Directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken bij RVO (EZK)

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO.nl
Salarisschaal
17
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 200-18
Publicatiedatum
7 augustus 2018
Sluitingsdatum
27 augustus 2018

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Bovendien werken we samen aan het beperken van klimaatverandering. Zo investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl biedt hiervoor producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies, financiële regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden van zakenpartners. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken (meer informatie: www.rvo.nl). De directie Kernprocessen NL en Juridische Zaken (KP NL en JZ) is een van de 7 directies van RVO.nl.

Directie Kernprocessen NL en Juridische Zaken (KP NL en JZ)

KP NL en JZ is primair verantwoordelijk voor de procesinrichting en uitvoering van fiscale instrumenten, financiële instrumenten en subsidies, schenkingen en inkopen die op nationale regelingen zijn gebaseerd en daarnaast voor de juridische activiteiten voor geheel RVO.nl.
De directie bestaat uit 4 afdelingen:

 • Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering I (GIDS I)
 • Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering II (GIDS II)
 • Project- en Organisatiefinanciering (PROF) en
 • Juridische Zaken (JZ).

GIDS I en GIDS II hebben de opdracht om de fiscale en financiële processen binnen de nationale instrumenten zo snel, correct en efficiënt mogelijk te laten verlopen en dat het de klanten zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor wordt er intensief samengewerkt met de andere directies van RVO.nl. Binnen GIDS I en II wordt gewerkt aan grootschalige (kennisintensieve) regelingen waarbij procesoptimalisatie en inzet van ICT een grote rol spelen. De regelingen waar PROF aan werkt richten zich op het genereren van een financieel voordeel voor kleine groepen aanvragers na intensieve beoordeling van aanvragen.
JZ is voor geheel RVO.nl belast met de advisering, de bezwaarbehandeling en de behandeling (en begeleiding) van gerechtelijke procedures, en daarnaast met de taakvelden Fraude, Klachtbehandeling en de Wet openbaarheid van bestuur. JZ is actief in alle ketens binnen RVO.nl.
De totale omvang van de Directie KPNL en JZ is ca 425 fte. De directeur is personeelsverantwoordelijk voor 5 afdelingsmanagers.
Tevreden klanten, goed ondernemerschap, tevreden en goed functionerende werknemers en goed werkende systemen en processen zijn de doelen die de directie zich stelt, in de lijn met het strategiehuis RVO.nl en de agenda 2022. Streven is om op al die fronten, in onderlinge balans, steeds weer stappen vooruit te blijven zetten. Afstemming met en ‘service’ naar de klant wordt daarbij steeds belangrijker. De doelgroep beter in beeld brengen, clusteren van regelingen die voor hen interessant zijn en verdere digitalisering zijn stappen om de dienstverlening efficiënter te maken en de kwaliteit te vergroten. Klantgericht werken vertaald zich naar een slimme, wendbare en proactieve organisatie, waarin samenwerken in de keten en over directies heen steeds gevraagd wordt. De nieuwe directeur draagt hier nadrukkelijk aan bij.

De opgave

 • De directeur KP NL en JZ is een van de zeven directeuren van het Directieteam van RVO.nl. Als lid van het Directieteam draagt de directeur bij aan de verdere professionalisering en vernieuwing van de gehele organisatie, zoals beschreven in de Agenda 2022. Accent daarbij ligt op cultuur, processen en organisatie, waarbij flexibel ingespeeld wordt op veranderingen in de samenleving en op beleidsniveau. Als boegbeeld van de directie draagt de directeur de missie en visie van RVO.nl uit.
 • De directeur KP NL en JZ draagt actief bij aan het zoeken van synergie en samenwerking binnen de eigen directie en met de andere onderdelen van RVO.nl, om waarde toe te voegen aan de keten ten behoeve van de opdrachtgever en klant. Er wordt actief gestuurd op het verder verbeteren van de opdrachtgever- en de klanttevredenheid.
 • De uitdaging voor de directie is om de klant nog beter te bedienen. Dit vraagt om voortdurende optimalisatie van processen, zoals het verkorten van afhandeltijden met verbetering van kwaliteit. Verdere digitalisering, verbetering van samenwerking in de ketens, uniformering van processen en voortdurende scholing en kennisuitwisseling zijn daarvoor nodig. Het creëren van draagvlak en het in beweging houden van de directie om dit te bereiken is een belangrijke opgave.
 • De opdrachten van de verschillende departementen/beleids DG’s worden binnen RVO.nl beheerd door directeuren in de rol van portefeuillehouder. Opdrachtgever van de directeur KPNL en JZ is de DG Bedrijfsleven en Innovatie (ministerie van EZK). De opdrachtportefeuille bestaat uit een groot aantal instrumenten gegroepeerd in clusters en vertegenwoordigt een uitvoeringsbudget van ca. 90 miljoen. Uitdaging is om met krimpende budgetten, een coherent beleidsagenda en uitvoerbare opdracht af te stemmen met de opdrachtgever. Daarbij hoort ook de verdere professionalisering van opdrachtgever-opdrachtnemer samenwerking.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om

 • Ruime leidinggevende ervaring in een complexe (matrix)organisatie op directieniveau, bij voorkeur in de uitvoering;
 • Ervaring met het ontwikkelen, optimaliseren en digitaliseren van complexe administratieve processen;
 • Kennis van of ervaring met ketensamenwerking;
 • Gevoel voor en affiniteit met de interactie tussen beleid en uitvoering; en samenwerking bij de uitvoering met de maatschappij;
 • Juridische kennis of affiniteit;
 • Ervaring als opdrachtgever en/of opdrachtnemer is een pre.

Persoonlijke typering:

 • Een inspirerende en verbindende directeur die vorm weet te geven en een bijdrage weet te leveren aan een moderne overheid en zodoende dienstverlenende organisatie;
 • Proactief in kunnen spelen op veranderingen die zich in de buitenwereld afspelen en van invloed zijn op het werk van RVO.nl in het algemeen en KPNL en JZ in het bijzonder;
 • Visie op klantgericht werken en dit vertalen naar (innovatieve en efficiënte) opties en het team in staat stellen deze te realiseren;
 • Inspirerend op het thema “medewerkers in hun kracht”.

Gevraagde competenties:

 • Open, evenwichtig, zelfbewust; straalt gezag en vertrouwen uit;
 • Inspirerend en verbindend; opereert met tact, toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel; in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de rug recht te houden;
 • Coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur;
 • Analytische scherpte, resultaatgericht; beschikt over strategisch inzicht en koersvastheid;
 • Omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker;
 • Innovatief.

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:
Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
Integriteit
“De Publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD-manager dient aan minimaal twee van de hiernavolgende criteria te voldoen:

 • ervaring buiten de Rijksoverheid;
 • internationale ervaring;
 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht.

De rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige directeur Kernprocessen NL en JZ wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.
Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.
Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Tot slot

Planning selectieprocedure
Oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden tussen 28 augustus en 4 september 2018.
De 1e selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats op 13 of op 14 september 2018.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 200-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Harmen Harmsma
algemeen directeur RVO.nl
Telefoonnummer: 088- 0425525 (secretariaat).

Over de sollicitatieprocedure

Aris-Jan Hofker
MD- Consultant (06-21101923). Na 20 augustus kunt u contact opnemen met Esmeralda van Hekezen-de Jong, MD-consultant
Telefoonnummer: 06 - 27 20 98 04 (ma, di, do)
E-mailadres: e.m.vanhekezen-dejong@minez.nl