Directeur-generaal van de Dienst Toeslagen bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Dienst Toeslagen/Ministerie van Financiën
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 43-20
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
1 maart 2020

Bent u de ervaren, besluitvaardige topmanager die de komende jaren leiding geeft aan het directoraat-generaal Toeslagen? Die er voor gaat zorgen dat Toeslagen robuust, wendbaar en toekomstbestendig is en het vertrouwen geniet van burgers en haar medewerkers? Dan heeft u ervaring met het aansturen van een grote complexe organisatie.

U hebt ervaren hoe het is om te werken met dienstverlenende processen voor grote aantallen mensen met alle ICT-uitdagingen die daarbij horen. U bent doelgericht en denkt in oplossingen, juist voor de toeslaggerechtigden. U heeft ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en u hebt gevoel voor de menselijke maat.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Het directoraat-generaal Toeslagen

D.d. 11 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens het Kabinet aan de Tweede Kamer laten weten de besturing van de Belastingdienst te versterken. Besloten is de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten uit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën. Dit, om doelgerichter aan de slag te kunnen met de uitvoeringsopgaven binnen de drie onderdelen.

Bij de huidige directie Toeslagen van de Belastingdienst werken zo’n 1000 medewerkers verspreid over vier kantoren in Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Heerlen. Daarnaast zijn er binnen de huidige Belastingdienst nog zo’n 1000 andere collega’s die voor Toeslagen werken. Het directoraat-generaal Toeslagen in oprichting werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit.

De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst is verantwoordelijk voor de AWIR waarin relevante (uitvoerings)wetgeving is vervat. De opdrachtgevende ministeries bepalen het beleid en de wetgeving, de staatssecretaris van Financiën voor Toeslagen en Douane is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal twaalf miljard euro.

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van het directoraat-generaal Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.

De opgave

 • U draagt zorg voor het uitvoeren van het eerlijk en zorgvuldig toekennen en uitkeren van toeslagen. Als opdrachtnemer van toeslagenbeleid opereert u in nauwe interactie met de opdrachtgevers bij de ministeries van SZW, BZK, VWS en het DG Fiscale Zaken en werkt u aan een goed samenspel tussen beleid en uitvoering.
 • U leidt de hersteloperatie rondom toeslagen in goede banen door adequaat uitvoering te geven aan herstel en compensatie van gedupeerde ouders in lijn met de adviezen van de Commissie Donner. Dit zal ook moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen bij burgers.
 • Alhoewel Toeslagen van de Belastingdienst wordt ontvlochten, zal er naar verwachting sprake blijven van verwevenheid. Dat betreft processen en ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook de activiteiten van het programma beheerst vernieuwen die binnen de Belastingdienst zijn gestart. Daarin ligt de focus op verbetering van managementinformatie, versterking van de ICT en de zorg voor een goede cultuur.
 • De gezamenlijke opgave van U als directeur-generaal Toeslagen samen met de directeur-generaal Belastingdienst en de directeur-generaal Douane, onder leiding van de secretaris-generaal van Financiën, is om vorm en uitvoering te geven aan de ontvlechting van Toeslagen en Douane uit de Belastingdienst. Het borgen van de continuïteit van de processen op alle drie de onderdelen is hierin van groot belang.
 • U levert vanuit de uitvoeringspraktijk input voor de voorbereiding van de hervorming van het toeslagenstelsel waarvoor opdrachtgevers als de ministeries van SZW, BZK en VWS en het DG Fiscale Zaken verantwoordelijk zijn.
 • U zorgt voor een organisatie- en cultuurontwikkeling die ertoe leidt dat de aandacht voor maatwerk in uitvoering en het klantperspectief worden versterkt, het personeelsbestand toekomstbestendig wordt, er een veilig werkklimaat heerst en de professionele ontwikkeling van de medewerkers synchroon loopt met de eisen die de maatschappij en de opgave aan hen stelt.
 • U rapporteert aan de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Als lid van de Bestuursraad van het ministerie van Financiën en lid van de Ministerstaf draagt U bij aan verdere versterking van de samenwerking tussen de diverse onderdelen en medewerkers van Financiën en het directoraat-generaal Toeslagen. U bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt een goede, open en transparantie relatie met de ondernemingsraad.

Wat vragen we?

 • U bent samenwerkingsgericht en besluitvaardig. U bent het boegbeeld van het directoraat-generaal Toeslagen en zichtbaar en vertrouwenwekkend aanwezig in de organisatie.
 • U bent transparant en proactief in uw handelen, helder in uw communicatie en duidelijk in waar u voor staat en in wat u van anderen verwacht. U beschikt over samenbindend leiderschap en U heeft aandacht voor moreel leiderschap in de organisatie.
 • U beschikt over een sterk analytisch vermogen en visie om de complexiteit van processen, omvang en breedte van de opgave van Toeslagen te kunnen leiden.
 • U bent goed in staat belangen af te wegen met een juiste balans tussen de massaliteit en de menselijke maat. U organiseert tegenspraak om problemen in de uitvoering te voorkomen.
 • U bent een stevige gesprekspartner voor interne en externe partners en voor de politieke leiding zodat de uitvoering op verantwoorde wijze geborgd wordt. De medezeggenschap heeft een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de organisatie. U bent in staat een goede relatie op te bouwen met de medezeggenschap en slaagt erin constructief met hen samen te werken.
 • U bent verbindend naar teams waarin u opereert en naar medewerkers van Toeslagen en de Belastingdienst in breder verband. U draagt zorg voor een stevige verbinding tussen de top en de werkvloer, u bent benaderbaar en toont zorg voor het personeel.

Vereisten voor de functie

 • ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie;
 • kennis van en ervaring met dienstverlening vanuit het perspectief van de doelgroep waar de dienstverlening op gericht is.
 • kennis van en ervaring met massale productieprocessen;
 • kennis van en ervaring met transitiemanagement;
 • gevoel voor de menselijke maat en empathie;
 • aantoonbare ervaring met politiek bestuurlijke grootschalige en gevoelige onderwerpen en bij voorkeur ervaring met een fundamenteel grootschalig verandertraject onder politiek / bestuurlijke druk en ervaring met of kennis van maatschappelijk opgave gericht werken/werken volgens de bedoeling.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van directeur-generaal Belastingdienst valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over de vacature en de procedure

Monique de Vos
Chasse Executive Search
moniquedevos@chassesearch.nl
+31 6 23 73 73 81

Sven de Jongh
Chasse Executive Search
svendejongh@chassesearch.nl
+31 6 53 20 79 39

Muriel Verhees
Bureau Algemene Bestuursdienst
m.verhees@minfin.nl
+31 6 11 62 26 16

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 43-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bas van den Dungen
secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
Telefoonnummer: 070 342 76 74 (secretariaat)