Directeur-generaal Agro bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
DGABD 220-23
Publicatiedatum
24 mei 2023
Sluitingsdatum
11 juni 2023
Boer met koeien in de wei

De opgave

Nederland staat voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. De komende jaren werken we aan de transitie van het landelijk gebied. Deze transitie van het landelijk gebied vraagt ook binnen de landbouw grote veranderingen om tot een duurzame en toekomstbestendige sector te komen.

Als directeur-generaal Agro (DG Agro) en als lid van de bestuursraad van LNV ben je verantwoordelijk voor een directoraat met zo’n 400 medewerkers. Samen met hen werk je aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen de transitie van de landbouw, voedsel en leefomgeving. De onderwerpen waar je je mee bezig houdt zijn actueel en staan volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling, zowel nationaal als internationaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toekomstbestendige landbouw die opereert binnen grenzen van de leefomgeving (klimaat-, natuur en biodiversiteit, waterkwaliteit en gezondheid van mens en dier) én die maatschappelijk en economisch wordt gewaardeerd. Dit vraagt om stevige veranderingen van zowel de primaire sector als de keten.

Als DG Agro maak je inzichtelijk wat deze transitie betekent, door op strategisch niveau aan te geven wat er van de samenleving en ondernemers gevraagd wordt. Het is belangrijk, zowel voor het draagvlak van deze omslag als voor de kwaliteit van de te nemen beslissingen, om de samenleving en stakeholders hierbij te betrekken. Deze transitie betekent ook dat de organisatie zich verder zal moeten ontwikkelen in strategisch denken en het meer op strategisch niveau adviseren van de minister.

Daarnaast behartig je de Nederlandse belangen in de internationale context en draag je bij aan de Nederlandse inzet op voedselzekerheid. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom draag je met jouw DG bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de uitvoering van EU-beleidskaders in Nederland. Het vraagt om een doorlopende afweging van verschillende belangen rondom de productie van voedsel in balans met de leefomgeving in Nederland en Europa. Ook thema’s als dierenwelzijn en dierengezondheid zijn op dit moment actuele en maatschappelijk belangrijke thema’s die spelen.

De stakeholders van DG Agro komen uit een breed veld (Agro, natuur, voedsel, bestuur, NGO’s etc.), zijn divers en variëren van bijvoorbeeld de zelfstandige landbouwers tot de grote internationale concerns. Nederland is immers in de agrarische sector een toonaangevende wereldspeler en er zijn grote economische en maatschappelijke belangen mee gemoeid. Je hebt een prominente rol in het krachtenveld van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en de landelijke politiek. Dit is een belangrijk en complex krachtenveld. Daarbij ben je vaak het gezicht van het ministerie van LNV. Het is belangrijk om je in de belangen en behoeften van stakeholders te verdiepen om hen mee te bewegen in de transitie van de landbouw.

Op dit moment wordt gewerkt aan het sluiten van een Landbouwakkoord. Samen met landbouw- en natuurorganisaties, medeoverheden en vertegenwoordigers van de keten wordt er een concrete visie op de landbouw in 2040 neergezet.

Deze opgave past bij jou als jij het belangrijk vindt om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw op strategisch niveau, als je het leuk vindt om te onderhandelen en samen te werken, goed kunt omgaan met maatschappelijke weerstanden en als je daarbij het lef hebt om ook buiten de kaders te denken.

Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je bent strategisch sterk en kan zowel een grote groep mensen aansturen als naar ze luisteren. Je bent verbindend en als het nodig is geef je ook tegenspraak. Bovenal ben je in staat om boven de materie te gaan staan en vanuit een helicopterview beslissingen te nemen. Deze stem je op de juiste momenten af met de minister en je neemt je managers en medewerkers hierin mee.

De transitie van de landbouw vraagt ook dat DG Agro als organisatieonderdeel klaar moet zijn voor de toekomst. Dit betekent aandacht voor organisatieontwikkeling en het ontwikkelen van strategisch denken. Het ministerie van LNV is de laatste tijd flink gegroeid en deze groei moet bestendigd worden in de organisatie. Momenteel wordt er een projectorganisatie ingericht om onder andere een Landbouwakkoord te sluiten en implementeren (project Transitie Landbouw). Deze projectorganisatie wordt op termijn een integraal onderdeel van DG AGRO.

Als DG Agro zet je je samen met de andere leden van de Bestuursraad in om bij het ministerie van LNV de transitie van het Landelijk Gebied en daarbij horende ontwikkelagenda te realiseren. De Bestuursraad geeft vorm aan de bijbehorende veranderopgaven en de organisatorische doorontwikkeling daarvan binnen LNV. Daarnaast zet je je in voor een diverse en inclusieve organisatie met een fijn en veilig werkklimaat.

Wat vraagt dit van jou?

Ben jij die zeer ervaren bestuurder die, met een hart voor landbouw en de mensen die hierin actief zijn, wil werken aan veranderingen die in deze sector nodig zijn om te voldoen aan maatschappelijke doelen? En wil je daarnaast ook een cruciale rol spelen op strategisch niveau bij de veranderingen binnen de complexe organisatie van LNV?

Je stuurt op strategie, samenhang, hoofdlijnen en resultaten binnen de transitie van de landbouw. Wat jou echt onderscheidt, is jouw vermogen om te leiden vanuit gezag en inhoud. Je bent een inspirerende en verbindende leider die oog heeft voor de belangen en behoeften van medewerkers, hun drijfveren en dilemma's begrijpt.

Jij stimuleert innovatie, creativiteit en een moderne werkomgeving en creëert een integere en veilige werkomgeving waarin medewerkers tot hun recht komen. Daarnaast ben je een teamspeler die relatiemanagement belangrijk vindt om van daar uit op de inhoud de scherpte op te zoeken. Je kijkt over het eigen beleidsterrein heen en zorgt voor goede departementale en interdepartementale afstemming.

Om deze rol succesvol te vervullen neem je het volgende mee:

 • Je hebt ervaring als bestuurder/topmanager, bij voorkeur in een beleidsomgeving in een politiek-bestuurlijke context.
 • Affiniteit met het agrarische werkveld in de breedte is een pre en bij voorkeur heb je affiniteit met uitvoering en toezicht.
 • Je hebt het vermogen om een langetermijnvisie neer te zetten op een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector in een dynamische en zeer complexe politiek-bestuurlijke omgeving met vele spelers en wensen.
 • Je bent een boegbeeld en goed in het opbouwen en onderhouden van een nationaal én internationaal relevant netwerk.
 • Je hebt het vermogen om balans te vinden tussen de dagelijkse ad-hoc werkzaamheden, het oplossen van crisissituaties en de strategische koersbepaling en weet hoe de organisatie hier in mee te nemen. Je kunt goed schakelen tussen tactisch, strategisch en operationeel niveau, waarbij je de samenhang met andere dossiers bewaakt.
 • Je hebt kennis van en ervaring met transities of impactvolle veranderingen binnen de samenleving.
 • Je bent strategisch sterk en in staat om de politieke realiteit te vertalen voor de organisatie en de minister, waarbij de professionele rol van de ambtenaren gewaarborgd wordt. Je staat voor het beleid en staat open voor signalen van buiten.

Wat bieden we?

Een uitdagende leidinggevende rol bij een ministerie dat aan de lat staat voor een aantal van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

We bieden een salaris op schaal 19. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

We hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.
Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Meer informatie over het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De werkzaamheden op het gebied van internationale en Europese Zaken, strategie, innovatie, kennis en onderwijs zijn gepositioneerd binnen DG Agro. Zij zijn echter gericht op heel LNV. De DG Agro is vanuit het ministerie van LNV opdrachtgever van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De DG rapporteert aan de secretaris-generaal van LNV en geeft direct leiding aan het directieteam dat bestaat uit vier lijndirecteuren en een programmadirecteur:

 • De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV)
 • De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
 • De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid (EIA)
 • De directie Regiebureau Plattelandsontwikkeling Programma (POP)

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Bijzonderheden

De functie van directeur-generaal Agro behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De DG Agro wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken worden gepland in maand juli 2023. Voorafgaand aan de selectieprocedure worden preselectiegesprekken georganiseerd.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Otto Figge
MD-consultant DGABD
telefoonnummer: 06 11 61 45 18
e-mail: otto.figge@minbzk.nl

of

Marens Evers
MD-consultant DGABD
telefoonnummer: 06 11 30 17 26
e-mail: marens.evers@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 220-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Jan-Kees Goet
secretaris-generaal LNV
Telefoonnummer: 070-379 87 13 of 070-379 87 14 (secretariaat)
E-mailadres: j.c.goet@minlnv.nl