Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 329-21
Publicatiedatum
24 september 2021
Sluitingsdatum
3 oktober 2021

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en plezierige sfeer.

Lees meer op de website van het ministerie van OCW.

Leerlingen bezig met praktijkonderwijs

Het directoraat-generaal voor Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie

Het directoraat is verantwoordelijk voor de stelsels van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) en voor het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van dit onderwijs.

Ook maakt het beleid voor de studiefinanciering in het mbo en ho en is zij mede opdrachtgever voor DUO. Het directoraat is daarnaast verantwoordelijk voor het onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

Tot slot richt het zich met de coördinatie van emancipatiebeleid op het bevorderen van gendergelijkheid en gelijke rechten voor lhbti-personen.

De staf van de onafhankelijke adviesraad AWTI maakt eveneens deel uit van het directoraat.

De opgaven voor de komende jaren

MBO en HO

Van het onderwijs in ons land wordt veel gevraagd. De gevolgen van de arbeidsmarktontwikkelingen in de publieke sector laten zich ook in het onderwijs en de wetenschap voelen, met personeelstekorten en werkdruk tot gevolg. Daarnaast staat het onderwijs meer dan ooit voor de opdracht zich blijvend te vernieuwen en aan te passen aan de opgaven van de toekomst.

Het mbo en het ho staan aan de basis van de beroepsontwikkeling door mensen, met als doel dat iedereen een bijdrage kan leveren aan welzijn en welvaart in Nederland. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs hoog is, aansluit bij de opgaven van het heden en de toekomst en toegankelijk is voor iedereen. Het vraagstuk van gelijke kansen is urgent, op de korte termijn ook vanwege de effecten van de coronacrisis. Alle jongeren en volwassenen moeten kansen krijgen op goed onderwijs, om hun talenten maximaal te kunnen ontplooien.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingen van het mbo en deels een betere aansluiting bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktperspectieven van afgestudeerden in het ho zijn over het algemeen goed. Een verbeterpunt is echter het wegnemen van barrières voor studenten die van het vo en mbo naar het ho (willen) overgaan.
Een houdbaar stelsel van hogescholen en universiteiten werpt vraagstukken op over onder andere de groei van studentenaantallen, de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, werkdruk en meer onderlinge samenwerking in het ho. Mogelijk is sprake van een wijziging van het leenstelsel in de nabije toekomst.

Onderzoek en wetenschap

De belangrijkste opgaven in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid voor de komende jaren zijn vergelijkbaar met de thema’s in het hoger onderwijs. Het beheersen van de aanvraagdruk en het verlagen van de werkdruk, in combinatie met de zorg voor sociale veiligheid en het vergroten van de diversiteit moet Nederland aantrekkelijk houden voor wetenschappers die met meer impact kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Het succesvol laten participeren van Nederlandse onderzoekers in internationale samenwerkingsverbanden met tegelijkertijd aandacht voor kennisveiligheid vraagt aandacht. Evenals het vinden van een passende vorm van financiering voor een brede kennisbasis.

Emancipatie

De hoofdthema’s voor emancipatiebeleid liggen op het terrein van arbeid, sociale veiligheid en acceptatie en genderdiversiteit en gelijke behandeling, met bijzondere aandacht voor vrouwen en lhbti-personen. Iedereen in Nederland is gelijkwaardig en iedereen heeft de vrijheid om zichtbaar zichzelf te zijn en om te houden van wie je wilt. Er is, in samenwerking met relevante departementen, nog veel werk te verzetten op het terrein van arbeidsparticipatie, gelijk loon, financiële zelfstandigheid en in- en doorstroom op de arbeidsmarkt.

Daarnaast moet iedereen zich (sociaal) veilig voelen. Veiligheid in de publieke ruimte, veiligheid van lhbti-personen in (potentieel) kwetsbare posities, veiligheid van lhbti-leerlingen en het tegengaan van gender-gerelateerd geweld zijn dan ook belangrijke opgaven. In Nederland mag iedereen de eigen identiteit vormgeven, maar dat is nog lang niet vanzelfsprekend. Er is aandacht, veelal ook internationaal en Europees, nodig voor gelijke behandeling, representatie in media, tegengaan van dwingende stereotypen en ruimte én aandacht voor (seksuele) diversiteit in het onderwijs.

OCW is op zoek naar een DG die helpt om de strategische koers voor OCW als geheel te bepalen. Het is een externe, maar zeker ook een interne opgave om samen met de collega’s in het MT OCW te streven naar samenhang in het beleid voor het funderend onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap.

Een DG die de teamontwikkeling stimuleert en zich inzet voor samenwerking en synergie tussen de directies, de uitvoeringsorganisaties en het geheel van de beleidsterreinen van het departement past goed bij OCW.

De nieuwe directeur-generaal

 • is een inspirerend boegbeeld (zowel intern als extern), in staat om de kennis en expertise, professionaliteit en motivatie van de medewerkers te verbinden, op niveau te houden en nog verder door te ontwikkelen;
 • is een teamspeler, verbindend en toegankelijk, die ruimte geeft aan medewerkers en zich kan inleven in de medewerkers, met als overtuiging dat het echt samen moet gebeuren;
 • heeft gevoel voor het brede sociale domein en weet onderwijs te koppelen aan bredere beleidsonderwerpen, ook in Europees en internationaal verband;
 • heeft kennis van de beleidsterreinen van het directoraat (of kan die kennis snel ontwikkelen) en haalt meerwaarde uit internationale en Europese samenwerking;
 • is in staat relaties en netwerken te bouwen, in stand te houden en te benutten;
 • heeft goed oog voor de consequenties van beleid voor de uitvoering, de kwaliteiten om goed samen te werken aan de maatschappelijke opgaven voor het directoraat en geeft inbreng van partners een betekenisvolle plek in de beleidsontwikkeling;
 • kan draagvlak creëren, maar ook stevig positie innemen als dat nodig is en bewaart rust en overzicht;
 • draagt bij aan organisatieontwikkeling en zet zich in om meer diversiteit en een inclusieve werkomgeving te bevorderen;
 • heeft een constructieve houding naar medezeggenschap en is bereid die te bevorderen;
 • is een leidinggevende met ruime ervaring in een grote organisatie, weet om te gaan met complexe beleidsvraagstukken en heeft een sterk ontwikkeld politiek bestuurlijk en strategisch inzicht;
 • heeft ervaring met ingewikkelde onderhandelingsprocessen en beschikt in ruime mate over inzicht op financieel-economisch gebied;
 • schept duidelijkheid en durft keuzes te maken, binnen de politieke wensen en de beschikbare capaciteit van de organisatie, met oog voor het welzijn en werkplezier van de mensen.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een ministerie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 19 (maximaal € 10.743,- bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

De functie van directeur-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 7 jaar.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoekt maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 329-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjan Hammersma
secretaris-generaal van OCW
Telefoonnummer: 070-412 41 80

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl