Directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Autoriteit Persoonsgegevens
Vacaturenummer
BABD 632-19
Publicatiedatum
6 september 2019
Sluitingsdatum
22 september 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. Tevens heeft de AP per 1 januari 2019 eigen rechtspersoonlijkheid verkregen ter versterking van haar onafhankelijke positie.

De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collega-toezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 190 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander zijn/haar successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Dit wordt jouw rol

Als jurist met brede ervaring geef je leiding aan een directie van op dit moment circa 39 FTE. Je hebt visie en bent het boegbeeld van de directie. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de directie en voor de kwaliteit van haar producten. Dit doe je door in samenspraak met het MT van de directie de planning en kwaliteit van de producten te bewaken en een goed beheer te voeren.

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn hoge ambities gesteld en is het handhavingsinstrumentarium van de toezichthouder fors uitgebreid. Dit brengt ook voor de juristen grote uitdagingen met zich mee. De verdubbeling van het aantal medewerkers van de AP in de afgelopen twee jaar vraagt verder dat de komende tijd ook aandacht wordt besteed aan kwaliteitsborging, de cultuur binnen de organisatie én het stimuleren van de interne verbondenheid. De directie bevindt zich momenteel in een fase waarin de structuur en de cultuur van de directie verder wordt vormgegeven en een langetermijnvisie word bepaald. Het verder uitbouwen en bestendigen van de directie en de organisatie is dan ook zeker één van de uitdagingen.

Daarnaast is het werkveld van de AP dynamisch en voortdurend aan verandering onderhevig. Dit vergt veel van de directie die bij uiteenlopende aspecten en vraagstukken actief betrokken is. Het organiseren en stimuleren van een goede interne samenwerking is daarbij een essentieel element van jouw taak.

Een andere uitdaging die voortvloeit uit de AVG is de fikse toename van het aantal wetgevingsadviezen en de ambitie om de wetgevingsadvisering als instrument verder uit te bouwen. De uitleg van de AVG (normuitleg) neemt ook toe in belang en omvang.

De directie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van handhavingstrajecten, bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures, voor het opstellen van wetgevingsadviezen en analyses en voor de juridische staftaken. Zo draag je zorg voor de verdere afhandeling van kwesties die te maken hebben met de ontvlechting als gevolg van de verkrijging van eigen rechtspersoonlijkheid. Verder ben je eindverantwoordelijk voor de juridisch-inhoudelijke koers van de AP bij de uitoefening van haar toezichts- en andere taken.

Je vervult deze rol daadkrachtig en door een prettige werkomgeving te creëren. Je bent verbindend en bevordert dat de medewerkers van je directie en de directies onderling optimaal samenwerken. Je bent flexibel, hebt een helicopterview en kunt op veel borden tegelijkertijd schaken. Je faciliteert, inspireert en motiveert je juridische en leidinggevende medewerkers. Je bent open, stelt realistische doelen en bent bij uitstek een teamplayer.

Het speelveld van Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering is zowel in- als extern gericht en zowel nationaal als internationaal. Jouw directie fungeert als juridische kwaliteitsbewaker binnen de organisatie  en informeert de AP tijdig over belangrijke ontwikkelingen in het recht. De directeur onderhoudt het contact op ambtelijk niveau met het ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot institutionele kwesties en relevante wetswijzigingen inzake privacy. Ook heeft de directeur frequent contact met andere ministeries, nationale en internationale (Europese collega-)toezichthouders en andere relevante partijen in het veld.  

Je bent voorzitter van het MT, lid van het Directieberaad en rapporteert aan het Bestuur.

Bij de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering zijn momenteel ca. 45 juridische en leidinggevende professionals werkzaam die verantwoordelijk zijn voor het handhaven en het procederen op nationaal en Europees niveau. Deze directie bestaat uit vier afdelingen:

 • Handhaven
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Staftaken en wetgevingsadvisering

Deze afdelingen hebben elk een afdelingshoofd. Samen met de afdelingshoofden vorm je het MT.

Het Directieberaad, bestaande uit vier directeuren en een kwartiermaker Bedrijfsvoering, draagt integrale verantwoordelijkheid voor de AP-organisatie. Van een directeur wordt ook verwacht AP-brede projecten te trekken.

Competenties topmanager

 • bestuurssensitiviteit
 • conceptuele flexibiliteit
 • reflecteren
 • stressbestendig
 • omgevingsbewustzijn
 • gedeeld leiderschap

Verder heeft u:

 • een afgeronde WO-opleiding Rechten;
 • ervaring of affiniteit met de onderliggende waarden van de privacywetgeving;
 • een goed ontwikkeld inzicht in en overzicht over brede terreinen van het recht, met bij voorkeur het accent op bestuurs(proces)recht, civiel recht en EU-recht;
 • ruime ervaring met het aansturen van zelfstandig werkende professionals, ondersteunende en leidinggevende staf;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • ervaring met en kennis van het werken in een (Europese) bestuursrechtelijke context;
 • ervaring met het bevorderen van horizontale samenwerking binnen een organisatie;
 • ervaring met strategische advisering;
 • ervaring met de doorontwikkeling van een organisatie;
 • ervaring of affiniteit met bestuurlijke, beleids- en wetgevingsprocessen;
 • relevante ervaring in een (soortgelijk) toezichtsveld;
 • uitstekende netwerkvaardigheden (nationaal en internationaal).

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris in schaal 16 BBRA;
 • 13e maand;
 • maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • 165,6 vakantie-uren per kalenderjaar (op basis van een 36-urige werkweek), extra verlof voor;
 • oudere collega’s en mogelijkheid opbouw compensatie-uren;
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets;
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten;
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden.

Word je hier enthousiast van?

Mail dan uiterlijk 22 september 2019 jouw motivatiebrief en CV naar vacature@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Jouw reactie kun je richten aan mevrouw drs. C.E. (Katja) Mur, Bestuurslid van de AP.

De verdere procedure is als volgt:

 • Per ommegaande sturen wij je een ontvangstbevestiging.
 • Binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek.
 • We voeren maximaal drie gesprekken met je, waarna eventueel een arbeidsvoorwaardengesprek volgt. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 23 september 2019.
 • Een klikgesprek met de afdelingshoofden van de directie Juridische Zaken maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Een assessment en/of het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kun je het functieprofiel Topmanager raadplegen en/of contact opnemen met Katja Mur via telefoonnummer (070) 8888 500.