Directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
16 (de functie wordt onderwerp van herwaardering)
Vacaturenummer
BABD 14-23
Publicatiedatum
16 maart 2023
Sluitingsdatum
3 april 2023
Schoolkinderen uit het basisonderwijs in het Mauritshuis

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. We willen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij ons ministerie betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer. Een omgeving waarin we met respect voor elkaar op een prettige manier samenwerken.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de toekomst. Dat is de missie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Beheer, behoud en toegankelijkheid zijn de drie pijlers van het toezicht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Zij houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Ook levert de Inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. De basis van het toezicht zijn de Archiefwet en de Erfgoedwet, en internationale verdragen en regels. De Inspectie is actief op de werkterreinen Archeologie, Collecties, Cultuurgoederen, Monumenten en Overheidsinformatie.

De digitale informatievoorziening groeit razendsnel en de Rijksoverheid probeert hier beter beheer voor te organiseren. Het vertrouwen in de overheid is een belangrijke pijler onder de democratie. Door verschillende incidenten is dit vertrouwen onder druk komen te staan. Het belang van toezicht op de informatiehuishouding is groot. Dit toezicht wordt geïntensiveerd door onder meer uitbreiding van de capaciteit en het beter gebruik maken van data.

Bij de Inspectie werken betrokken en deskundige experts; inspecteurs, adviseurs en managementondersteuners. Een deel van hen is al lang aan de Inspectie verbonden en brengt veel onmisbare inhoudelijke kennis en ervaring in, een ander deel van de collega’s is de afgelopen twee jaar gestart omdat het toezicht op de informatiehuishouding wordt versterkt. Daardoor bevindt de Inspectie zich op dit moment in een ontwikkeling naar een krachtige toezichthoudende organisatie waarbij het toezicht op alle werkterreinen en in de gehele breedte wordt versterkt. De inspectie groeit de komende jaren naar verwachting naar 50-55 fte, op dit moment telt de organisatie circa 36 fte, twee jaar geleden was dat nog ongeveer 24 fte.

OCW zoekt een energieke en betrokken directeur voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed die samen met twee hoofdinspecteurs leiding gaat geven aan een mooie, professionele organisatie. Het managementteam (MT) van de Inspectie bestaat uit drie leden: de directeur en twee hoofdinspecteurs. Onder de directeur vallen tevens de stafafdeling Informatie, Analyse en Juridische zaken (IAJZ) en het bedrijfsbureau. Het MT geeft gezamenlijk leiding aan de organisatie en zorgt voor het welzijn en plezier van de medewerkers, goede samenwerking en een prettige en open werksfeer. De twee hoofdinspecteurs zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de afdeling Erfgoed en de afdeling Overheidsinformatie.

De directie is in ontwikkeling. Jouw persoonlijkheid, denkkracht en inzet hebben we nodig bij de onderwerpen die de komende tijd spelen. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, het samen met de medewerkers bouwen aan een solide organisatie, of het omgaan met een hoge werkdruk die het gevolg is van de nieuwe opdrachten en de politieke context. Bijvoorbeeld door heldere aansturing, aandacht voor elkaar, tijd maken voor reflectie en de lange termijn en keuzes maken.

De directeur is lid van de Inspectieraad. De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de rijksinspecties. Met elkaar leggen de deelnemende organisaties een stevige basis voor onderlinge samenwerking: samen sterk voor toezicht. De Inspectie voert haar toezichtstaken onafhankelijk uit en is gepositioneerd in het organisatieonderdeel van de secretaris-generaal van OCW.

De opgave voor de directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Het werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is onlangs door de staatssecretaris van Cultuur en Media aan de Tweede Kamer aangeboden en kent de volgende speerpunten:

 • Voor het toezichtveld erfgoed zijn dat erfgoed onderwater, een quickscan op museale beheerders, metaaldetectie en archeologische monumenten en in- en uitvoer van cultuurgoederen.
 • Voor het toezichtveld overheidsinformatie zijn dat e-mailarchivering, algoritmen, kwaliteitssystemen, organisatiegericht toezicht en de COVID19 hotspot.

Het kabinet heeft in januari 2021, na de problemen bij de kinderopvangtoeslag, besloten dat de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid sterk moet verbeteren. Een onderdeel daarvan is dat het toezicht op de informatiehuishouding wordt versterkt. Onder de noemer Versterking Inspectie wordt het toezicht in de breedte tegen het licht gehouden. Dit proces loopt minimaal tot eind 2023 en richt zich onder meer op data gedreven toezicht en meer toezicht op de afzonderlijke organisaties. Als directeur stimuleer je de organisatieontwikkeling en teamvorming. Het gaat dan vooral om de samenwerking binnen de Inspectie en de samenwerking tussen de Inspectie en belangrijke spelers in de omgeving van de Inspectie. Dat vraagt van jou als directeur een goede balans vinden en bewaken in de aandacht voor erfgoed en de informatiehuishouding.

Je draagt verder bij aan het verder ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking (ook met de stakeholders/omgeving) en het creëren van een inspirerende werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Jij laat hierin voorbeeldgedrag zien. Je hanteert een goede balans tussen de aandacht voor de interne organisatie en je externe optredens.

Je geeft de Inspectie verder vorm tot een gezaghebbende en professionele organisatie. Je daagt je medewerkers daarom constant uit tot het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en je bent de hoeder van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de inspectie en staat daarbij stevig in je schoenen. De hoofdinspecteurs zullen meer te werk gaan vanuit kennis van het vakgebied en als toezichthouder; jij vult hen aan met managementaandacht en -ervaring.

Op het terrein van de overheidsinformatie zijn de nieuwe Archiefwet en de Wet open overheid van belang voor het werk van de Inspectie. Net als het toenemend gebruik van algoritmes en digitale informatie en digitale kunstvormen en het belang van cybersecurity en privacy wetgeving. Bij Erfgoed vragen ontwikkelingen in maritieme archeologie en de herziening van het stelsel van nationale bescherming cultuurgoederen bijzondere aandacht. De evaluatie van de Erfgoedwet en de voorbereiding van de Wet op de rijksinspecties staan voor de komende anderhalf jaar in de planning, met eventueel gevolgen voor de Inspectie.

Op basis van het werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie moet verder uitvoering worden gegeven aan data gedreven en organisatiegericht toezicht en kwaliteitsbeleid. Dit is, in samenwerking met de vele betrokken partijen binnen en buiten de Inspectie een kernopgave voor de nieuwe directeur in de komende jaren.

Wat vraagt dit van je?

 • Je bent een inspirerend, sociaal, betrokken en mensgerichte leidinggevende met aandacht voor en een visie op langjarige persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers en hebt oog voor diversiteit.
 • Je bent gericht op samenwerking en op resultaat.
 • Je beschikt over een ruime leidinggevende ervaring binnen de overheid. Kennis van toezicht is een pre.
 • Je beschikt bij voorkeur over kennis van de werkgebieden Overheidsinformatie en Erfgoed en je geeft richting aan het inrichten van data gedreven werken.
 • Je kunt de maatschappelijke opgaven voor de Inspectie vertalen naar een visie op de organisatieontwikkeling en deze uitdragen en realiseren. Je beschikt over strategisch inzicht, opereert met tact, toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel.
 • Je kunt helder en overtuigend communiceren met partijen binnen en buiten de Inspectie over de visie en keuzes van de Inspectie en draagt op een effectieve en aansprekende wijze bij aan het publieke debat.
 • Je weet een goede balans te behouden tussen het samenwerken met andere partijen en het behouden van de eigen onafhankelijke en objectieve positie als toezichthouder. Je neemt stevig positie in als het vraagstuk daarom vraagt.
 • Je bent toegankelijk voor medewerkers, transparant in je manier van werken, geeft ruimte en vertrouwen en treedt indien nodig doortastend op.
 • Je hebt gevoel voor humor, relativeringsvermogen en lef.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van het ministerie van OCW en in een collegiaal team.
 • Salarisschaal 16 (minimaal € 6726,48 en maximaal € 9156,59 bruto per maand volgens cao 01-04-2023). Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris, waarvan 8% vakantiegeld) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen op terreinen als vervoer en verduurzaming van de woning.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid OCW-inwerkprogramma.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht


OCW bevordert een inclusieve cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in ons ministerie. Behoor je tot deze doelgroep en lijkt deze functie je een mooie volgende stap in je carrière? Dan nodigen we je in het bijzonder uit om te reageren.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. Voorafgaand aan het selectieassessment word je gevraagd diverse vragenlijsten in te vullen, dit kost je ongeveer 3 uur.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 14-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjan Hammersma
Secretaris-generaal OCW
Telefoonnummer: 070-412 33 11 (secretariaat)
E-mailadres: m.j.hammersma@minocw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Simone Koenis
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-50 17 42 33
E-mailadres: Simone.koenis@minbzk.nl