Directeur Informatievoorziening/CIO bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Salarisschaal
16/17
Vacaturenummer
BABD 597-19
Publicatiedatum
4 september 2019
Sluitingsdatum
18 september 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het CAK, de NZa, het CIZ en het Zorginstituut Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

"De zorg voor morgen, begint vandaag ", dat is het motto van het RIVM. Wij ondersteunen als Trusted Advisor overheidsbeleid en samenleving in wat mensen in Nederland het belangrijkste in hun leven vinden: een goede gezondheid in een gezonde en veilige leefomgeving.

Wij zijn een kennisinstituut dat overheid en samenleving adviseert op basis van de wetenschappelijke kennis, en hebben daarnaast belangrijke uitvoeringstaken in bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma, de griepvaccinatie, bevolkingsonderzoek en de milieu ongevallen dienst. We werken nauw samen met regionale, nationale en internationale partners, en ons werk is wekelijks in het nieuws. De wetenschappelijke onafhankelijkheid van ons onderzoek is geborgd in de Wet op het RIVM en een Commissie van Toezicht ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het RIVM.

Het RIVM is een agentschap van VWS. Naast VWS en andere opdrachtgevende departementen, zoals IenW, EZK, LNV, SZW, JenV en Defensie, voert het RIVM ook opdrachten uit voor de WHO, de EU en andere lokale, regionale, nationale en internationale (publieke) organisaties.

Het RIVM heeft ongeveer 1800 werknemers en is georganiseerd in drie domeinen (Volksgezondheid & Zorg, Infectieziektebestrijding & Vaccinologie en Milieu & Veiligheid) met dertien centra; de uitvoeringsdienst Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s met drie regiokantoren; de shared service organisatie voor ICT (SSC Campus) en vier stafeenheden.

De directeur-generaal vormt tezamen met de domeindirecteuren en de directeur Bedrijfsvoering/CFO en de secretaris de Directieraad (DR) van het RIVM. Het RIVM heeft een jaarlijks budget van ca. 350 miljoen euro.

Opgave

Goede informatievoorziening in de brede zin van het woord is essentieel voor het RIVM. Er wordt daarom gewerkt aan een effectieve en efficiënte IV-organisatie die zowel IT-ondersteuning biedt aan onderzoekers en medewerkers in kennisintensieve organisaties, als ook werkt aan eigen kennisontwikkeling en een eigen visie op I-zaken, rekening houdend met en anticiperend op belangrijke technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen voor het RIVM en andere kennisinstellingen, zoals open en big data, bioinformatica, en citizen science. Omgaan met complexe en diverse datasets en de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige modellen voor onderzoek en beleid vormen een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Het RIVM zoekt een directeur IV/CIO, die leiding geeft aan de integrale IV-visie, -strategie, -uitvoering en –organisatie; ook voor IV geldt immers dat de zorg voor morgen vandaag moet beginnen.

Het RIVM kent nu drie IV-eenheden: CIO Office (Chief Information Officer Office), de shared service organisatie SSC Campus (welke ICT-diensten levert aan het RIVM, maar ook aan onder andere KNMI, PBL, SCP, CPB en CTGB) en SIM (Statistiek Informatica en Modellering)/Bio-informatica met respectievelijk circa 35, 220 en 20 medewerkers. De uitdaging is om de onderdelen van de IV-organisatie (Informatievoorziening in brede zin) nog beter te laten samenwerken (met en voor de opdrachtgevers en tussen de IV-onderdelen), vraag en aanbod van IV-diensten efficiënt, transparant en duurzaam te verbinden en de aansturing en governance van de IV-organisatie verder te verbeteren, onder leiding van een verantwoordelijke directeur IV.

In februari 2019 is een kwartiermaker voor de IV-organisatie aangesteld voor de periode tot het eind van 2019, vooruitlopend op de werving en selectie van een directeur IV/CIO. Op dit moment wordt -mede op basis van eerdere evaluaties, gewerkt aan een visie voor de IV-organisatie, het op orde brengen van de interne organisatie, en de inhuizing en concentratie van de betrokken onderdelen op het Utrecht Science Park Bilthoven, vooruitlopend op de verhuizing naar de nieuwe RIVM huisvesting op De Uithof in de komende jaren.

Tevens is onder leiding van de kwartiermaker een verandertraject gestart waarin de betreffende organisatieonderdelen, de medewerkers, de in- en externe klanten en andere stakeholders zoals CIO VWS en CIO Rijk zijn betrokken. De uitdaging voor de directeur IV/CIO is de IV-visie en -strategie door te ontwikkelen, te concretiseren en ten uitvoer te brengen. Een organisatie waar vraag(articulatie) en aanbod van IV hand in hand gaan en waarin IV nauw verbonden is met de ‘business’ (alle primaire en ondersteunende processen) van het RIVM en de externe klanten.

Taakgebieden

 • De directeur IV/CIO treedt op als voorzitter van het MT-IV en als integraal eindverantwoordelijk manager van de IV-organisatie.
 • Visie, strategie, doelstellingen en planning concretiseren en implementeren van de transitie naar de inrichting van de IV-organisatie in nauw overleg met betrokkenen.
 • Zorgdragen dat de “basis op orde” is gebracht en geborgd en doorontwikkelen naar ‘operational excellence’.
 • Het adviseren van de Directieraad hoe en wanneer het RIVM grote investeringen en integrale vernieuwingen op het gebied van Informatievoorziening, data en data-analyse zou kunnen en moeten realiseren.
 • Zorgdragen voor een goede interne en externe afstemming en communicatie daarover (een gedeelde visie en transitie met draagvlak van alle betrokkenen binnen en buiten het RIVM bereiken).
 • Zorgdragen voor een goede invulling van de CIO- en CDO- (Chief Data Officer) functies, waarbij ook de onafhankelijke adviesrol van de CIO geborgd is .
 • Het vormgeven, leiden en doorvoeren van de benodigde veranderprocessen bij de IV-organisatie van het RIVM.
 • Bewaken van de voortgang en het voldoende en op de juiste wijze informeren en adviseren van de relevante bestuurders.
 • Versterken van de samenwerking tussen de betreffende organisatie(s)(onderdelen) door relevante allianties aan te gaan, te ontwikkelen en te netwerken. Bevorderen en borgen dat de IV-organisatie een RIVM-breed werkende organisatie is.
 • Evalueren van de huidige en zo nodig ontwikkelen van een nieuwe ‘sourcing strategie’.

Positie

De directeur IV/CIO:

 • is (onder de eindverantwoordelijkheid van de DG) verantwoordelijk voor de transitie naar en de operatie van een doeltreffend en doelmatig functionerende IV-organisatie;
 • rapporteert aan de Directieraad aan de hand van de doelstellingen en mijlpalenplanning, voortgangsrapportages en kwartaal-jaarrapportage. Is periodiek aanwezig in de Directieraad voor IV-aangelegenheden;
 • voert strategisch-inhoudelijk overleg met eigenaar, opdrachtgevers en leveranciers binnen en buiten het instituut;
 • is verantwoordelijk voor de wijze waarop over de transitie wordt gecommuniceerd;
 • neemt deel aan rijksbreed CIO-overleg en draagt bij aan het stellen van rijksbrede kaders voor IV in relatie tot grote leveranciers.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap is geen sprake van één ideaaltypische leider. Er zijn wel drie kernkwaliteiten waarover iedere in de publieke sector werkende leider dient te beschikken.

Samenwerken
De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, is mensgericht, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Gevraagde capaciteiten

 • Ervaring met en kundig in het zakelijk managen van de belangen van de vele (in- en externe) stakeholders in een dynamische en complexe omgeving, bij voorkeur in een kennis(intensieve) organisatie, en in of met het openbaar bestuur.
 • Ervaren directeur met academische opleiding, veel ervaring en affiniteit met het aansturen van een grote complexe IV-organisatie, en een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling van IV-organisaties en IV-vraagstukken.
 • Ervaring met bestuurlijke vraagstukken en in staat tot het (helpen) maken van moeilijke keuzes (bij voorkeur binnen de context van de Rijksoverheid).
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol inrichten en leiden (van zowel inhoudelijke, als organisatorische, als personele en culturele aspecten) van veranderprocessen en het leiden van een strategische heroriëntatie van een omvangrijke IT/IV-organisatie binnen een grote organisatie van professionals.
 • Aantoonbaar vermogen om een IV-organisatie naar ‘operational excellence’ te ontwikkelen.

Gevraagde persoonlijke typering

De kandidaat

 • denkt en handelt vanuit de grotere context;
 • is gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor de ‘business’/ de gebruiker;
 • is kundig, besluitvaardig, onderhandelingsvaardig, waar nodig stevig en kan doorpakken;
 • heeft een mensgerichte benadering en aansturing en zorgt ervoor dat de mensen het tempo kunnen bijhouden;
 • staat dicht bij de betrokkenen (medewerkers en (andere) stakeholders), is gewaardeerd vertegenwoordiger van de IV-organisatie en een verbinder binnen de organisatie en extern met de eigenaren, klanten en opdrachtgevers;
 • weet zich midden in de organisatie te positioneren en de weg vrij te maken voor anderen om relaties te leggen;
 • kan ‘verbouwen terwijl de winkel open blijft’; ‘running’ (continuïteit) én ‘changing the business’;
 • is organisatiesensitief, analytisch en resultaatgericht.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment evenals een AIVD onderzoek, categorie B, kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 27 september.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 597-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Annemiek van Bolhuis
IV-directeur a.i.
Telefoonnummer: 06-52362611
E-mailadres: annemiek.van.bolhuis@rivm.nl

Over de sollicitatieprocedure

Yolande Couwenberg
MD-consultant VWS/BABD
Telefoonnummer: 06-50738475
E-mailadres: jc.couwenberg@minvws.nl