Directeur Juridische Zaken bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 8-18
Publicatiedatum
12 januari 2018
Sluitingsdatum
24 januari 2018

Organisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en steunt Nederlanders in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige wereld. Dit is de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van Nederland. BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire diplomatie – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 150 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 1600 medewerkers in Nederland en de circa 900 uitgezonden en 2200 lokale medewerkers in de rest van de wereld verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van het buitenlands beleid. BZ kent een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal.
De directie Juridische Zaken (DJZ) bewaakt de juridische kwaliteit bij het ministerie door te zorgen voor een doeltreffende en samenhangende behandeling van de juridische vraagstukken.

DJZ is een stafdirectie die ten dienste staat aan alle onderdelen van het ministerie en de posten, en organiek is opgehangen onder PSG. Ook speelt de directie, als internationaal en Europees juridisch kenniscentrum, een adviserende en ondersteunende rol voor andere departementen. De directie bestaat naast de directieleiding uit de afdelingen Nederlands recht (DJZ/NR), Europees Recht (DJZ/ER), Internationaal Recht (DJZ/IR) en Verdragen (DJZ/VE). De directie en de afdelingen worden ondersteund door een secretariaat. De directie bestaat voor een groot deel uit hooggekwalificeerde juridische specialisten en daarbij passende ondersteuning en telt ruim 70 fte.

De opgave

Als directeur DJZ draagt u op onderscheidende wijze zorg voor de aansturing, formulering, vormgeving en implementatie van het BZ-beleid op juridisch gebied. U draagt bij aan het algemeen juridisch-bestuurlijk beleid in een internationale beleidscontext, de geïntegreerde beleidsvorming in de Rijksdienst en voert het management van de directie Juridische Zaken.

Nadruk in de functie ligt op integraal management en op inhoudelijk-strategische advisering. Zie voor een nadere toelichting op de Visie op Publiek leiderschap de verwijzing hierna. Het managementteam als geheel draagt de verantwoordelijkheid voor teamvorming en samenwerking binnen de directie. Als directeur stuurt u op hoofdlijnen, budget en koers (incl. strategische personeelsplanning).

Omschrijving resultaatgebieden:

 • Juridische vraagstukken op alle terreinen van het recht waarop het ministerie zich begeeft worden proactief, evenwichtig, doeltreffend en in samenhang behandeld en opgelost;
 • De BZ-belangen en visies zijn optimaal in het algemeen juridisch-bestuurlijk beleid en de geïntegreerde beleidsvorming in de Rijksdienst vertegenwoordigd en te herkennen;
 • De directie wordt op een zodanige wijze geleid dat de klant optimaal bediend wordt, de bij de DJZ werkzame professionals zich gesteund en gestimuleerd weten in hun ontwikkeling, en de relaties met departementsleiding en de diverse andere departementsonderdelen uitstekend zijn.

Wat vraagt dit van u?

 • U bent een inspirerende topmanager en beschikt  over ruime leidinggevende ervaring, ook aan professionals, en hebt bewezen daarin succesvol te zijn. Bij voorkeur hebt u ervaring opgedaan als  manager van meer departementen of daarbuiten.  
 • U stuurt en begeleidt op hoofdlijnen waarbij u vertrouwt op de juridische expertise die binnen de diverse afdelingen aanwezig is.
 • Uiteraard hebt u affiniteit met en ruime ervaring in de verschillende rechtsterreinen en bent u goed bekend met de diverse aspecten van de beleidsterreinen waarop het ministerie actief is. • U weet als geen ander de vertaalslag te maken van beleid naar juridische expertise, en vice versa.
 • U weet steeds de directie - zowel intern als extern - op een onderscheidende wijze en inspirerende wijze te vertegenwoordigen.
 • U doet optimaal recht aan de belangen van het ministerie.

Gevraagde competenties volgens profiel FGR Topmanager:

 • aansturen groep
 • aansturen organisatie
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er kernkwaliteiten zijn waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Genoemde opgave vraagt om ruime kennis en ervaring van minimaal 4 jaar op de terreinen van Nederlands, Europees en Internationaal recht. U hebt een juridische opleiding op academisch niveau afgerond. Tevens is een goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau C1 (European Language Framework) vereist.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. BZ kent een vaste plaatsingstermijn van 4 jaar voor hoger managementposities, waartoe deze directeursfunctie behoort. Om redenen van organisatiebelang of zwaarwegend persoonlijk belang kan de termijn met één jaar worden verlengd.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 8-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Willem van Ee
plv. secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken
E-mailadres: willem-van.ee@minbuza.nl

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl