Directeur Innovatie en Ontwikkeling bij de RvIG

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 323-18
Publicatiedatum
29 november 2018
Sluitingsdatum
21 december 2018

De organisatie

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is, als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. De RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens.  RvIG geeft burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens en beheert de reisdocumenten van het koninkrijk.

De dienstverlening van RvIG speelt daarmee een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op gegevens van RvIG.

Meer informatie over de organisatie vindt u op de website van de RvIG.

De opgave

RvIG voldoet nu en in de toekomst aan de hoogste eisen op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging en procedures voor de uitwisseling van gegevens waarbij innovatie steeds meer een centrale rol krijgt. Betrouwbaarheid en deskundigheid staan voorop in de dienstverlening van RvIG.

Inhoudelijke en technisch specialisten werken dagelijks aan een steeds betere beveiliging van de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. In samenwerking met gemeenten en afnemers wordt de dienstverlening aan burgers steeds verder verbeterd. Samen zorgen deze specialisten er voor dat het Nederlandse systeem voor identiteitsgegevens tot de betrouwbaarste en veiligste van de wereld behoort.

De directeur geeft leiding aan de directie Innovatie en Ontwikkeling (I&O). De directeur I&O is tezamen en in wisselwerking met de directeur Uitvoering en de directeur Informatievoorziening en Systemen verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en vernieuwing van de producten en diensten van RvIG. Hij/zij is daarbij in hoge mate afhankelijk van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op nationaal maar ook internationaal niveau. De directeur geeft richting en sturing aan het proces van (door)ontwikkeling/vernieuwing in nauwe afstemming met de opdrachtgevers en afnemers.

De sturing vindt plaats in een complexe sturingscontext. De directeur I&O maakt daarbij keuzes met inachtneming van de wensen van genoemde partijen enerzijds en de wettelijke en beleidskaders anderzijds. De directeur I&O bezit daartoe de kennis en vaardigheden en is in de positie om op strategisch niveau de politieke en ambtelijke top richtinggevend te beïnvloeden t.a.v. innovatie,  productontwikkeling en (door)ontwikkeling van de producten en diensten. De directeur doet dat in nauwe afstemming met de directeur Uitvoering en de directeur Informatievoorziening en Systemen waarbij de perspectieven van de manager  van de stafdeling Coördinatie Beleid en Strategie en die van de manager Bedrijfsvoering worden meegenomen. Deze richtinggevende beïnvloeding is vooraf afgestemd met de Algemeen Directeur en andere directieteamleden binnen de RvIG.   

De directie I&O bestaat uit twee afdelingen: Architectuur en Ontwikkeling en Programma’s en Projecten en zal naar verwachting uit 30 FTE bestaan, naast een flexibele schil.

Wat vraagt dit van u?

De directeur heeft een brede en diepgaande kennis van de omgeving en ontwikkelingen die spelen op het identiteitsdomein, op het gebied van de techniek en op het gebied van de business, klantvraag en (inter)nationaal beleid.

 • Is verantwoordelijk voor de architectuur van de organisatie, business en ICT;
 • Permanente aanpassing van producten van de RvIG op basis van ontwikkelingen;
 • Is verantwoordelijk voor de gebruikte methodieken in de werkprocessen van de organisatie en op de implementatie daarvan;
 • Neemt deel aan (inter)nationale gremia gericht op productontwikkeling in ketenperspectief;
 • Is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de omgeving (waaronder kerndepartement, andere departementen, ketenpartners, wetenschap, private sector, klanten) om op de hoogte te zijn van thema’s die spelen in het veld en stemt hierover af met de andere organisatieonderdelen binnen de RvIG;
 • Adviseert het DT over de impact van innovaties op RvIG-beleid en deelt dit met de andere directies en stafafdelingen;
 • Vertaalt externe ontwikkelingen op het Identiteitsdomein naar de organisatie en adviseert het DT over nieuwe initiatieven;
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eigen onderzoeken om de producten en diensten van de RvIG te innoveren en de kwaliteit te verhogen;
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten in opdracht van het DT om bij maatschappelijke behoeften aan te sluiten;
 • Is verantwoordelijk voor inbeheername van producten uit programma’s en projecten binnen de organisatie, de ondersteuning ervan en de verantwoording aan het DT;
 • Is verantwoordelijk voor de borging van kennis op het gebied van project- en programmamanagement en de zorg voor het instrumentarium;
 • Is verantwoordelijk voor de beantwoording van tweedelijns meldingen contactcentrum;
 • Neemt deel aan verschillende interbestuurlijke gremia over standaardisatie, architectuur en beveiliging van systemen en gegevens binnen de verschillende beleidsterreinen.

Vereiste kennis en ervaring

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring en daarin aantoonbaar succesvol;
 • Brede en diepgaande kennis van de producten en diensten in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Brede kennis van de werkprocessen en dienstverlening van RvIG en de relevante departementen is een pre;
 • Inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van het identiteitsdomein van BZK;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg;
 • Kennis van de beleidsprocessen binnen de departementen en andere overheden;
 • Netwerkvaardig en het speelveld kunnen overzien. Ruime ervaring met aansturing van complexe programma’s en projecten;
 • Het beschikken over een (uitgebreid) relevant netwerk nationaal en internationaal is een pre.

Daarnaast beschikt u over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
'De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.'

Integriteit
'
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.'

Reflectie
'De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.'

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 323-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Mw. mr. Rhodia Maas
directeur RvIG
Telefoonnummer: 070-426 6053
E-mailadres: rhodia.maas@rvig.nl

Over de sollicitatieprocedure

Maarten Meurer
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-528 853 30
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl