Directeur Informatievoorziening & Databeheersing/CIO bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Belastingdienst
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 274-21
Publicatiedatum
8 oktober 2021
Sluitingsdatum
31 oktober 2021

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Informatievoorziening & Databeheersing

Voor de Belastingdienst is de directie Informatievoorziening en Databeheersing (IV&D), binnen de grenzen van rijks- en departementale kaders, verantwoordelijk voor kaderstelling en tweedelijns control op het naleven van deze kaders op het gebied van IV en databeheersing inclusief de beveiligingskaders die voortkomen uit de BIO en de AVG/WPG.

De ICT-systemen van de Belastingdienst staan ten dienste van alle Nederlandse burgers en bedrijven. Dagelijks gaat er circa één miljard euro aan belastinggeld doorheen. Miljoenen Nederlanders communiceren alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. De Omzetbelasting en Loonheffing is samen al meer dan 200 miljard aan belastinginkomsten. Dit alles stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Bovendien zijn alle data die de Belastingdienst verwerkt vertrouwelijk en moeten de privacy waarborgen.

Jaarlijks is er een grote veranderopgave door nieuwe wetgeving, onderhoud & beheer en het verbeteren van de dienstverlening en de interne processen, waarbij vraag het aanbod van ICT overstijgt. IV&D is verantwoordelijk voor de kaders en voert de regie op het totale portfoliomanagement. Kortom: door voorwaarden en kaders te bepalen voor een bedrijf dat sterk afhankelijk is van IV en data, draagt IV&D bij aan verbeteringen bij de Belastingdienst; met snelle en betrouwbare behandeling van burgers en bedrijven, effectief toezicht en door bij te dragen aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie.

IV&D is een concerndirectie die te maken heeft met alle directies binnen de Belastingdienst. Dit is niet alleen de IV-organisatie, maar ook alle primair procesdirecties en de ketens die binnen de Belastingdienst zijn benoemd.

In totaal werken er zo’n 100 mensen bij de directie IV&D, verdeeld over 4 afdelingen:

 • De afdeling Architectuur stelt de concern- referentie- en de domeinarchitecturen op en voert regie op de naleving van alle architectuurrichtlijnen via de concern architectuur board.
 • De afdeling CIO-office omvat meerdere taakgebieden, waaronder beleidsmatig en interdepartementaal coördinatie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), afspraken met CIO-Rijk op samenwerking en ontwikkeling i-agenda, doet CIO-oordelen voor projecten > 5 miljoen Euro, geeft bestuurlijk advies en omvat het strategisch leveranciersmanagement voor IBM en SAP.
 • De afdeling Concernportfolio en projectmanagement richt zich op de opzet en governance van portfoliosturing, de regie op het besluitvormingsproces van het concernportfolio en is verantwoordelijk voor de kaders en richtlijnen t.b.v. portfolio: plannen, afwegen, starten, executeren, monitoren en batenrealisatie.
 • De afdeling Databeheersing & Security richt zich op kaderstelling en toetsing van de integrale beveiliging, informatiebeveiliging, Baseline Continuity Management (BCM), data governance en privacy.

De opgave

De opgave van de directeur IV&D is veelomvattend en uitdagend. De functie kent een breed scala aan inhoudelijke dossiers en is breed in zijn/haar beïnvloeding binnen de Belastingdienst, Financiën, interdepartementaal en politiek. De uitdaging is fors vanuit de zeer grote omvang van processen en systemen en noodzakelijk omdat op veel dossiers nog een grote verbeterstap nodig is. De veranderopgave IV-projecten is zeer groot, rekening houdend met legacy-systemen, maar ook de implementatie van de nieuwste technieken en methoden van werken. Ook de gegevensbescherming en privacy is een cruciaal dossier dat bij de directeur IV&D ligt om richting op te geven.

De directeur IV&D geeft zelf leiding aan een aantal grote verandertrajecten. Dit betreft het IV-veranderprogramma dat uitvoering geeft aan de bevindingen van onafhankelijke adviesorganen, zoals het adviescollege ICT. En is ook nauw betrokken bij het op orde brengen van de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld de controle op basis van de AVG, BIO en archiefwet van alle bedrijfsprocessen. Daarnaast is de directeur IV&D verantwoordelijk voor de portfoliobesturing van IV-projecten en het jaarlijkse informatieplan. Bij deze programma’s werk je nauw samen met algemeen directeuren van de primaire proces directies, de ketenmanagers, de hoofddirecteur Control & Finance en directeur van de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid. De directeur IV&D onderhoudt een nauwe relatie met de CIO van het ministerie van Financiën en de CIO’s van Douane en Toeslagen. Vanwege de ontvlechting van Toeslagen en Douane uit de Belastingdienst en de vele verbindingen die er nog zijn, is samenwerking hierop cruciaal.

De directeur IV&D vertegenwoordigt de Belastingdienst als CIO op het gebied van IV en Databeheersing naar buiten. Hiertoe neemt hij/zij deel in het CIO-beraad o.l.v. de Rijks CIO en is het aanspreekpunt voor interdepartementaal overleg voor de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI). De Belastingdienst is als grootste uitvoerder binnen de Rijksoverheid hierin een belangrijke speler, belangrijk om kennis in te brengen en de belangen van de Belastingdienst te behartigen. Belangrijke dossiers zijn o.a. Toegang (digid, e-herkenning) en berichtenverkeer (MijnOverheid, Single digital gateway).

De directeur IV&D heeft een belangrijke (interne) kaderstellende rol. De uitdaging van de opgave is om de eisen vanuit wet- en regelgeving en de opdracht en verwachtingen vanuit politiek en opdrachtgevers, in balans te brengen met het verandervermogen en de prioritering van werkzaamheden en de hoge werkdruk binnen de Belastingdienst.

De directeur IV&D functioneert in een complex krachtenveld met onderlinge afhankelijkheden. Het primair proces werkt op basis van kaders en richtlijnen die door IV&D zijn uitgewerkt. Om vast te stellen dat de kaders ook opgevolgd worden, is input uit alle onderdelen nodig om succesvol te zijn. Blijven werken aan samenwerken en sturen op goede relaties is cruciaal.

Wie ben je?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Denk aan een achtergrond op het terrein van bedrijfskunde, (bedrijfs-)informatica, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring met vergelijkbare rollen in grote gegevensverwerkende organisaties met een complexe IV-opgave.
 • Je hebt door je kennis en ervaring een visie op IV&D in een grote uitvoeringsorganisatie en oog voor strategie. En je bent daardoor in staat om een kwalitatief en gedegen data-, privacy- en IT-beleid te formuleren en hier toezicht op te houden.
 • Je hebt gevoel voor de politieke en de maatschappelijke context van de Belastingdienst en de rol die je daarin speelt. Daardoor beschik je over goed ontwikkelde antennes voor bestuurlijke vraagstukken en risicobeheersing en weet je op vertrouwenwekkende wijze daarover het gesprek te voeren, intern en met opdrachtgevers, bewindslieden en toezichthouders.
 • Je beschikt over de volgende persoonlijke kenmerken: je bent een onafhankelijk gesprekspartner die daadkrachtig en pragmatisch optreedt. Je bent nieuwsgierig naar andere invalshoeken en geïnteresseerd in het waarom. Je bent samenwerkingsgericht, open en transparant. En je hebt het vermogen om complexe zaken te vereenvoudigen.

Wat bieden we?

 • Een unieke positie waarin je bijdraagt aan de vooruitgang binnen en effectiviteit van de Belastingdienst;
 • De kans om leiding te geven aan een samenwerkingsgericht en enthousiast team van afdelingshoofden en bevlogen en professionele medewerkers;
 • Salarisschaal 17 CAO Rijk. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Zie ook de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Bijzonderheden

Een selectie-assessment en een veiligheidsonderzoek categorie B maken onderdeel uit van de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd.

Meer informatie over de procedure

Tot 16-10-2021:
Muriel Verhees
MD-consultant Bureau ABD
06-11 62 26 16
m.verhees@minfin.nl

Vanaf 19-10-2021:
Victor Paumen
MD-consultant Bureau ABD
06-15 27 38 96
victor.paumen@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 274-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Janet Helder
pDG Belastingdienst
Telefoonnummer: 06-55 23 64 20 (secretariaat)