Directeur Informatievoorziening tevens CIO bij DJI, JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 472-19
Publicatiedatum
23 juli 2019
Sluitingsdatum
13 augustus 2019

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met als missie:'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Organisatie DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verder professionaliseren van zijn organisatie. Ondanks de krimp wordt geïnvesteerd in vakmanschap van personeel en innovatie binnen de inrichtingen. De komende jaren staat DJI voor de grote opgave om de capaciteit, de personele inzet en de budgettaire kaders in balans te houden en de kwaliteit van de uitvoering verder te verbeteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige politieke realiteit ten aanzien van het treffen van maatregelen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit.

Jaarlijks stromen ruim 42.000 justitiabelen binnen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van deze justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra voor vreemdelingen. Daarnaast koopt DJI bij daartoe toegelaten particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals de TBS. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

Werken bij DJI is zowel veelzijdig als boeiend. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

DJI kent drie focuslijnen:
In 2018 heeft de hoofddirecteur drie focuslijnen genoemd die leidend zijn voor DJI in het behalen van haar maatschappelijke opgave; het terugdringen van recidive.

 • Justitiabelen zijn van de maatschappij; voor het terugdringen van recidive is een sterke verbinding tussen rijk, gemeenten en andere ketenpartners nodig. Waar kunnen we nog beter samenwerken om justitiabelen goed terug te laten keren in de maatschappij en de kans op recidive nog meer te verkleinen.
 • Emancipatie van de uitvoering; hiermee wordt bedoeld de bijdragen die DJI als uitvoeringsorganisatie kan leveren aan beleid en politieke keuzes. Er is veel inhoudelijke kennis in huis die daarvoor gebruikt kan worden.
 • DJI is een mensenorganisatie; DJI werkt voor mensen - de justitiabelen - en dat werk wordt ook uitgevoerd door mensen. 14.000 mensen die de maatschappelijke opgave van DJI waarmaken. Wat de komende tijd belangrijk zal zijn, is het verder ontwikkelen van het vakmanschap en leiderschap van iedereen.

Directie Informatievoorziening

De directie Informatievoorziening zorgt voor een moderne, samenhangende en toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening waarmee de uitvoering van de primaire en secundaire processen optimaal worden ondersteund en waarmee aansluiting op de processen van onze ketenpartners wordt gewaarborgd. Daartoe levert de Directie ten aanzien van informatievoorziening, ICT, adviezen, beleidsvoorstellen, kaders en ondersteuning ten behoeve van de bij de uitvoering gewenste inrichting van de informatievoorziening.

Vanuit de directie Informatievoorziening worden beleid en architectuur in samenhang met de rijksbrede ontwikkelingen vorm gegeven. De directie voert de regie op de ontwikkeling, implementatie en de effectiviteit in het dagelijks gebruik. Daarnaast wordt ook de regiefunctie op de ICT projectenportfolio vormgegeven. De Directie Informatievoorziening heeft tevens een beleids- en controlerende taak naar alle onderdelen van DJI met betrekking tot het informatiebeleid, de architectuur, documentaire informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. De directie bestaat uit 75 medewerkers.

De opgave

De directeur Informatievoorziening, tevens CIO, draagt de verantwoordelijkheid voor de Informatiestrategie, informatiebeleid en voor de dienstverlening op gebied van de informatievoorziening (projecten, beheerde diensten, werkplekken). De directeur geeft leiding aan de directie Informatievoorziening: de regie-organisatie van DJI waar zowel regie op de vraagarticulatie als op de levering plaatsvindt (demand-suply governance).

Een directie wordt in zijn/haar CIO-taken ondersteund door een CIO-office met daarnaast een afdeling Projecten, Informatiemanagement, Functioneel Beheer en dienstenmanagement. In de iboard (bestaande uit de plv HDJI en (divisie)directeuren) wordt de I-portfolio van DJI bestuurd. De DI neemt deel in de iboard en faciliteert de iboard. Daarnaast is hij de strategisch adviseur van de hoofddirectie inzake de informatievoorziening.

Met de verdere digitalisering in de primair en ondersteunende processen, de toenemende samenwerking in ketens, wordt de noodzaak voor continue vernieuwing en beheer van de informatievoorziening steeds belangrijker. Meer aansluiting bij het primair proces, randvoorwaarden bieden voor de maatschappelijke en politieke opgaven en kansen door inzet van technologie benutten leiden tot de opgave voor de DI om de opdrachtgeversrol in de business te verstevigen en tevens de beste mogelijkheden uit de markt/cq IT-leveranciers te halen. Een groei in taakvolwassenheid is daarvoor nodig. Om hierin te voorzien loopt thans een reorganisatie waarbij de doorontwikkeling van de directie samengaat met het zorgdragen voor continuïteit in de dienstverlening.

De DI voert het ICT projecten- en programmaportfolio uit voor DJI met een toenemend belang inzake ketenbrede (IV-)samenwerking. Naast de regietaken die dat met zich meebrengt is de verantwoording en de kwaliteitsborging een belangrijk aspect.

Binnen het departement van Justitie en Veiligheid wordt nagedacht over de vorming van een SSO ICT waarbij de interne DJI ICT-dienstverlener SSC-I uit de DJI-organisatie overgaat naar het departement. Voor DJI/ DI  betekent dit o.a. een verdere versterking van de opdrachtgeverrol, het inregelen van de governance en een uitwerking van de ontvlechting van de organisatie.

Ontwikkelingen

Tegen de achtergrond van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen dient  DJI vorm te geven aan een aantal complexe en ingrijpende veranderingen in de primaire processen en het doorvoeren van een professionaliseringsslag en bijbehorende cultuurverandering.

De klus

De toekomstige directeur moet verder vorm en inhoud geven aan de CIO rol bij DJI. Daarnaast een belangrijke impuls geven aan een efficiënte toekomstbestendige inrichting van de informatievoorziening van DJI. Actief de verbinding met het primair proces van DJI, het veld, ketenpartners én het departement is een belangrijk onderdeel van de functie. Dit doet een groot beroep op de directeur: hij/zij moet bruggen kunnen bouwen, moet de ambities en uitdagingen van de business vertalen naar een passende informatievoorziening en moet meerdere leveranciers kunnen contracteren en sturen op adequate levering. Dit betekent dus goede kennis en aansluiting houden op markt-/ en technologische ontwikkelingen (Cloud, SAAS, AI etc.).

U bent in staat om niet alleen ontwikkelkracht, innovatie, maar ook modern dynamisch leiderschap neer te zetten. U geeft ruimte en vertrouwen aan uw medewerkers en zorgt ervoor dat u draagvlak creëert, mensen mee krijgt en stimuleert. Het streven is om het aanwezige vakmanschap verder te vergroten.

U zorgt voor bevordering van de groepscohesie binnen de directie, en de ICT-professionals met de business. U stuurt vanuit vertrouwen. U draagt zorg voor aantrekkelijk werkgeverschap.

U bent een boegbeeld, zowel intern als extern. U weet waar u voor staat en bent een volwaardig strategische gesprekspartner. U bent in staat om op alle niveaus te kunnen schakelen. U bent in staat om breder dan uw eigen directie te kijken. U zorgt voor een goed intern overlegklimaat. De directeur Informatievoorziening is als lid van het DJI-groepsberaad nauw betrokken bij de overkoepelende ontwikkelings- en organisatievraagstukken binnen DJI.

Wat vraagt dit van u?

Dit vraagt om modern leiderschap. Van de directeur Informatievoorziening wordt een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturend vermogen verwacht en inzicht in nationale (complexe) politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden.

U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Deze kwaliteiten zijn:

Samenwerken
De directeur Informatievoorziening brengt het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De directeur Informatie werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
De directeur Informatie beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Leiderschap

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. De directie Informatie draagt bij aan DJI als mensenbedrijf. Het vakmanschap en de aanwezige expertise wordt verder ontwikkeld. De directeur Informatie geeft aan welke bijdrage van groepen medewerkers en van medewerkers als individu worden verwacht.

Hij/zij is een verbinder. Motiveert en inspireert als leider en toont erkenning en waardering voor goede prestaties. De directeur Informatie straalt vertrouwen en respect uit naar zijn medewerkers. Hij/zij spreekt de medewerkers waar nodig aan op hun functioneren en stelt aan de orde wanneer prestaties of gedrag niet voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Genoemde opgaven vragen om

 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid in uitvoerende organisatie;
 • gedegen kennis van strategische informatieplanning en –voorziening, zicht en visie op ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld;
 • klantgerichtheid en collegialiteit;
 • sturen op prestaties en resultaten, stimuleren van het taakzelfstandig vermogen van medewerkers, het aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het stimuleren tot vernieuwing en verbetering;
 • het goed in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes;
 • het vermogen om op een open en soepele wijze te communiceren met interne en externe actoren;
 • aantoonbare ervaring in het opbouwen en handhaven van een goede samenwerkingsrelatie met de medezeggenschap;
 • bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter) departementale speelveld;
 • aantoonbare kennis en ervaring met sourcingsvraagstukken en commerciële dienstverlening;
 • ruime ervaring in een leidinggeven aan een groot organisatieonderdeel waarin je in staat bent gebleken om te verbinden, te motiveren én te inspireren
 • sterke affiniteit met de verschillende bedrijfsvoering domeinen;
 • beschikken over realisatiekracht.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige Directeur Informatie wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 472-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Annelore Roelofs
plv. hoofddirecteur DJI, ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06 51 20 02 48

Over de sollicitatieprocedure

Petra de Rooij
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 83 29 13
E-mailadres: p.d.rooij@dji.minjus.nl