Directeur Juridische Zaken bij Defensie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 165-22
Publicatiedatum
23 september 2022
Sluitingsdatum
9 oktober 2022
Gevel van het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie

“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen tevens de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris enerzijds en de rest van de defensieorganisatie anderzijds. Zie voor meer informatie: Bestuursstaf Defensie.

De Directie Juridische Zaken (DJZ)

De DJZ vervult de centrale juridische, bestuurlijk en wetgevingsfunctie van het departement. De hoofdtaken en verantwoordelijkheden van de DJZ zijn:

 • De juridische ondersteuning en de advisering van de bewindspersonen en de defensieonderdelen onder ander op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij inzet en gereedstelling van de krijgsmacht.
 • Het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid.
 • Het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de Minister en de SG bij de verlening van bijstand op grond van de Politiewet.
 • Het bevorderen van eenheid van rechtsopvatting bij de juridische functies in de gehele defensie organisatie en de waarborging van de kwaliteit van de militair juridische advisering.

De functie

De directeur is aanspreekpunt voor de politieke en ambtelijke leiding en geeft leiding aan de directie. Dat betreft het hoofd van de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht, het cluster Internationale aangelegenheden, het cluster nationale taken en rechtshandhaving, het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht, het cluster Civielrecht en het cluster Wet- en Regelgeving (in totaal 36 FTE). U bent verantwoording verschuldigd aan de (Plaatsvervangend) Secretaris-Generaal. Intern onderhoudt u contact met de politieke, ambtelijke en militaire top van het departement en met de leiding van de Defensieonderdelen en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. U maakt deel uit van de (inter)nationale veiligheidsketen. Vanuit die rol onderhoudt u contact met diverse departementen, NCTV, de AIVD, het OM, College van Procureurs Generaal, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en de Nationale Politie. Als Chief Legal Officer bent u verantwoordelijk voor het borgen van de juridische kwaliteit van het ministerie van Defensie.

De opgave

Europese landen slaan de handen ineen om de veiligheid in Europa nu en in de toekomst te beschermen. Daar is haast bij. De invasie van Rusland in Oekraïne bevestigt dit eens te meer. Ook Nederland investeert de komende jaren fors in Defensie. Defensie gaat de komende jaren flinke stappen zetten om Nederland sterker te maken en Europa veiliger. Om dat te bewerkstelligen wordt de ondersteuning krachtiger gemaakt, zorgen we ervoor dat Defensie een wendbare organisatie is waar mensen graag willen werken, verbonden met de Nederlandse samenleving en gericht op Europese samenwerking en samenwerking in de NAVO. Specialismen en het innovatieve vermogen worden versterkt en ten slotte wordt de focus gelegd op informatiegestuurd werken en -optreden. De krijgsmacht voert daarvoor de komende jaren een transformatie door.

Dit alles leidt ertoe dat ook de Directie Juridische Zaken voor een belangrijke opgave staat om gezamenlijk tot realisatie te komen. Een sterke positionering van het juridisch functiegebied die voorziet in oplossingen zonder daarbij de eenheid van rechtsopvatting te verliezen, vergt stevigheid, pro-activiteit, creativiteit en lenigheid. Het snel versterken van het innovatieve vermogen en de investeringen in personeel en nieuw materieel, geven juridische uitdagingen. Zo zullen beleidsmatig internationaal en nationaal relatief nieuwe juridisch bestuurlijke domeinen en kaders moeten worden (door) ontwikkeld met Europese en andere internationale (NAVO) partners die het gezamenlijk internationale optreden vereenvoudigen en versnellen. Denk daarbij onder meer aan internationale missies, informatiegestuurd optreden, speciale operaties, inlichtingen, nationale taken en cyberoperaties maar ook aan de mogelijkheden voor het opereren in de ruimte. Maar dit ziet ook civielrechtelijke ontwikkelingen (contracten) en de effecten van de inzet van de krijgsmacht op de fysieke leefomgeving. Om dat proces te ondersteunen en vaart te maken zal de directeur zowel de inrichting van de directie als de manier van werken verder moeten optimaliseren. Dat zit op werkprocessen maar bovenal op het op tijd kunnen anticiperen en inspelen op de diverse rechtsgebieden en op de verdergaande (internationale) juridificering. Een betrokken, inspirerende energieke, creatieve en doortastende directeur met gevoel voor personeel, beleid en de (militaire) uitvoering, zal de directie door deze belangrijke fase voor Defensie moeten leiden.

Genoemde opgaven vragen om:

 • Een afgeronde juridische academische opleiding.
 • Leidinggevende ervaring met de sturing van een complexe (uitvoerings)organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Vaardigheden op het gebied van strategische en juridische advisering.
 • Een relevant interdepartementaal netwerk.
 • Een inspirerende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven die medewerkers ruimte en vertrouwen geeft. 
 • Balans kunnen vinden tussen de dagelijkse dynamiek en strategische advisering.
 • Stressbestendig, kunnen functioneren in een omgeving met tegenstellingen en daarin zorgdragen voor harmonie.
 • Oplossingsgericht, kan versnellen en doorpakken.
 • Kan zich snel een beeld vormen en tot de kern komen.
 • Bekend met de ontwikkelingen in het juridische vakgebied.
 • Affiniteit met Defensie en met de ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein en het militair-operationele domein.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een MIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Defensie is wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Meer informatie

Over deze vacature

Mr. M. Gazenbeek
Plv. Secretaris-Generaal
Telefoonnummer: 070-318 6882
E-mailadres: m.gazenbeek@mindef.nl

Over de procedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl

of

Ingrid de van der Schueren-Brouwer
Hoofd cluster Management Development burgerpersoneel tevens plv. directeur MD
Telefoonnummer: 06-10 94 78 20
E-mailadres: iagm.dvd.schueren.brouwer@mindef.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 165-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl