Directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 757-19
Publicatiedatum
10 januari 2020
Sluitingsdatum
24 januari 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen en passende zorg bieden om het leven zolang mogelijk te blijven leven zoals zij dat willen.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het CAK, de NZa, het CIZ en het Zorginstituut Nederland.

VWS mag zich verheugen in een grote maatschappelijke en politieke belangstelling en is (mede-)verantwoordelijk voor een groot deel van de collectieve uitgaven. Met de VWS-begroting is (inclusief de premie-gefinancierde uitgaven) een bedrag van ongeveer 80 miljard euro gemoeid.

Het ministerie van VWS werkt er hard aan om voor de komende jaren de zorg voor alle inwoners in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Vraagstukken rond organiseerbaarheid van de zorg spelen hierbij een grote rol. Met de vergrijzing en langere levensduur van mensen zal de vraag naar zorg de komende jaren blijven stijgen. Ook zal de krapte op de arbeidsmarkt en de verwachte daling van het aantal mantelzorgers vragen om nieuwe oplossingen.

De secretaris-generaal, de directeur-generaal Volksgezondheid, de directeur-generaal Curatieve Zorg, de directeur-generaal Langdurige Zorg en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen samen de bestuursraad van VWS (BR-VWS).

Het directoraat-generaal Curatieve Zorg

De directeur-generaal Curatieve Zorg (DGCZ) is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van de curatieve zorg in ruime zin. Dit betreft onder meer de medisch specialistische zorg (waaronder ziekenhuiszorg), de geestelijke gezondheidszorg, de huisartsenzorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Daarnaast is de DGCZ verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het premie- en verzekeringsstelsel voor deze zorg en thema’s die de zorgsector doorsnijden, zoals patiëntenbeleid, aanpak administratieve lasten, bestrijding van zorgfraude en arbeidsmarktbeleid.

Het directoraat-generaal Curatieve Zorg bestaat uit de volgende directies:

 • Directie Curatieve Zorg (CZ)
 • Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)
 • Directie Patiënt en Zorgordening  (PZo)

Weliswaar kent het departement van VWS 3 beleidskolommen, maar daartussen bestaat grote verwantschap en samenhang. Dit betekent bijvoorbeeld dat de directie Zorgverzekeringen en directie Macro-Economische vraagstukken en Arbeidsmarkt (directies uit andere kolommen) nauw samenwerken met het DG Curatieve Zorg. Een aantal activiteiten van deze directies valt onder de verantwoordelijkheid van de DGCZ en worden op deze onderdelen direct inhoudelijk aangestuurd door de DGCZ. Deze directies maken daarom ook deel uit van het MT DGCZ.

Het directoraat-generaal Curatieve Zorg heeft een formatie van 195 fte.

De opgave

VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht in deze kabinetsperiode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt. Daarvoor zijn ter uitvoering van het regeerakkoord diverse akkoorden gesloten, programma’s opgesteld en activiteiten in gang gezet met als oogmerk: de zorg toegankelijk houden, de zorg betaalbaar houden, en het merkbaar beter doen voor mensen. Alle akkoorden en programma’s zijn in volle uitvoering en zullen komende jaren tot resultaten moeten leiden.

Maar met al deze acties zijn we er nog niet. De demografische ontwikkelingen (vergrijzing), de technologische vooruitgang (steeds meer ziektes zijn behandelbaar met hele dure behandelingen) en de arbeidsmarktontwikkelingen (er zullen te weinig mensen beschikbar zijn op de arbeidsmarkt om in de zorg te werken) vergen aanvullende maatregelen om op de lange termijn de zorg betaalbaar te houden en goed te kunnen organiseren. VWS werkt nu dan ook aan de contouren van die toekomstige maatregelen gericht op voorkomen (preventie), verplaatsen en vervangen (innovatie) van zorg, zodat ons kwalitatief goed en toegankelijke zorgstelsel ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de mensen in Nederland.

Voor DGCZ ligt de focus op het realiseren van de uitvoering van de hoofdlijnenakkoorden en een aantal voor de DGCZ-portefeuille relevante programma’s (waaronder vermindering van regeldruk en het bevorderen van rechtmatige zorg) en het mede vormgeven aan de contourennota met voorstellen voor betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg. Beide zijn gericht op het toekomstbestendig maken van het zorgstelsel.

Het is daarbij zaak om, de samenhang te blijven zien, een brede aanpak te hanteren en kolom- en departementoverstijgend te werken. Ook een verbinding met internationale ontwikkelingen is daarbij van belang: de internationale context wordt steeds belangrijker (gegevensuitwisseling, beleid van genees- en hulpmiddelen, big data, innovaties en technologie). Dit vraagt om afstemming en coördinatie. En om prioritering en het aanbrengen van focus. Hier ligt een belangrijke rol voor de DG en het MT van DGCZ. Het realiseren van meer onderlinge verbinding, goede relaties met stakeholders en zorg voor elkaar en de medewerkers zijn ook prioriteiten.

Gelet op de opgaven die er nu liggen, wordt er veel van medewerkers gevraagd waardoor er veelal een hoge werkdruk wordt ervaren. Zowel in de bestuursraad, richting de bewindspersonen en binnen de kolom zal de DG hier aandacht voor moeten vragen, dan wel op sturen.
Ten slotte is het voor de DG continu de uitdaging de aandacht te verdelen tussen korte termijn incidenten (o.a. inzake de continuïteit van zorg) en casuïstiek enerzijds en voor langere termijn onderwerpen anderzijds.

De DG zal een gezaghebbende positie moeten kunnen innemen in relatie tot veel verschillende partijen in de zorg met grote (financiële) belangen: verzekeraars, zorginstellingen, patiënten- en consumentorganisaties, beroepsorganisaties e.d. Hij/zij is in staat een verbindende rol te vervullen. Een belangrijke rol in ons zorgstelsel is ingeruimd voor de diverse toezichthouders en ZBO’s. De DG is in staat noodzakelijke veranderingen van taak en functie van de ZBO's vorm te geven.

Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector is de DG in staat om dossier- en sectoroverstijgend te denken en handelen, zowel binnen het departement als daarbuiten. In het bijzonder gaat het daarbij om het verbinden van curatieve zorg met preventie en langdurige zorg. De DG moet in staat zijn met andere VWS-onderdelen, andere departementen, wetenschap en bedrijfsleven aan belangrijke thema’s nieuwe impulsen te geven.

De DG Curatieve Zorg:

 • geeft leiding aan het directoraat-generaal en is ambtelijk verantwoordelijk voor de hem/haar toebedeelde portefeuille;
 • geeft ambtelijk leiding aan het realiseren van daadwerkelijke, zichtbare en voor mensen voelbare verbeteringen;
 • is een belangrijk adviseur van en klankbord voor de ministers en staatssecretaris van VWS op de diverse onderwerpen van zijn/haar portefeuille;
 • geeft op strategisch niveau, invulling en uitvoering aan de veranderingen op de (beleids)inhoudelijke onderwerpen van de portefeuille van DGCZ;
 • treedt op als vertegenwoordiger van VWS in contacten en onderhandelingen met relevante partijen;
 • heeft de financiële gevolgen van het (te voeren) beleid in beeld en levert een bijdrage aan de financiële houdbaarheid van de zorg;
 • haalt de ‘buitenwereld’ binnen en organiseert dat beleid en wetgeving getoetst worden op de betekenis voor mensen in de samenleving;
 • draagt zorg voor een effectieve verbinding tussen het departement, de zorgaanbieders, verzekeraars en het toezicht op het beleid;
 • geeft, als lid van de bestuursraad, mede sturing aan de VWS-organisatie en draagt, naast de eigen portefeuille, medeverantwoordelijkheid voor departementsbrede onderwerpen.

Gevraagde competenties en ervaring

De kandidaat heeft:

 • ervaring in het leidinggeven op topniveau in een politiek-bestuurlijke context;
 • ruime ervaring met het aansturen van een grote, complexe organisatie(eenheid);
 • ervaring met complexe maatschappelijke veranderopgaven;
 • financieel economische kennis en ervaring;
 • aantoonbare affiniteit met het beleidsterrein van de (curatieve) zorg;
 • actuele kennis van en ervaring binnen het zorgveld/zorgstelsel is een sterke pre.

Ook beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

 • bevordert samenhang en verbindt mensen en onderwerpen;
 • kan kolommen overstijgen, houdt overzicht, prioriteert en houdt koers tussen dynamiek van dagelijkse praktijk en uitdagingen voor de toekomst;
 • heeft een goed relativeringsvermogen;
 • daagt uit tot innovatief en “out of the box” denken;
 • inspireert en verbindt, heeft oog voor de belangen en de behoeften van medewerkers en laat medewerkers tot hun recht komen; is toegankelijk en geeft ruimte en vertrouwen;
 • draagt bij aan het creëren van een goede, integere en sociaal veilige werkomgeving van medewerkers;
 • heeft daadwerkelijke interesse in de uitvoeringspraktijk en is in staat zich hiermee te
 • verbinden;
 • draagt zorg voor effectieve verbinding binnen het departement, tussen het departement en de uitvoeringsorganisaties van VWS en andere belangrijke stakeholders.

Publiek leiderschap

Als publieke leider beschikt de kandidaat over de volgende kernkwaliteiten:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

De functie van directeur-generaal valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De DG wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 757-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

dr. E. (Erik) Gerritsen
secretaris-generaal VWS
Telefoonnummer: (070) 340 65 30
E-mailadres: e.gerritsen@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl