Directeur Informatievoorziening, tevens Chief Information Officer bij de politie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
De politie
Salarisschaal
16
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
DGABD 26-24
Publicatiedatum
12 februari 2024
Sluitingsdatum
4 maart 2024

De politie staat in het midden van de samenleving waar zij iedere dag een grote bijdrage levert aan een veiliger Nederland door goed politiewerk, vertrouwen en legitimiteit én het functioneren als één korps. Het korps wordt geleid door de korpsleiding die wordt ondersteund door de staf korpsleiding, die zorgdraagt voor de beleidsontwikkeling. De politie bestaat uit tien regionale eenheden, twee landelijke eenheden, de landelijke meldkamer samenwerking, de politieacademie en het politiedienstencentrum (PDC) dat zorgdraagt voor de uitvoering van het beleid.

Met bijna 65.000 medewerkers is de politie de grootste werkgever van Nederland met een budget van € 7,3 miljard. De centralisering van de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren heeft geleid tot grote veranderingen in de werkprocessen van de organisatie. Er wordt gestuurd op standaardisatie en efficiencyverbetering zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. De visie van de politie op strategisch leiderschap vormt de basis van dit functieprofiel.

In de strategische agenda heeft de politie de belangrijkste thema’s voor de komende jaren (2025) vastgelegd. Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn daarin de sleutelwoorden. De belangrijke thema’s op deze agenda zijn:

 • Midden in de samenleving.
 • Met en voor de mensen.
 • Passend georganiseerd.

De Directie Informatievoorziening (IV)

De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt vormgegeven:

 • Eén lid van de korpsleiding is verantwoordelijk voor de portefeuille IV;
 • De Directeur IV/ CIO politie geeft leiding aan de Directie IV (47 fte), die onderdeel uitmaakt van de Stafkorpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. De Directeur IV/ CIO is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het IV-stelsel van het korps;
 • De Directie IV bestaat uit twee expertisegebieden. Het CIO-office en de Gegevensautoriteit. Het CIO-office omvat drie cluster: Strategie en Bestuur, Enterprise-architectuur en Portfoliomanagement en Control. Binnen de Gegevensautoriteit werken professionals in de gebieden Gegevensbescherming, Datamanagement (CDO), Informatiebeveiliging (CISO) en Documentaire informatievoorziening.
 • De Directie IV ontwikkelt het beleid en de strategie met betrekking tot de informatievoorziening van de politie vanuit de strategie en het beleid van de politieorganisatie, en is daarnaast onder meer verantwoordelijk voor de middellange en de lange termijn IV-portfolioplanning, enterprise architectuur, gegevensbescherming, informatie- en gegevensbeveiliging alsmede interne en externe ketensamenwerking;
 • De uitvoering van IV-vernieuwing en IV-beheer vindt binnen de dienst IV van het Politie Diensten Centrum plaats onder aansturing van de directeur van de dienst IV.

Essentiele situaties

Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van IV-ontwikkeling als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’. Veranderingen zullen zich manifesteren op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een prominente rol inneemt. Met mobiele devices is het tevens mogelijk om informatie real time in de operatie beschikbaar te stellen; ‘Cybercrime en cybersafety’ waarbij elke operationele collega geconfronteerd wordt met vormen van fraude, criminaliteit, misbruik en bedreiging in het digitale domein en dit niet alleen een opgave is van een kleine groep specialisten. Hierbij gaat het niet alleen om opsporing, maar ook om weerbaarheid van de maatschappij én onze eigen organisatie; ‘Slimme bedrijfsvoering’ waarbij processen worden verbeterd door bijvoorbeeld het toepassen van sensordata bij de inzet bij huisvestingsmiddelen of voertuigen, het toepassen van een digitaal procesdossier of het via sensordata uit smart devices vergroten van weerbaarheid en bewaken stressbestendigheid van de medewerkers in de toekomst. Al deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en (cyber)dreigingen.

Strategische en integrale advisering en samenwerking binnen de staf en de hele IV-kolom staan daarin centraal. De doelstelling van de Directie IV is het op strategisch niveau richting geven aan de continuïteit en de doorontwikkeling van de informatievoorziening op basis van de bedrijfsstrategie van de politieorganisatie, en is daartoe verantwoordelijk voor de strategische kaders voor lange termijn op het snijvlak van informatie, technologie en organisatie. Daarbij is er sprake van nauwe samenwerking met de dienst IV, met het oog op de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de executie van de IV-strategie:

 • De directeur IV/ CIO politie ondersteunt de korpsleiding bij het op strategisch niveau richting geven aan de continuïteit en de doorontwikkeling van de informatievoorziening. Voor de directeur IV/ CIO politie is essentieel dat hij de verschillende belangen kan onderscheiden, met elkaar kan verbinden en van daaruit richtinggevend kan adviseren.
 • Opbouw en doorontwikkeling van de organisatie en cultuurverandering zullen gezamenlijk opgaan en is een belangrijk onderdeel van de opgave voor de korpsleiding en politiechefs op de eenheden. Dit vergt een goede relatie met de stafdirecteuren en de staven van de eenheden en met de andere strategische partners. Van de Directeur IV/ CIO politie wordt verwacht dat hij/zij een verbinder is in dit geheel.
 • Het maximaal laten aansluiten van de informatievoorziening op alle beleidsterreinen zal de komende jaren blijvend in de belangstelling staan. Van de directeur IV/ CIO politie wordt verwacht dat deze de strategische aspecten van de informatievoorziening in afstemming met alle strategische functies binnen de politieorganisatie in beeld heeft en op de kaart zet/ houdt.
 • De directie IV waar de CIO-office onderdeel van uitmaakt in de Staf 2.0 wordt doorontwikkeld naar autoriteiten op de betreffende Expertisegebieden met daarbij hoogwaardige adviseurs op het gebied van politiek-bestuurlijke, strategische, digitale transformatie en ketenvraagstukken. De Directeur IV/ CIO politie bewerkstelligt met respect voor de diverse taken en inhoudelijke aansturing door de afzonderlijke hoofden een dienstverlenende cultuur en integrale adviesvaardigheid.

Positionering

De Directeur IV/ CIO:

 • Rapporteert aan het lid korpsleiding met Technologie en Innovatie in de portefeuille en draagt zorg dat hij inzicht en overzicht heeft dat nodig is voor de strategische besturing van de informatievoorziening;
 • Maakt onderdeel uit van het managementteam van de Staf Korpsleiding;
 • Is lid van het breed bedrijfsvoeringsoverleg van het korps;
 • Adviseert de Board Digitale Transformatie van het korpsmanagementteam;
 • Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor het functioneren van de Directie IV (47 fte);
 • Geeft op strategisch niveau richting aan de continuïteit en de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de politie via de IV-tafel samen met zijn strategisch partners;
 • Geeft op strategisch niveau richting aan de continuïteit en de transitie van de Directie IV  in lijn met de doorontwikkeling van de totale Staf Korpsleiding. Hierbij is sprake van substantiële wijziging in indeling en bezetting van de directie IV waarbij overdracht van tactische en uitvoerende werkzaamheden naar de dienst IV aan de orde kan zijn;
 • Ziet toe op het functioneren van de IV-voorzieningen en de IV-dienstverlening waaronder het up-to-date houden van technologie en infrastructuur en de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening (security). De directeur IV/ CIO signaleert, indien noodzakelijk, dat verbeteringen nodig zijn en zal de korpsleiding daartoe adviseren;
 • Heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd adviezen te kunnen geven aan de korpsleiding;
 • Stemt vanuit de politiek-bestuurlijke context af met DG Politie met betrekking tot de prioriteitstelling van de IV-projecten;
 • Stemt af met externe ketenpartners zoals partners in strafrechtketen en meldkamerdomein en andere overheidsorganen ten behoeve van onderlinge samenwerking;
 • Representeert de politie in de rijksoverheid en daarbuiten, en is degene die de samenwerking op het gebied van informatie en technologie tussen de ministeries en de politie en andere overheidsinstanties waar mogelijk regisseert en aanjaagt.

De opgave

De nieuwe directeur:

 • Stemt strategische aspecten van de informatievoorziening af met de andere strategische functies binnen de politieorganisatie zodat de IV maximaal aansluit op alle strategische prioriteiten van de organisatie;
 • Adviseert de korpsleiding over het besluiten ten aanzien van de prioriteiten van de IV-ontwikkeling en de IV going concern in overeenstemming met de prioriteiten van de organisatie als geheel en past deze toe met behulp van het organisatieonderdeel planintegratie binnen de meerjarenplanning en de middellange en lange termijn IV-portfolioplanning (2-6 jaar vooruit);
 • Brengt de door de korpsleiding vastgestelde prioriteiten van de portefeuillehouders en projectdirecteuren in overeenstemming met de middellange en lange termijn IV-portfolioplanning van de organisatie, en kan daartoe signaleren dat verbeteringen nodig zijn en de korpsleiding daartoe adviseren om naleving te borgen;
 • Geeft in samenspraak met de korpsleiding invulling aan de technologische innovatie functie binnen het korps en brengt de uitkomsten daarvan in overeenstemming met (de organisatorische en technologische) doorontwikkeling van de informatievoorzieningsfunctie;
 • Draagt zorg voor de uitwerking van de relatie met het lid in de korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie, en de ondersteuning daarvan vanuit de Directie IV;
 • Draagt bij aan de doorontwikkeling van de staf van de korpsleiding waarbij nadruk van de nieuwe indeling zal liggen bij de eerdergenoemde stelselverantwoordelijkheden en tevens de (strategische) advisering van het lid korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie;
 • Is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de directie IV met nadere invulling van het CIO-stelsel;
 • Zorgt voor de invulling van systeemverantwoordelijkheid van het CIO-stelsel voor met name de rollen van Gegevensautoriteit (GA), Informatiebeveiligingsautoriteit (CISO) en Architectuurautoriteit en zorgt voor het borgen van ketensamenwerking en governance;
 • Heeft een functionele lijn naar de dienst IV van het PDC, met betrekking tot de opbouw, structuur en werking van de IV-organisatie als geheel (Directie IV, CIO Office, dienst IV);
 • Geeft richting aan de strategische sourcing en de technologische doorontwikkeling op basis van de lange en middellange termijn IV-portfolioplanning in relatie tot de benodigde capaciteit van de dienst IV.
 • Heeft medewerkersparticipatie en medezeggenschap hoog in het vaandel staan en stimuleert dit actief;
 • Stuurt vanuit de menselijke maat, waarbij gelijkwaardigheid waar nodig ruimte laat voor maatwerk;
 • Ziet professionele ruimte en werken vanuit vertrouwen en verbinding als de norm.

Vereiste kennis en ervaring

 • Geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Haalt het beste in mensen boven;
 • Communiceert tactvol, helder en duidelijk en heeft een mensgerichte inclusieve stijl van leidinggeven, uitgaande van het gemeenschappelijke belang;
 • Is een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit, draagt de politieorganisatie een warm hart toe en is intrinsiek voor de functie gemotiveerd;
 • Goede beheersing van de Engelse taal;
 • Kennis van en ervaring in de informatievoorziening, IV-dienstverlening en ICT-processen;
 • Ruime kennis van en ervaring in de markt van IV- en ICT-bedrijven;
 • Kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke krachtenvelden;
 • Ruime ervaring en vaardig in managementfuncties en veranderingsprocessen;
 • Beschikt over een relevant extern netwerk;
 • Krachtige, resultaatgerichte én verbindende persoonlijkheid met ervaring als verantwoordelijke binnen een shared service organisatie;
 • Heeft ervaring met grote veranderopgaven in een complex krachtenveld en bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken.

Bijzonderheden

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure.
 • Een ontwikkel-assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Kandidaten voor wie dit een verticale loopbaanstap betekent dienen eerst de procedure met de MD-adviesraad afgerond te hebben en een positief besluit van de KL te hebben voor toetreding tot strategische functies. Indien nog niet doorlopen maakt een versnelde procedure onderdeel uit van de selectie.
 • Bij strategische functies is een minimale functieduur van 3 jaar wenselijk. De gemiddelde functieduur is 5 jaar. De kandidaat wordt geacht na maximaal 7 jaar de functie te verlaten.

Arbeidsvoorwaarden

 • De volgende arbeidsvoorwaarden zijn volgens de geldende rechtspositie van toepassing:
 • De LFNP-functie is directeur, domein leiding;
 • Salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 10.279,78 op basis van een 40-urige werkweek;
 • Vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%;
 • Tegemoetkoming representatiekosten ten hoogte van maximaal 3%;
 • Een dienstauto kan ter beschikking worden gesteld voor zakelijk vervoer; privégebruik is niet van toepassing.
 • Standplaats is Den Haag.

Meer informatie

Over de vacature:

Henk Geveke
Lid Korpsleiding Politie
E-mailadres secretariaat: eline.dijkxhoorn-bazen@politie.nl

Over de sollicitatieprocedure:

Robbie Hiensch
Strategisch MD-adviseur MDburo Politietop
Telefoonnummer: 06-30 08 09 22

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 26-24 naar:

E-mailadres: ABD-solliciteren@minbzk.nl