Directeur-generaal Mobiliteit bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 384-19
Publicatiedatum
15 maart 2019
Sluitingsdatum
31 maart 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’. Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

 • Duurzame mobiliteit:
  Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.
 • Klimaatadaptatie:
  Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen, wateroverlast en hitte tot een minimum beperkt blijven.
 • Circulaire economie:
  In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

Het directoraat-generaal Mobiliteit

Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is een van de vier beleidsdirectoraten binnen IenW. DGMo heeft als doel om de netwerkkwaliteit van het wegennet, het spoor en de waterwegen verder te ontwikkelen, evenals het waarborgen van veilig en duurzaam gebruik daarvan door reizigers en de transportsector. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, binnen de condities van veiligheid en leefbaarheid

Aansprekende actuele thema’s en ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid, digitalisering, mobiliteit nu en in de toekomst, smart mobility, nieuwe soorten voertuigen en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Lees meer.

De directeur-generaal (DG) rapporteert aan de secretaris-generaal en geeft direct leiding aan het directieteam dat, naast een stafafdeling en een unit Innovatie en een unit Strategie, bestaat uit twee lijndirecties & twee programmadirecties te weten:

 • Directie Openbaar Vervoer en Spoor
 • Directie Wegen en Verkeersveiligheid
 • Programmadirectie Duurzame Mobiliteit
 • Programmadirectie Mobiliteit en Gebieden

De unit Innovatie en de unit Strategie werken voor twee DG’s; naast DGMo ook voor DG Luchtvaart en Maritieme zaken. De samenwerking tussen beide DG’s is van groot belang met het oog op de te maken integrale afwegingen op het mobiliteitsdomein.

In totaal werken er ca. 285 mensen bij DGMo. De directie bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Inclusief leiderschap staat centraal, waarbij je als DG de medewerkers uitnodigt het beste uit zichzelf te halen en de kracht van diversiteit en inclusie in weet te zetten, om gezamenlijk de ambitieuze doelen te realiseren.

De beleidsonderwerpen van de afdeling kennen door de politieke, media en publieke belangstelling een grote hectiek. Het werken aan interessante en maatschappelijk – en politiek relevante vraagstukken, is wat mensen bij DGMo drijft. En ja, er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachen.

De opgave

Thema’s waaraan gewerkt wordt zijn vrijwel altijd multidisciplinair, in samenwerking met de andere onderdelen binnen IenW (Inspectie, kennisinstituten), met andere overheden (provincies, gemeenten, regio’s), departementen (Financiën, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, LNV), maatschappelijke belangenorganisaties (Bouwend Nederland, ANWB, Transport Logistiek Nederland), uitvoeringsorganisaties (RDW, ProRail), private partijen (NS), en internationaal.

DGMo is opdrachtgever voor RWS (wegen) en voor ProRail. Daarin zitten een aantal complexe uitdagingen die gezamenlijk moeten worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld toenemend beheer en de onderhoudsopgave. De opgave is om binnen deze complexe omgeving, afgewogen en innovatieve oplossingen te vinden. Dat vraagt veel, ook in samenwerking.

Er wordt opgave gestuurd gewerkt. Beleid, uitvoering (RWS) en inspectie versterken elkaar: vanuit de gezamenlijke opgaven levert ieder daar vanuit de eigen rol een bijdrage aan. Dit gaat niet vanzelf.

Er zit spanning tussen de dagelijkse ad-hoc werkzaamheden en het neerzetten van en reflecteren op de lange termijnvisie van zowel IenW als het eigen directoraat.

Dat betekent dat:

 • de directeur-generaal (DG) in staat is het mobiliteitsbeleid adaptief aan te passen aan toekomstige maatschappelijke veranderingen. De DG weet dit op een inspirerende manier te vertalen naar de praktijk en de medewerkers;
 • in een dynamische politieke omgeving met vele spelers en wensen, de DG koers aanbrengt en weet te behouden;
 • de DG binnen IenW fungeert als boegbeeld met betrekking tot de verdere verdieping en intensivering van de samenwerking binnen IenW, - Beleidskern, uitvoeringsinstanties en inspectie -, vanuit het motto “we zijn één IenW”.

Dit doet de directeur-generaal met gezag op basis van overtuigingskracht, humor en relativeringsvermogen, waarbij hij/zij bruggen weet te slaan tussen politiek en beleid.

Wat vraagt dit van je?

 • een afgeronde relevante academische opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 • een uitstekende ruim bewezen ervaring in het samenwerken en sturen op hoofdlijnen in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context;
 • aantoonbare affiniteit met de thema’s waarvoor DGMo verantwoordelijk is, ook met betrekking tot de wereld van de uitvoering;
 • het vermogen keuzes te maken, ook vanwege budgettaire spanning;
 • bewezen ervaring als directeur-generaal is een pre;
 • vernieuwend, organisatiesensitief en resultaatgericht opereren en daarbij denken en handelen vanuit corporate belang.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van directeur-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De directeur-generaal wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 384-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

drs. L.(Lidewijde) M.C. Ongering
secretaris-generaal van IenW
Telefoonnummer: 070-456 73 00 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minienw.nl