Directeur-generaal van de Rijksbegroting bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 116-18
Publicatiedatum
13 april 2018
Sluitingsdatum
25 april 2018

De organisatie

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de belans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiele stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiente uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst. Meer informatie over het ministerie van Financiën.

Het directoraat-generaal Rijksbegroting

Het directoraat-generaal Rijksbegroting organiseert het begroting- en verantwoordingsproces van het Rijk en stelt de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Het directoraat-generaal ziet toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Het directoraat-generaal Rijksbegroting houdt toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties.

Het DG Rijksbegroting bestaat uit de directie Begrotingszaken en de Inspectie Rijksfinanciën. Een programmadirecteur Inzicht in Kwaliteit geeft leiding aan de operatie Inzicht in Kwaliteit. Doel van die operatie is om beter antwoord te kunnen geven op de vraag of het door de overheid uitgegeven geld het maatschappelijke effect sorteert waar het voor bedoeld is. Bij de DG Rijksbegroting werken zo’n 210 medewerkers. Meer informatie over het directoraat-generaal Rijksbegroting.

De opgave voor de DG Rijksbegroting

 • Het ministerie werkt aan de verdere verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen van het ministerie (ontkokering). Wij geloven immers in de kracht van de samenwerking. Dit vraagt samenbindend leiderschap, mensgerichtheid en inlevingsvermogen in krachtenvelden en contexten van andere onderdelen. De DG’s hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. In de samenwerking op het departement moet de DGRB in dit kader rolzuiver kunnen omgaan met de aanwezigheid van Fin1 (Financiën als departement met een eigen begroting) in bestuurlijke gremia als de bestuursraad en de ministerstaf. Dit vraagt om sensitiviteit en lenigheid: aan de ene kant als lid van het departementale team, aan de andere kant een zelfstandige positie waarbij Fin1 net zo wordt behandeld als andere departmenten.
 • De DGRB is de eerste adviseur en onderhandelaar voor de minister van Financiën op budgettair terrein. Zij/hij onderhandelt namens de minister met vertegenwoordigers van de andere departementen over het algemene budgettaire beeld, de departementale begrotingen en (hoogte van) ombuigingen en bewaakt namens de minister de budgettaire spelregels die het kabinet aan het begin van de regeerperiode afspreekt om verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. Begroten in tijden van economische voorspoed is anders dan wanneer er bezuinigd moet worden. De DGRB moet Financiën in deze veranderende context blijven positioneren.
 • De DGRB zorgt ervoor dat het directoraat-generaal Rijksbegroting de doelmatigheid van beleid bevordert. Zij/hij is leidend in de gedachtevorming en beleidsontwikkeling ten aanzien van digitalisering in de overheidsfinanciën. Vanuit de verantwoordelijk voor de kwaliteit en de organisatie van de financiële functie rijksbreed stuurt de DGRB op innovatie, waaronder door verdere digitalisering en de operatie Inzicht in Kwaliteit. De DG van de Rijksbegroting speelt derhalve een actieve rol in het Haagse beleidscircuit en maakt deel uit van bestuurlijke netwerken. Zij/hij moet daartoe goede kennis hebben van openbare financien, macro economie en bedrijfseconomie en beschikken over uitstekende politiek-bestuurlijke, onderhandelings- en netwerkvaardigheden.
 • Een belangrijke opgave voor de DGRB is het optimaal laten functioneren van het directoraat-generaal. Bij het DG werken gemotiveerde en gedreven medewerkers, de werkdruk is hoog en het werkterrein dynamisch. Een belangrijke opgave is om samen met de directeuren te blijven investeren in excellent personeel met aandacht voor verbinding, open communicatie, effectieve managementstijlen, opleidingen, loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Zij/hij is communicatief vaardig en bevordert een open sfeer zodat er ruimte is voor dialoog, discussie en feedback op elk niveau en het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers op basis van vertrouwen.
 • Omdat de DGRB op meerdere borden tegelijk moet kunnen schaken en beslissingen moet kunnen nemen in situaties waarin soms niet alle informatie tot in detail bekend is, zijn stressbestendigheid en durf essentieel.

Wat vraagt dit van u?

De rijksbrede visie op publiek leiderschap beschrijft de kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen”domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan de koers en positie”.

Genoemde opgaven vragen om:

 • een ervaren bestuurder die in staat is om deskundig en gezaghebbend te opereren;
 • een achtergrond op macro-economisch, openbare financiën en bedrijfseconomisch terrein;
 • ervaring binnen de politiek-bestuurlijke omgeving van de Rijksoverheid;
 • ervaring in het opereren in een complexe bestuurlijke context waarin belangentegenstellingen een rol spelen;
 • FEZ-ervaring geldt als een pre.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). De DG Rijksbegroting dient aan minimaal drie van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

De functie van directeur-generaal Rijksbegroting behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De DGRB wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG posities benoembaar moet zijn.

Een AIVD onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Gegeven de samenstelling van het team en het belang dat Financiën hecht aan diversiteit wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 116-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Manon Leijten
Secretaris-generaal ministerie van Financiën
Telefoonnummer: 070 – 342 8387 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 62 26 16
E-mailadres: m.verhees@minfin.nl