Directeur Human Resources Management bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 361-19
Publicatiedatum
30 januari 2019
Sluitingsdatum
17 februari 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie heeft onlangs zijn ambities gepresenteerd onder de noemer ‘Het verhaal van IenW’.
Hierin wordt onder meer aangegeven dat zij een onderscheidende rol wil spelen in de drie grote maatschappelijke transities:

Klimaatadaptatie:
Zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, overstromingen en wateroverlast tot een minimum beperkt blijven.

Slimme en groene mobiliteit:
Een infrastructuur van hoge kwaliteit en een goede bereikbaarheid, met daarvoor benodigde investeringen. Met de regio’s samen ondersteunt IenW de ontwikkeling naar smart mobility.

Circulaire economie:
In 2050 worden alle grondstoffen optimaal ingezet en hergebruikt. Producten en materialen zijn al vanaf het ontwerp herbruikbaar. De productie van nieuwe grondstoffen gebeurt op duurzame wijze.

De directie

De directie HRM is een van de drie directies binnen de Hoofddirectie Financiën, Management en Control (FMC). De hoofddirectie FMC ondersteunt en adviseert het management van IenW op het gebied van financiën, informatievoorziening, organisatie, strategie en personeelsbeleid. De directeur HRM valt hiërarchisch onder de hoofddirecteur FMC.

De directie bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Wij waarderen inclusief leiderschap, waarbij je als leidinggevende mensen uitnodigt het beste uit zichzelf te halen. Je ziet talent als basis en diversiteit als kracht. Wij zetten de kracht van diversiteit en inclusie in om onze doelen te realiseren.

FMC/HRM is kadersteller, adviseur, initiator en controller in de HR-kolom voor IenW, inclusief de agentschappen RWS, ILT, KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving. De directeur HRM adviseert en ondersteunt de SG en de Bestuursraad op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling. De directeur is lid van de HRM-Bestuursraad van IenW en lid van het directieteam van FMC. HRM-beleid is steeds meer rijksbreed beleid en FMC/HRM zet zich in om dat in de interdepartementale gremia, waar kaders tot stand komen, mee verder te brengen. Binnen IenW werkt FMC/HRM samen met de HR-keten voor de uitvoering van het beleid.

De FMC/HRM-directie is een kleine, platte & collegiale netwerkorganisatie met zelfstandige professionals, die flexibel inzetbaar zijn. De directie bestaat uit een tweehoofdig MT en ca. 30 medewerkers.

De opgave

HRM ambieert een sleutelrol te spelen die aansluit bij en ondersteunend is aan de genoemde IenW ambities. HRM draagt er zichtbaar aan bij dat IenW, nu en in de toekomst, beschikt over voldoende en kwalitatief goede medewerkers en leidinggevenden die het verschil kunnen maken in de IenW-bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever en voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen én te behouden, mede bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, moet het Rijk de komende jaren actief in blijven zetten op diversiteit en inclusie.

Als directeur HRM weet je die innovatieve strategische IenW visie en ambitie te vertalen naar relevante HRM-thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling, diversiteit & inclusie. Daarbij geven de focuspunten uit het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025 richting voor IenW.

Als directeur ben je tevens verantwoordelijk voor de implementatie binnen IenW van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, ofwel de WNRA, in 2020.

Je initieert en geeft ruimte voor innovatie vanuit een sturende of participerende rol. In deze functie opereer je binnen een complex speelveld. Je bent sterk in relatiebeheer, wat betekent stevig en verbindend in de contacten met de diverse gremia binnen de topstructuur, met de medezeggenschap en de vakbonden en met in- en externe stakeholders. Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om transparantie, integriteit, cultuur en leiderschap.

Als directeur HRM opereer je dicht tegen de Bestuursraad van IenW aan. Het vraagt een goede antenne om de diverse belangen te behartigen op het gebied van HR-beleid en personeelszorg en om daarin proactief en met durf te acteren. In de relatie met de Bestuursraad, de keten en interdepartementaal, ben je derhalve in staat zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te opereren.

Wat vraagt dit van je?

  • Een afgeronde relevante academische opleiding en academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime ervaring als senior leidinggevende, bij voorkeur zowel in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context, als ook buiten het Rijk.
  • Je bent een echte people-manager, die opereert met grote aandacht voor human capital.
  • Kennis van en ervaring met ontwikkelingen in het HR-domein als data-analytics, arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid.
  • gewend te adviseren op een plezierige, overtuigende manier, indien nodig tegen de stroom in;
  • Jehebt ervaring in verandermanagement.
  • Je beschikt over professionele weerbaarheid en je kunt snel schakelen.
  • Je bent boegbeeld, vernieuwend, organisatiesensitief en resultaatgericht.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats in Den Haag op donderdag 7 maart 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 361-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

H. (Hillie) J. Beentjes
Hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Telefoonnummer: 070 - 456 72 95 (secretariaat)
E-mailadres: hillie.beentjes@minienm.nl

Over de sollicitatieprocedure

H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minienm.nl