Directeur Informatievoorziening en Systemen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 465-19
Publicatiedatum
17 april 2019
Sluitingsdatum
20 mei 2019

De organisatie

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is op zoek naar een directeur Informatievoorziening en Systemen (IV&S).

RvIG is, als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. De RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens.  RvIG geeft burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens en beheert de reisdocumenten van het koninkrijk.

De dienstverlening van RvIG speelt daarmee een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op gegevens van RvIG.

Een verdere beschrijving vindt u op de website van de RvIG.
 

De opgave

RvIG voldoet nu en in de toekomst aan de hoogste eisen op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging en procedures voor de uitwisseling van gegevens waarbij innovatie steeds meer een centrale rol krijgt. Betrouwbaarheid en deskundigheid staan voorop in de dienstverlening van RvIG.

Inhoudelijke en technisch specialisten werken dagelijks aan een steeds betere beveiliging van de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. In samenwerking met gemeenten en afnemers wordt de dienstverlening aan burgers steeds verder verbeterd. Samen zorgen deze specialisten ervoor dat het Nederlandse systeem voor identiteitsgegevens tot de betrouwbaarste en veiligste van de wereld behoort.

De directeur geeft leiding aan de directie Informatievoorziening en Systemen (IV&S). De directeur is verantwoordelijk voor de vertaling en realisering van het strategisch beleid naar ICT-functionaliteiten voor de kennisproducten en diensten binnen RvIG  en doet dit in nauwe afstemming met de afnemers. De directeur IV&S adviseert integraal over genoemde onderwerpen op het terrein van ICT en IV. Deze integrale advisering bevat onder andere: de vraagstukken voor de infrastructuur, systemen, verbindingen, eisen van afnemers, juridische vraagstukken, organisatie, inkoop, financiën, werkprocessen, techniek, etc.

De directeur IV&S is verantwoordelijk voor de permanente beschikbaarheid van de producten en diensten op de ICT-systemen voor alle afnemers (‘up and running’) en is tevens de CIO van de RvIG.

De directeur IV&S is mede verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling/innovatie van de producten en diensten en heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van de ICT/IV. Hij is daarbij in hoge mate afhankelijk van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en kaders zoals architectuurregels, omgevingseisen, voorgestane dienstverlening, beveiliging, etc. De complexiteit van de ICT/IV-vraagstukken en systeemeisen zijn groot, de integriteit wordt geacht 100% te zijn en aan rijksbeleid en rijksregels moet worden voldaan.

De directie IV&S bestaat uit vier afdelingen: Reisdocumentensystemen, Identiteitssystemen, Infra en Processen en Systeemkwaliteit met in totaal zo’n 55 FTE.

Wat vraagt dit van u?

De directeur heeft een brede kennis van de omgeving en ontwikkelingen die spelen op het identiteitsdomein, op het gebied van de techniek, business en klantvraag en heeft ervaring met sturing op leveranciers.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie Informatievoorziening en systemen

 • Het beheren en exploiteren van de in productie zijnde informatiesystemen voor de afgesproken dienstverlening van de volgende beheerdomeinen: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.
 • Het in beheer nemen van nieuwe informatiesystemen en daarnaast het uit beheer nemen van bestaande informatiesystemen.
 • Het zorgdragen voor de organisatie van productie, personalisatie en levering van reisdocumenten.
 • Het verzorgen van regie, coördinatie en levering van de generieke ICT-infrastructuur, waaronder de basisinfrastructuur (opslag, verwerking en verbindingen), de voorzieningen, en de ontwikkelstraten.
 • Het leveren van aansluitingen in het kader van de BRP op aanvraag van klanten.
 • Zorgdragen dat de informatievoorziening nu en op middellange termijn de processen van RvIG op een optimale wijze blijft ondersteunen. Houdt hiertoe de klantvraag in beeld en onderhoudt klantcontacten voor verbetering van de dienstverlening.
 • Het aansturen van leveranciers: het verzorgen van het leveranciers- en contractmanagement en het aansturen van de leveranciers op basis van de overeengekomen dienstverlening.
 • Het verzorgen van procesmanagement, zoals de generieke processen: het incident- en problem management, het change management, het testmanagement en informatiebeveiliging.
 • De directie Informatievoorziening en Systemen stelt onder meer een meerjarenplan voor life cycle management, doorontwikkeling en release planning. Deze meerjarenplannen dienen om meerjarige financiering te verkrijgen voor het beheer en onderhoud van de informatiesystemen.  Waarbij werken met een Total Cost of Ownership is vereist.
 • De directie is verantwoordelijk voor de vertaling en realisering van het strategische beleid voor ICT-functionaliteiten, voor de kennisproducten en de diensten binnen RvIG en in afstemming met de afnemers.
 • Binnen deze directie is tevens de rol van Chief Information Officer (CIO) belegd. Deze wordt ingevuld door de directeur IV&S. In de rol van CIO onderhoudt de directeur ook de contacten met de departementale CIO en de Rijks CIO.

Vereiste kennis en ervaring

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring en daarin aantoonbaar succesvol;
 • Brede en diepgaande kennis van de producten en diensten in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Brede kennis van de werkprocessen en dienstverlening van RvIG en de relevante departementen is een pre;
 • Inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van het identiteitsdomein van BZK.

Daarnaast beschikt u over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 465-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Rhodia Maas
Algemeen Directeur RvIG
Telefoonnummer: 070-4266053
E-mailadres: rhodia.maas@rvig.nl

Over de sollicitatieprocedure

Maarten Meurer
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52885330
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl