Directeur-generaal van de Belastingdienst bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Belastingdienst/Ministerie van Financiën
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 42-20
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
1 maart 2020

Bent u de ervaren, besluitvaardige topmanager c.q bestuurder die de komende jaren leidinggeeft aan de Belastingdienst? Die er voor gaat zorgen dat de Belastingdienst robuust en toekomstbestendig wordt met het volste vertrouwen van burgers, bedrijven, medewerkers en politiek? Dan heeft u ervaring met het aansturen van een grote complexe organisatie.

U hebt ervaren hoe het is om te werken met massale productie en administratieve processen in een complex ICT-landschap. U bent stressbestendig en samenwerkingsgericht. U bent analytisch sterk, denkt in oplossingen en hebt visie. U begrijpt het belang van de politiek en u hebt gevoel voor de menselijke maat richting burgers en medewerkers.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

D.d. 11 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens het Kabinet aan de Tweede Kamer laten weten de besturing van de Belastingdienst te versterken. Besloten is de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten uit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën. Dit, om doelgerichter aan de slag te kunnen met de uitvoeringsopgaven binnen de drie onderdelen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af. Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers.

Lees meer over het directoraat-generaal Belastingdienst .

De opgave

 • U geeft de komende jaren leiding aan de Belastingdienst, waaruit Toeslagen en Douane worden ontvlochten. Primaire focus in de opgave is het borgen van de continuïteit. Inning van belastingen moet ten alle tijden doorgang vinden ten behoeve van de collectieve uitgaven die Nederland doet in zaken die we allemaal belangrijk vinden zoals zorg, onderwijs, mobiliteit, etc. Basis hiervoor is vertrouwen van burgers en bedrijven.
 • U voert het fiscale beleid uit van het ministerie van Financiën en van enkele andere opdracht gevende ministeries, met name die van SZW. Als opdrachtnemer van dit beleid opereert u in nauwe interactie met de coördinerend opdrachtgever, de DG Fiscale zaken en met andere opdrachtgevers en werkt u aan een goed samenspel tussen beleid en uitvoering.
 • De gezamenlijke opgave van U als directeur-generaal Belastingdienst samen met de directeur-generaal Toeslagen en de directeur-generaal Douane, onder leiding van de secretaris-generaal van Financiën, is om vorm en uitvoering te geven aan de ontvlechting van Toeslagen en Douane uit de Belastingdienst. Het borgen van de continuïteit van de processen op alle drie de onderdelen is hierin van groot belang.
 • U geeft verder vorm en uitvoering aan het versnellen en intensiveren van verbeteringen op het gebied van sturing en managementinformatie en het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.
 • U zorgt voor een organisatie- en cultuurontwikkeling die ertoe leidt dat de aandacht voor maatwerk in uitvoering en het klantperspectief worden versterkt. U zorgt voor een werkklimaat waarin professionaliteit, integriteit en sociale veiligheid centraal staan en waarin tegenspraak actief wordt georganiseerd om problemen in de uitvoering te voorkomen. U betrekt medewerkers bij de invulling en uitvoering van de processen in de organisatie en toont zorg voor het personeel.
 • U rapporteert aan de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Als lid van de Bestuursraad van het ministerie van Financiën en lid van de Ministerstaf draagt U bij aan verdere versterking van de samenwerking tussen de diverse onderdelen en medewerkers van Financiën en de Belastingdienst. U bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt een goede, open en transparantie relatie met de ondernemingsraad.

Wat vragen we?

 • U bent stressbestendig, empathisch, samenwerkingsgericht en besluitvaardig. U bent het boegbeeld van de Belastingdienst en zichtbaar en vertrouwenwekkend aanwezig voor medewerkers in de organisatie.
 • U bent transparant en proactief in uw handelen, helder in uw communicatie en duidelijk in waar u voor staat en in wat u van anderen verwacht. U beschikt over samenbindend leiderschap en U heeft aandacht voor moreel leiderschap in de organisatie.
 • U beschikt over een sterk analytisch vermogen en visie om de complexiteit van processen, omvang en breedte van de opgave van de Belastingdienst te kunnen leiden.
 • U bent goed in staat belangen af te wegen met een juiste balans tussen de massaliteit en de menselijke maat.
 • U bent een stevige en oplossingsgerichte gesprekspartner voor interne en externe partners en voor de politieke leiding. De medezeggenschap heeft een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de organisatie. U bent in staat een goede relatie op te bouwen met de medezeggenschap en slaagt erin constructief met hen samen te werken. U bent verbindend naar teams waarin u functioneert en naar de medewerkers van de Belastingdienst in breder verband.

Vereisten voor de functie

 • aantoonbare affiniteit of ervaring met fiscale vraagstukken;
 • ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie;
 • kennis van en ervaring met massale productieprocessen;
 • kennis van en ervaring met ICT;
 • kennis van en ervaring met sturings-, inrichtingsvraagstukken en transitiemanagement;
 • gevoel voor de menselijke maat en empathie;
 • aantoonbare ervaring met politiek bestuurlijke grootschalige en gevoelige onderwerpen en bij voorkeur ervaring met een fundamenteel grootschalig verandertraject onder politiek/bestuurlijke druk en ervaring met of kennis van maatschappelijk opgave gericht werken / werken volgens de bedoeling.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van directeur-generaal Belastingdienst valt onder de Algemene Bestuursdienst en behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over de vacature en de procedure

Monique de Vos
Chasse Executive Search
moniquedevos@chassesearch.nl
+31 6 23 73 73 81

Sven de Jongh
Chasse Executive Search
svendejongh@chassesearch.nl
+31 6 53 20 79 39

Muriel Verhees
Bureau Algemene Bestuursdienst
m.verhees@minfin.nl
+31 6 11 62 26 16

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 42-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bas van den Dungen
secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
Telefoonnummer: 070 342 76 74 (secretariaat)