Directeur Klimaat bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 592-19
Publicatiedatum
11 september 2019
Sluitingsdatum
25 september 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van EZK aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering.

We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Meer informatie over EZK.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie

Binnen EZK is het directoraat-generaal Klimaat en Energie verantwoordelijk voor de klimaat- en energietransitie, en voor het nationale en internationale beleid dat nodig is om deze transities voor elkaar te krijgen. De klimaat- en energietransitie is een integrale opgave die onder hoge maatschappelijke en politieke druk wordt uitgevoerd. Samenwerking met alle betrokken stakeholders, binnen de overheid en daarbuiten is daarbij van groot belang.

Het DG telt vier directies: naast de directie Klimaat zijn dat de directie Elektriciteit, directie Warmte & Ondergrond en de projectdirectie Gastransitie Groningen.

De directie Klimaat richt zich op het maken, regisseren en coördineren van het nationale klimaatbeleid. De directie heeft daarbij het overzicht, verbindt, versterkt, agendeert, is aanjager, integreert en intervenieert. Ook de nationale inbreng in de ontwikkeling van zowel het Europese als het mondiale klimaatbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de directie.

Daarbij is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord, inclusief de monitoring en jaarlijkse rapportages over het klimaatbeleid, de inbreng in de Europese klimaatdossiers en voor de inzet bij de uitvoering van multilaterale afspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Ook vervult de directie een brede kennisfunctie binnen het DG.

De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in de samenwerking; binnen het DG, met andere onderdelen van het ministerie, met andere departementen en andere externe partners. Directies werken steeds meer met elkaar samen, waar nodig directie-overstijgend, in projecten en programma’s. Dat draagt bij aan een voor buiten en binnen herkenbare en tegelijkertijd flexibele organisatie, waarbij expertise en continuïteit zijn geborgd. De opgave voor het DG is groot, urgent en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het is essentieel dat de directies nauw met elkaar samenwerken, elkaars kennis en ervaring benutten en de werkdruk beheersbaar houden. Het streven is een flexibele organisatie met ‘lage hekjes’ tussen de directies. Een organisatie die goed kan inspelen op snelle veranderingen, op nieuwe opgaven en andere rollen voor de overheid, ook door projectmatige of programmatische aanpak (vaak afdelings-, directie- of DG-overstijgend of interdepartementaal).

De opgave

 • De beleidsambitie in het klimaatbeleid is veelbesproken en hoog: in Nederland maatregelen nemen die ons voorbereiden op een reductie van broeikasgassen van 49% (en mogelijk 55%) in 2030, in Europa het voortouw nemen om het reductiedoel voor 2030 op 55% te krijgen (i.p.v. ten minste 40% t.o.v. 1990) en op mondiaal niveau een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij verbindingen legt en in zijn/haar netwerken gezaghebbend opereert. Herkenbaar voor de binnenwereld (medewerkers), maar zeker ook voor de buitenwereld. De directeur geeft inspirerend richting, weet mensen in hun kracht te zetten en hen op een juiste manier te betrekken. Hij/zij doet een beroep op de bijdrage van anderen binnen en buiten de directie en/of het departement en durft los te laten. Daarnaast kan de directeur goed omgaan met tegenstrijdige belangen en weerstand. Hij/zij is het boegbeeld van de directie en profileert zich evenzeer als vertegenwoordiger van het DG en het ministerie.
   
 • Er zijn afspraken met meer dan 100 partijen over de wijze waarop Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 49% terugdringt in 2030 (het Klimaatakkoord). Deze afspraken vormen het fundament van het eerste Klimaatplan onder de Klimaatwet. De uitvoering van het Klimaatakkoord is in 2019 begonnen. Het klimaatbeleid is een gezamenlijke opgave van meerdere ministeries waaronder EZK, BZK, LNV en I&W en de totale Nederlandse samenleving. Alle partijen hebben elkaar nodig om het klimaatakkoord tot een succes te maken. Deze opgave vraagt om een directeur die samenbindend leiderschap laat zien en veel verschillende partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie, wetenschap) met elkaar weet te verbinden. De directeur heeft voldoende gezag om partijen ook ruimte en verantwoordelijkheid te geven en zo betrokkenheid en innovatie te bevorderen. Daarnaast weet de directeur bij onderhandelingen een bevredigend en haalbaar resultaat te behalen.
   
 • De directie levert hoge kwaliteit werk en doet dit in hoog tempo. De medewerkers zijn bevlogen. Gezien de grote opgave willen we kwaliteit blijven leveren en ook op lange termijn niet alleen effectieve resultaten behalen, maar een gezonde en effectieve werkomgeving realiseren, met beheersbare werkdruk en constructieve samenwerking. Van de directeur wordt coachend leiderschap verwacht. Hij/zij heeft een goede balans tussen sturen en loslaten en creëert rust en overzicht. Daarbij heeft hij/zij ook oog voor de ontwikkelmogelijkheden van de individuele medewerker, en weet deze waar nodig te koppelen aan de doelen van de afdeling.
   
 • De directeur Klimaat geeft leiding aan een nieuwe directie die volop in ontwikkeling is. Hij/zij weet vanuit een duidelijke visie richting te geven, met goed oog voor een stevige positionering van de directie die past bij de hoge ambities in het Klimaatbeleid. Hij/zij stuurt op samenwerking en is in staat om vorm te geven aan de flexibele organisatie. Hij/zij verbindt medewerkers en teams goed met vraagstukken. De directeur staat voor de medewerkers en geeft zo nodig aan waar de grenzen liggen van de organisatie.
   
 • Het klimaatbeleid kent nationale en internationale aspecten (EU en mondiaal). De directie streeft naar een herkenbare, stevige Nederlandse inbreng in de internationale gremia. De directeur is in staat hier sturing aan te geven.
   
 • De directie heeft een belangrijke kennisfunctie. Deze is gericht op de brede kennisbasis onder het beleid, de monitoring & evaluatie van het klimaatbeleid en de Nederlandse emissieregistratie. De directeur werkt daarbij goed samen met belangrijke spelers, zoals PBL, RIVM en KNMI. Hij/zij stimuleert kennisontwikkeling en deling, niet alleen binnen de directie en DG en ministerie, maar ook daarbuiten.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • bij voorkeur leidinggevende ervaring op directeursniveau, of aantoonbare directeurspotentie;
 • brede ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur binnen de rijksoverheid;
 • ervaring met samenwerking met veldpartijen en/of andere overheden in een beleidsomgeving;
 • uitstekende communicatieve en onderhandelings-/beinvloedingsvaardigheden.

Gevraagde persoonlijke typering

 • open, evenwichtig, zelfbewust, straalt gezag en vertrouwen uit;
 • inspirerend en verbindend; opereert met tact, toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel. Is in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de rug recht te houden;
 • coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook mensgerichte werkcultuur waar medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen;
 • analytische scherpte, resultaatgericht, beschikt over strategisch inzicht en koersvastheid;
 • omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker;
 • innovatief en met voldoende lef om ook onorthodoxe maatregelen te nemen en zo nu en dan tegen de stroom in te roeien, bekrachtigt daarbij ook medewerkers.

Publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten genoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuurdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

Planning selectieprocedure

 • Oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden tussen 26 september en 3 oktober 2019.
 • De selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats vanaf 14 oktober 2019.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 592-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Sandor Gaastra
directeur-generaal Klimaat en Energie
Telefoonnummer: 070 379 61 51 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Marens Evers
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06-11 30 17 26 (maandag tot en met donderdag)
E-mailadres: E.G.J.Evers@minez.nl