Directeur Financiën & Control Bestuursstaf bij Defensie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
486394
Publicatiedatum
12 augustus 2019
Sluitingsdatum
26 augustus 2019

Het ministerie van Defensie

'Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.'

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Bestuursstaf

Binnen de defensie ondersteunt de Bestuursstaf de bewindspersonen en de ambtelijke leiding bij het besturen van de organisatie en het afleggen van verantwoording aan het parlement. Bij de besturing van het departement gaat het om het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensie-brede bedrijfsvoering. Daarnaast omvat de BS een aantal organisatieonderdelen, die belast zijn met directe ondersteuning van het primaire proces van Defensie, zoals het Defensie Cyber Commando, het Special Operations Command en de MIVD.

De directie Financiën & Control

De directie Financiën & Control van de Bestuursstaf (DF&C BS) ondersteunt vanuit de FEZ-verantwoordelijkheid de pSG in de besturing van de Bestuursstaf als defensieonderdeel, inbegrepen een aantal bijzondere organisatie-eenheden, waaronder voornoemde. DF&C BS is de onafhankelijke adviseur van de pSG.

De directie coördineert het begrotingsproces van de BS, doet allocatie-voorstellen, stelt de begroting van de BS op, bewaakt en monitort de doelmatigheid en rechtmatigheid van de (voorgenomen) uitgaven, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten. DF&C BS geeft vorm aan de stuur- en verantwoordingsinformatie voor de BS. Namens de SG is DF&C BS de subsidie-coördinator van het ministerie van Defensie.

De directie draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer €1,8 miljard verdeeld over de artikelen 6 (investeringen NAVO en Kennis & Innovatie), 9 (Subsidies en bijdragen en andere programma-uitgaven) en 10 (centrale apparaat en departementsbrede uitgaven als pensioenen en wachtgelden) van de defensiebegroting. Daarnaast is DF&C BS verantwoordelijk voor het budgetbeheer van artikel 11 (geheim). De functies (28 vte’n) van de directie zijn verdeeld over de afdelingen i.o. Coördinerend Control Bestuursstaf, Dedicated Control Bestuursstaf en Dedicated Control MIVD.

De opgave

De functie van directeur F&C BS valt hiërarchiek onder de pSG. Functioneel werkt de directeur in mandaat van de hoofddirecteur Financiën & Control (HDFC). Dit vraagt het vermogen om te gaan met mogelijk tegengestelde belangen. Daarnaast is het van belang in beide relaties vertrouwen op te bouwen om zelfstandig te kunnen werken. Dit vraagt om een ontwikkeld gevoel over voor te leggen keuzes en te delen informatie.

Bij de Bestuursstaf wordt momenteel gewerkt in een nieuwe topstructuur. Onderdeel van deze topstructuur is dat de directeur-generaal Beleid (DGB) en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zeggenschap hebben gekregen over aan hen gemandateerde budgetten en daarbij ondersteund worden door DF&C BS en de directie HR en Bedrijfsvoering van de BS. Beide directies hebben daarop hun werkwijze en inrichting aangepast. Er is dedicated capaciteit voor de DGB, CDS en MIVD. De aansluiting van de directie op de uiteindelijk vast te stellen topstructuur is een belangrijke opgave in deze functie. Dit geldt ook voor het bevorderen en bewaken van de samenwerking met de Directie HR en Bedrijfsvoering van de BS.

De MIVD maakt grote veranderingen door en implementeert de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ondersteuning van de MIVD binnen de kaders van rechtmatigheid en doelmatigheid is een tweede belangrijke opgave.

Voor wat betreft de DGB vragen met name dossiers op het gebied van de Hoofdirectie Personeel aandacht, zoals vroegtijdige beoordeling van de impact van arbeidsvoorwaardelijke afspraken op budgetten bij de BS en het project herinrichting van de governance van het veteranenveld. In het kader van dit project zullen een aantal door defensie gesubsidieerde stichtingen opgaan in één organisatie voor de erkenning, waardering en zorg voor veteranen. DF&C BS is lid van de stuurgroep van het project.

De directeur F&C BS heeft voorts een voorname rol in de financieel-economische advisering van de Raad voor Defensieonderzoek. Dit is een forum dat belast is met de besturing van het defensiedeel van TNO op basis van de TNO-wet en het TNO-besluit.
De Bestuursstaf is doende met de uitvoering van de Defensienota 2018. Dit gaat gepaard met de nodige dynamiek. In deze dynamiek moet de directeur de balans bewaken tussen flexibiliteit en de comptabele regels en kaders. Ook in een groeiende organisatie moet de directeur waken voor de structurele betaalbaarheid van de Bestuursstaf.

Als DF&C BS draag je bij aan de ontwikkeling van de financieel-economische functie. Als lid van het Comité Financiën & Control (overleg onder voorzitterschap van HDFC met de controllers van de defensieonderdelen) ben je trekker van een aantal onderwerpen op dit gebied. Op dit moment zijn dat kostensturing en het werken aan meer op risico gebaseerde beheersmaatregelen.

Van de directeur wordt ook gevraagd de voortdurende ontwikkeling van het vakgebied bij te houden en waar nodig te implementeren binnen de directie. Op dit moment vraagt de ontwikkeling van managementinformatie aandacht voor wat betreft het gebruik van IT om meer uit data te halen.

Als integraal manager zorg je dat de directie F&C bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelen van de BS. Je hebt daarvoor de beschikking over ongeveer 28 specialisten op diverse deelgebieden van het F&C-vakgebied en meer generalistische adviseurs. Je werkt nauw samen met de leden van jouw managementteam en geeft samen met hen leiding aan de directie en de verdere ontwikkeling daarvan. Je stimuleert de ontwikkeling van medewerkers.

Tot slot is de directie F&C BS een prettige plek om te werken met een goede werksfeer. Het is zaak om dit zo te houden.

Wat vraagt dit van je?

Vanuit jouw ruime ervaring met het leidinggeven aan en ontwikkelen van een F&C-organisatie, herken je de opgave die er ligt. De context van de defensieorganisatie maakt dit tot een complexe opgave die vraagt om visie, inspiratie, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Dit past bij jou en dit motiveert je.

Verder beschik je over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
  • bij voorkeur Algemene Economie / (Bedrijfs-)economie / Bestuurskunde met economische variant of gelijkwaardig;
  • bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot Registercontroller (RC) of Public Controller (CPC) of gelijkwaardig;
 • leidinggevende ervaring;
 • vaardigheden in het managen van een professionele organisatie;
 • diepgaande kennis van en inzicht op het gebied van financiën bij het Rijk;
 • ervaring als controller;
 • kennis van financiële systemen;
 • vaardigheden op het gebied van strategische en financiële advisering;
 • analytisch vermogen;
 • vaardigheden in het vormgeven en realiseren van verandering;
 • een extern gerichte oriëntatie;
 • organisatiesensitiviteit en gevoel voor verhoudingen;
 • het vermogen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken;
 • het vermogen om mensen met uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren, zowel intern als extern;
 • onafhankelijkheid en het vermogen ‘nee’ te zeggen, wanneer doelmatigheid en rechtmatigheid in het geding zijn.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komtn ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 486394 naar:

E-mailadres: md@mindef.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marc Gazenbeek
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: secretariaat 070 - 318 77 76

Over de sollicitatieprocedure

Judith de Jongste
MD-consultant
Telefoonnummer: 06 - 10 39 46 33
E-mailadres: j.d.jongste@mindef.nl