Directeur Internationaal bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 699-23
Publicatiedatum
23 mei 2023
Sluitingsdatum
11 juni 2023
Schip op het water met een snelweg ernaast

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving. Het milieu raakt de vele opgaven die op dit moment spelen, zoals klimaat-, ruimtelijke- en woningbouwopgaven, maar ook biodiversiteit en stikstof.

De meest in het oog springende nationale onderwerpen voor DGMI zijn: circulaire economie met bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor textiel en plastic, luchtkwaliteit, geluid, vuurwerk, stoffenbeleid (zoals pfas), nucleaire veiligheid, vervoer gevaarlijke stoffen, biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma.

DGMI coördineert bovendien de internationale component van het IenW-brede beleidswerk. De directeur Internationaal maakt deel uit van het directieteam van DGMI.

Directie Internationaal

De directie Internationaal staat voor een succesvol internationaal optreden van IenW.  De directie Internationaal zet zich ervoor in om alle IenW-collega’s (bestuurskern en uitvoeringsorganisaties) te ondersteunen in hun internationale activiteiten. De directie is daarbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de internationale agenda van IenW om nationale doelen en internationale afspraken te behalen, het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen, het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het internationale optreden van (de bewindspersonen van) IenW, het internationaal stimuleren van publiek-private samenwerking van IenW-sectoren en het coördineren en regisseren van de internationale functie van het departement.

De directie signaleert daarnaast de relevante internationale ontwikkelingen op de thema’s waar het ministerie van IenW zich mee bezig houdt.

Tot slot voert de directie de regie op thema’s met een zware internationale dimensie die het hele ministerie raken. Hieronder vallen de voorbereiding van onder meer de Europese Milieu- en Transportraad, onderhandelingen in VN-processen en internationale organisaties, satellietnavigatie, innovatie en internationale financiering. Er is contact met alloze Europese en internationale organisaties als de Europese Unie, Verenigde Naties, G20, OESO en met landen over de hele wereld. Ook organiseert de directie regelmatig handelsmissies en werkbezoeken aan landen, ook buiten Europa.

De directie heeft 5 MT-leden en bestaat uit drie taakvelden (EU, Mondiaal en Bilateraal) plus het directieondersteuningsteam. Naast de Haagse bezetting is de directie ook verantwoordelijk voor de IenW-afdeling in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) en de uitzendingen vanuit het ministerie naar het buitenland, in het bijzonder de IenW-attachés op ambassades en collega’s die gedetacheerd zijn bij internationale organisaties. De directie bestaat uit een mooie mix van jonge medewerkers en medewerkers met meer ervaring.

De opgave

Als directeur Internationaal zorg je voor:

 • De verdere ontwikkeling van de directie Internationaal naar een directie met een heldere opvatting over wat de strategische internationale rol van de directie betekent, wat deze directie de IenW-organisatie vanuit die rol kan bieden (positionering) en vervolgens daarnaar handelt (rolvastheid en lef) in de vorm van heldere en tastbare resultaten. Dat vergt oog voor de maatschappelijke opgaven van IenW, op welke wijze internationale gremia (bilateraal, EU, mondiaal) hierin van betekenis kunnen zijn om de IenW beleidsdoelstellingen te realiseren en ook goede afstemming/samenwerking met andere departementen.
   
 • Een goede strategische internationale agenda voor IenW die in goede verbinding met de andere onderdelen van het departement tot stand komt en een agenda die in de waan van de dag toch houvast geeft in een dynamische (beleids-)omgeving met oog voor geopolitieke  ontwikkelingen - en die voldoende vooruitkijkt. Denken vanuit kansen is hierbij een groot goed. De inhoudelijke directies van IenW zijn primair verantwoordelijk voor de beleidsinhoud; het is van belang dat de verantwoordelijke, inhoudelijke directies ook verantwoordelijkheid voelen. Hier past bij dat de directeur/directie situationeel opereert: soms als “kritische” vriend, op andere momenten als aanjager en soms als (tijdelijke) eigenaar, maar altijd samen.
   
 • Goede advisering van de bewindslieden door ervoor te zorgen dat, vanuit een meer strategische positionering van IenW, de juiste prioritering wordt gekozen en dat de kwaliteit van de voorbereiding voor optredens goed is. In verbinding met de andere onderdelen van het departement, en met de directie communicatie, geef je daarmee ook invulling aan het internationale profiel van de bewindslieden.
   
 • Een duidelijke koers op het thema satellietnavigatie, met als belangrijke opgave de organisatie van de dienst die het gebruik van een Europees beveiligd satellietsignaal voor overheidsdiensten mogelijk maakt.
   
 • Versterken van de diversiteit en inclusiviteit van onze organisatie, zowel in de directie als breed binnen het DG.

Wat vragen we?

 • een inspirerende leidinggevende die rust uitstraalt, vertrouwen geeft aan mensen en dit vanuit een open, toegankelijke houding;
 • iemand die kan variëren in de rol van kritische vriend, aanjager dan wel tijdelijk eigenaar van vraagstukken en alert is op welke rol wanneer het meest functioneel is;
 • een sterk verbindende persoon die goed kan netwerken en netwerken goed kan opbouwen, zowel binnen IenW en de andere departementen als in de internationale context;
 • ruime leidinggevende ervaring bij voorkeur in een beleidsomgeving, die ook zorgt voor (zelf)reflectie zeker in tijden van hectiek;
 • goede interculturele vaardigheden, actieve kennis en vaardigheden van de Engelse taal; kennis en ervaring in Europese en internationale processen is een pre maar geen must.

Wat bieden we?

een omgeving met een collegiale sfeer.
leidinggeven aan een team bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om in een internationale context te werken en Nederland beter te maken.
de kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
salarisschaal 17. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

We zijn er van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en inzichten in huis hebben: dit vergroot de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de sollicitatieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.
 • Preselectiegesprekken met de MD-consultant vinden (virtueel) plaats op 13 en 15 juni. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 29 juni.
 • Wij houden tijdens het sollicitatieproces rekening met een evenwichtige samenstelling van het (management)team.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 699-23 naar:

E-mailadres: abd-solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Afke van Rijn
Directeur-generaal Milieu en Internationaal
Telefoonnummer: secretariaat: +31 6 21 64 06 35

Over de sollicitatieprocedure

Muriel Verhees
MD-consultant directoraat-generaal ABD
Telefoonnummer: +31 6 11 62 26 16
E-mailadres: murielverhees@minbzk.nl