Directeur Innovatie en Kennis bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 686-22
Publicatiedatum
17 maart 2023
Sluitingsdatum
9 april 2023

Innovatie en Kennis zijn fundamenten van een economisch sterk en duurzaam Nederland. Innovatie en Kennis zijn nodig om versneld oplossingen te vinden voor grote opgaven op bijvoorbeeld het terrein van klimaat en veiligheid, en voor de vernieuwing en versterking van ons verdienvermogen. Dit vergt continue investeringen in onze excellente kennispositie én valorisatie: het inzetten van kennis in de ontwikkeling en opschaling van bedrijven en in het opbouwen van nieuwe verdienmodellen. Van de overheid wordt een sterke regierol verwacht. Als directeur Innovatie en Kennis (I&K) zet jij je in voor een succesvol en internationaal concurrerend kennis- en innovatiebeleid. En Nederlandse investeringen in Research & Development (R&D) en Innovatie (zo’n 20 mld per jaar) te doen groeien. Dat doe je samen met een fantastisch team en vele collega’s van onder andere departementen, bedrijven en kennisinstellingen.

Illustratie over innovatie

Wat ga je doen en wat vraagt dit van je?

 • De directeur Kennis en Innovatie is namens het departement systeemverantwoordelijk voor effectief Kennis- en Innovatiebeleid. Momenteel wordt in Nederland ongeveer EUR 20 miljard aan R&D en Innovatie uitgegeven.
 • De uitdaging is om zowel publieke als private investeringen verder te doen groeien, door publieke instrumenten effectiever in te zetten en door bedrijven aan te moedigen meer te investeren.
 • In samenspraak met andere departementen, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken aan generiek innovatiebeleid, bijbehorend nationaal instrumentarium en Nederlandse inbreng bij het Europese kennis- en innovatiebeleid. Belangrijk uitgangspunt is het missie-gedreven innovatiebeleid, waarbij door middel van publieke-private samenwerking het bevorderen van economisch verdienvermogen wordt gekoppeld aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 • Vanuit een regulerende en institutionele rol het stimuleren van betere kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en ondernemers door verbeteringen in valorisatie.
 • Het bewaken van een goede balans tussen beschermen en delen van kennis. De directeur vervult een financiële en coördinerende inhoudelijke rol richting een aantal kennisinstituten. Denk bij kennisinstituten aan: TNO, Marin, Deltares, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).
 • Meewerken aan een vitale Nederlandse ruimtevaartsector en een coördinerende rol in de Nederlandse bijdrage aan de internationale ruimtevaartprogramma’s van de EU en ESA.
 • Leiding geven aan een sterk team en deze te ondersteunen in het stellen van prioriteiten, in het continu verbeteren van samenwerking met interne en externe stakeholders, en in de persoonlijke ontwikkeling.

Het werkveld van de directie is breed en kenmerkt zich door een grote en diverse groep van bestuurlijke en maatschappelijke spelers. Allemaal hebben ze wensen en verwachtingen van de rol van de rijksoverheid en het ministerie van EZK. Dit vraagt van jou een brede engagement met verschillende stakeholders (departementen, stakeholders, internationale contacten) en, gezien de vele, soms tegenstrijdige belangen, het vermogen richting te geven en scherpe keuzes te maken.

Jij werkt vanuit een heldere visie op de Nederlandse economie en de rol van het innovatiebeleid daarin. Je bent je bewust van de rol van de overheid als netwerkpartner en slaagt erin om gemeenschappelijkheid te vinden in de visie en beleidskeuzes van de overheid Je bent resultaatgericht en je hebt een goed ontwikkelde politiek- bestuurlijke antenne. Jouw werk vraagt om strategische sturing en tegelijk oog voor concrete resultaten op korte termijn.

Je zorgt voor overzicht en je bent een kei in het aanbrengen van focus met betrekking tot de werkzaamheden. Je zorgt voor financiering, een helder proces en concrete resultaten. Je bewaakt dat de goede dingen gedaan worden.

Ook zorg je voor een goede aansluiting op het Europese innovatiebeleid en voor de bilaterale innovatiesamenwerking met vooral de 15 prioriteitslanden (waar Nederlandse Innovatie Attachés namens EZK zijn gevestigd op ambassades). Complexe uitdagingen vertaal je naar strategie en je zorgt voor de implementatie daarvan. Je bent gesprekpartner en klankbord voor de bewindspersonen op inhoudelijk-beleidsmatige dossiers op het terrein van innovatiebeleid.

Als directeur stuur je ruim 70 fte aan professionals aan. Met drie ervaren Mt-leden stuur je op hoofdlijnen. Je zorgt samen met je MT voor een goede communicatie, een beheersbare werkdruk en een prettige, veilige en inclusieve werkomgeving. Je hebt daarbij belangstelling voor het welbevinden van collega’s en je bent benaderbaar. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor de interne organisatie en de stroomlijning van werkprocessen. Door jouw managementstijl weet jij de betrokkenheid en collegialiteit van het team vast te houden en te stimuleren.

Wat vraagt dit van jou?

 • Ervaring als directeur; met een coachende leiderschapsstijl en bestuurlijke kwaliteiten
 • Een financieel - economisch profiel
 • Ervaring in het kennis- en innovatiedomein
 • Ervaring in de samenwerking tussen publieke- en private instellingen
 • Een goede beheersing van ten minste de Engelse taal
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
 • Ervaring met internationale/Europese samenwerking is een pré.

Wat bieden we?

 • Een buitengewoon boeiend werkveld, waarbij je in aanraking komt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, baanbrekende innovaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven, grote maatschappelijke vraagstukken en complexe vraagstukken.
 • De kans om bij te dragen aan de versterking van het verdienvermogen van Nederland en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door innovatie.
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salariëring volgens de cao Rijk, schaal 17.
 • Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We verbinden en vernieuwen, en werken samen met onze partners aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. We werken aan een klimaat-neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. En we staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie.

Hierbij stimuleren we innovatie en benutten we de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen om het samengaan van verduurzaming en economische ontwikkeling. In Nederland en daarbuiten. We zoeken daarbij actief de samenwerking met Europese en internationale partners.

Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart. Deze rechtvaardige en inclusieve economie resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land. Zo houden we Nederland ook internationaal aantrekkelijk. B&I bestaat uit vier beleidsdirecties, waar de directie Innovatie & Kennis er één van is, en een programmadirectie i.o.

Directie Innovatie & Kennis (I&K)

De directie Innovatie en Kennis (I&K) stimuleert onderzoek en ontwikkeling (R&D), technologische ontwikkelingen en innovatie. Met het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid stimuleert I&K het economisch verdienvermogen van Nederland, tegelijk met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. I&K stimuleert ook de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën die dat mogelijk maken. Als netwerkpartner dagen we bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit om hun activiteiten in te zetten voor concurrentiekracht én het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Wij hebben drie strategische doelstellingen:

 1. Verhogen van de kennisintensiteit en innovatieve output van bedrijven.
 2. Vergroten van hoogwaardige publiek ontwikkelde kennis met groter maatschappelijk en economisch rendement.
 3. Bedrijven en publieke partijen bundelen hun krachten voor hoger concurrentievermogen en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, nationaal en internationaal.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

De Meldplicht financiële belangen kan van toepassing zijn. Dit betekent dat je bij jouw aanstelling meldingsplichtige bent met betrekking tot jouw persoonlijke financiële omstandigheden over bezit van effecten en andere relevante financiële belangen. Om risico’s op (de schijn van) financiële belangenverstrengeling en/of oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie te vermijden, geldt meestal dat je geen effecten of andere financiële belangen mag bezitten en verwerven. Waar mogelijk worden hierover maatwerkafspraken met je gemaakt.

Over de selectieprocedure

 • Een assessment en een referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit kan ook betekenen dat we openbare bronnen als sociale media raadplegen.
 • De preselectiegesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden (digitaal) plaats in de periode 10 tot 21 april 2023
 • In de tweede en derde week van mei 2023 vinden de selectiegesprekken plaats.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 686-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Jeroen Heijs
Plv. directeur Innovatiebeleid & Kennis
Telefoonnummer: 06-25 07 02 76
E-mailadres: j.heijs@minezk.nl

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn
MD consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: 06-22 04 49 00
E-mailadres: a.j.m.vandoorn@minezk.nl