Directeur Individuele Zaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 387-19
Publicatiedatum
15 april 2019
Sluitingsdatum
29 april 2019

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid met een missie, kernwaarden en bedrijfscultuur.

De missie van DJI luidt als volgt: 'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Organisatie DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verder professionaliseren van zijn organisatie. Ondanks de krimp wordt geïnvesteerd in vakmanschap van personeel en innovatie binnen de inrichtingen. De komende jaren staat DJI voor de grote opgave om de capaciteit, de personele inzet en de budgettaire kaders in balans te houden en de kwaliteit van de uitvoering verder te verbeteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige politieke realiteit ten aanzien het treffen van maatregelen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit. Jaarlijks stromen ruim 42.000 justitiabelen binnen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van deze justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen.

Daarnaast koopt DJI bij daartoe toegelaten particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de TBS. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

Werken bij DJI is zowel veelzijdig als boeiend. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

DJI kent drie focuslijnen

Justitiabelen zijn van de maatschappij.

 • De missie van de DIZ is om de justitiabele op het juiste moment op de juiste plek te krijgen; Dit is een intensief proces met een hoog afbreukrisico waarbij van de medewerkers zorgvuldigheid en inzicht wordt gevraagd.

Emancipatie van de uitvoering.

 • DIZ heeft een verbindende rol in de executieketen. De directeur zorgt dat DIZ in de keten als een betrouwbare en zelfbewuste partner wordt gezien; DIZ is een professionele partner die kennis heeft en een actieve verbindende rol heeft naar ketenpartners;

DJI is een mensen organisatie.

 • Er wordt blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers. DIZ investeert in vakmanschap, cultuur en sfeer.

De divisie Individuele Zaken

De divisie Individuele Zaken (IZ) is de plaatsingsautoriteit van justitiabelen in Nederland. Doel is de justitiabele op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.  De kern van het werk richt zich dus op de selectie en het detentieproces van justitiabelen in Nederland. Het selectie en detentieproces richt zich op de planning, plaatsing, selectie, overplaatsing en verblijf van justitiabelen aan het einde van de justitiële keten, binnen de intra- en extramurale detentiemodaliteiten. In deze divisie zijn daarom de processen eerste plaatsing, doorplaatsing, bezwaar en beroep, verlof buiten de inrichting, verlengingen en frontoffice ondergebracht.

Daarnaast is deze afdeling belast met de optimale inzet en benutting van de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De divisie IZ weet waar ze voor staan, zijn het fundament van de DJI-organisatie. De voor DJI ingrijpende ontwikkelingen die voortkomen uit de Wet Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (wet USB) moeten goed worden belegd en worden geborgd, zowel binnen IZ als DJI-breed.

De opgave

Als divisiedirecteur heeft u structureel invloed op en leveren een constructieve bijdrage aan het strategisch beleid van de organisatie IZ op het vlak van de plaatsingen (primair proces). Daarnaast vertegenwoordigt u de organisatie in netwerken (ketenpartners) op strategisch niveau, waarbij standpunten worden ingenomen en inhoudelijk wordt onderhandeld. Plaatsingen in de verschillende doelgroepen (GW, TBS, Jeugd en Vreemdelingen) vinden hun grondslag in de verschillende onderdelen van de Penitentiaire Beginselenwet en vragen om brede en gespecialiseerde kennis van de verschillende regelingen. Inzicht is nodig in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein. U bent in staat om hoofdlijnen en focus te bewaken, maar in voorkomende gevallen zich ook te verdiepen op detailniveau. U bent een betrouwbare gesprekspartner.

De divisie Individuele Zaken bevindt zich in een organisatieverandertraject. U levert een cruciale bijdrage aan het verder ontwikkelen van de strategische visie van de Divisie IZ. Daarnaast levert u een actieve bijdrage aan het optimaliseren en samenbrengen van de verschillende werkwijzen binnen de divisie. U bent in staat het beste uit mensen te halen en een goed veilig werk-, leer- en ontwikkelklimaat te creëren. Streven is om meer eenheid in het team aan te brengen en de inzet aan het aanwezige kwaliteiten verder te ontwikkelen.

De divisiedirecteur is daarnaast verantwoordelijk voor de portefeuille capaciteitsmanagement en is vanuit die rol verantwoordelijk voor het DJI-brede capaciteitsmanagement en het sturen op de capaciteitsbenutting. DIZ heeft een belangrijke rol in de individuele trajecten en justitiabelen (de zgn. levensloopbenadering), het realiseren van voldoende capaciteit voor het aanbod van justitiabelen en het matchen van vraag en aanbod (operationeel capaciteitsmanagement). Voor DJI vorm DIZ daarmee een wezenlijk onderdeel van het primair proces van DJI. U heeft affiniteit met juridische vraagstukken. Kennis van het werkveld of het snel eigen maken van de in- en externe krachtenveld is een pré.

De divisiedirecteur IZ is het boegbeeld namens DJI als het gaat om ketenbrede projecten die de kerntaken van de divisie raken. U bent een agendazettend boegbeeld, zowel intern als extern. U bent in staat om breder dan uw eigen IZ-organisatie te kijken. U bent voorzitter van de DJI-brede stuurgroep Ketensamenwerking; Als divisiedirecteur bent u verantwoordelijk voor grote ICT-projecten om te zorgen dat de basis op orde is (BVJ, ZBJ en GEM). De divisiedirecteur is lid van het DJI-beraad. U weet waar u voor staat en bent in staat om op alle niveaus te kunnen schakelen.

Wat vraagt dit van u?

Van de divisiedirecteur Individuele Zaken wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfstartend vermogen verwacht en inzicht in (inter)nationale (complexe) politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden.

U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
De divisiedirecteur IZ brengt het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De divisiedirecteur IZ werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
De Divisiedirecteur IZ beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Leiderschap

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De divisiedirecteur IZ geeft aan welke bijdrage van groepen medewerkers en van medewerkers als individu worden verwacht. Hij/zij is een verbinder. Motiveert en inspireert als leider en toont erkenning en waardering voor goede prestaties. De divisiedirecteur IZ is loyaal aan de organisatie en straalt vertrouwen en respect uit naar zijn medewerkers. Hij/zij spreekt de medewerkers waar nodig aan op hun functioneren en stelt aan de orde wanneer prestaties of gedrag niet voldoen aan de gestelde functie-eisen. De divisiedirecteur stimuleert interne en externe samenwerking en vervult zelf een voorbeeldfunctie.

Genoemde opgaven vragen om

 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid binnen een complexe uitvoeringsorganisatie;
 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld;
 • klantgerichtheid en collegialiteit;
 • ervaring met verandermanagement;
 • sturen op prestaties en resultaten, stimuleren van het taakzelfstandig vermogen van medewerkers, het aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het stimuleren tot vernieuwing en verbetering;
 • het goed in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes;
 • het vermogen om op een open en soepele wijze te communiceren met interne en extern actoren.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige divisiedirecteur Individuele Zaken wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 387-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Annelore Roelofs
plaatsvervangend hoofddirecteur DJI, ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06 51 20 02 48

Over de sollicitatieprocedure

Petra de Rooij
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 83 29 13
E-mailadres: petradrooij@dji.minjus.nl