (provisieverbod, bonusverbod), vergt dit samenwerking tussen verschillende disciplines.  
 • Gegeven het feit dat er met een vergrootglas wordt gekeken naar de financiële sector en het vertrouwen van de maatschappij in de financiële sector nog steeds kwetsbaar is, is blijvende aandacht nodig voor de politiek-bestuurlijk context, waarbinnen de directie opereert.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Wat vraagt dit van u?

Specifiek voor deze functie

 • heeft affiniteit (kennis van en/of ervaring) met (financiële) marktwerking en -ordening. Is analytisch en creatief om tot oplossingen buiten de gebaande paden te komen;
 • beschikt over ruime managementervaring, bij voorkeur met beleid en wetgeving;
 • geeft inspirerend en op een verbindende wijze richting aan de directie, creëert rust en overzicht en geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de professionals in de directie. Coacht waar nodig;
 • is een sterke netwerker/verbinder die zorgt voor draagvlak bij de maatschappelijke opgaven van financiële markten. Nationaal en internationaal.

Overige informatie

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 november 2019, het selectieassessment staat gepland op donderdag 21 november. Gelieve deze dagen te reserveren.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 619-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Christiaan Rebergen
Thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën
Telefoonnummer: 070 342 84 69

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 62 26 16
E-mailadres: m.verhees@minfin.nl