Directeur/Kwartiermaker Elektriciteit bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 198-18
Publicatiedatum
7 augustus 2018
Sluitingsdatum
27 augustus 2018

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met al onze partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders, nu en later. Verduurzaming en verdienvermogen gaan daarbij hand in hand. Wij werken aan een CO2-arme economie en stimuleren innovaties en verdienkansen. We zetten ons in voor schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en te groeien. En we benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt, vernieuwt, en zet publieke belangen centraal.
De klimaatverandering en de energietransitie behoren tot de belangrijkste vraagstukken waarop het ministerie zich richt.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie in oprichting

Het DG Klimaat & Energie in oprichting (K&E) werkt onder hoge druk aan een integrale opgave waarbij samenwerking met vele overheidspartijen en alle maatschappelijke partners essentieel is. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar het DG zich op richt zijn de klimaat- en energietransitie en de gaswinning in Groningen.
Naar aanleiding van de klimaatambities uit het regeerakkoord wordt een organisatieverandering doorgevoerd waarbij één directoraat-generaal ontstaat dat zich geheel richt op de klimaat- en energietransitie: het DG Klimaat & Energie (K&E).
Voor de organisatiestructuur van het nieuwe DG K&E wordt gewerkt vanuit het voornemen om te komen tot vier directies: de directie Elektriciteit, de directie Warmte, de projectdirectie Gastransitie Groningen en de directie Klimaat. Binnen het nieuwe DG gaat de directie Elektriciteit zich richten op het CO2-vrij maken van de elektriciteitsvoorziening. Dit betekent vooral het duurzaam produceren van elektriciteit op land en in zee, het stimuleren van innovatie, het samenwerken met buurlanden vanwege de internationale afhankelijkheid en het zorgdragen voor een goed werkend energiesysteem (infrastructuur, (internationale) energiemarkt en -wetgeving). Bij de directie Elektriciteit zijn ca 60 medewerkers werkzaam. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een plaatsvervangend directeur en 2 MT-leden.
De aanpassing van de organisatie is gewenst om beter en gerichter te kunnen werken aan de relevante maatschappelijke opgaven. De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in de samenwerking, binnen het DG, met andere onderdelen van het ministerie en met externe partners.
Het definitieve besluit over de nieuwe organisatie zal naar verwachting na de zomer van 2018 worden genomen. Gelet op de grote opgave van het DG en de behoefte aan voortgang in het veranderproces, wordt in overleg met de medezeggenschap stap voor stap naar de nieuwe organisatie toegewerkt en wordt ondertussen de capaciteit van het DG uitgebreid.

De opgave

 • Het DG Klimaat & Energie i.o. is in ontwikkeling. De opgave voor het DG is urgent, maatschappelijk relevant en aan grote veranderingen onderhevig. Deze grote opgave moet worden gerealiseerd gelijktijdig met de organisatieverandering. Voor de uitdagingen is het essentieel, dat de directies nauwer met elkaar samenwerken, elkaars kennis en ervaring nog meer benutten en de werkdruk beheersbaarder maken. Wij willen werken aan een flexibele organisatie met ‘lage hekjes’ tussen de directies. Een organisatie die vanuit een lange termijn doelstelling goed kan inspelen op snelle veranderingen, op nieuwe opgaven en andere rollen voor de overheid, ook door projectmatige of programmatische aanpak (vaak afdelings-, directie- of DG-overstijgend of interdepartementaal). De directeur Elektriciteit stuurt op samenwerking en geeft vorm aan de flexibele organisatie.
 • Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij verbindingen legt tussen partijen, hen stimuleert en hen ondersteunt. Voor de buitenwereld gezaghebbend en herkenbaar. Hij/zij geeft inspirerend richting en doet een beroep op de bijdrage van anderen binnen en buiten de directie/departement. Durft los te laten (en zich te laten verrassen) zonder de regie te verliezen.
 • De belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe directeur zijn de ontwikkeling en realisatie van het Regeerakkoord, aangevuld met ideeën afkomstig van de Elektriciteitstafel (Klimaatakkoord), zoals het uitfaseren van het gebruik van kolen in de elektriciteitsproductie, de invoering van een minimum CO2-prijs in de elektriciteitssector en het realiseren van de hoge ambities ten aanzien van het produceren van elektriciteit op land en zee. Doelen die alleen samen met betrokken ex- en interne partijen gerealiseerd kunnen worden.
 • De energietransitie gaat gepaard met een grotere vraag naar elektriciteit, die vervolgens CO2-vrij moet worden opgewekt. Betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij centrale begrippen. Er zal beduidend meer elektriciteit moeten worden opgewekt, opgeslagen en getransporteerd. Dit vraagt veel van de energieleveranciers en de infrastructuur (Tennet en regionale netbeheerders). De directie heeft enerzijds een stimulerende rol gericht op CO2-vrije productie en innovatie en anderzijds een regulerende en ordende rol waar het bijvoorbeeld gaat om de inrichting van de elektriciteitsmarkt.
 • De directie is verantwoordelijk voor het stimuleringsbeleid (SDE+). Deze regeling zal worden verbreed en omgevormd, waarbij meer gestuurd zal worden op CO2-reductie. Daarbij wordt o.a. (inter)nationaal en interdepartementaal samengewerkt, uiteraard ook met kennisinstellingen zoals PBL en IEA. Ook is er een wetgevingsopgave, zoals de elektriciteitswet en nieuwe wetgeving voortkomend uit de versnelling van de energietransitie, samenvoeging van wetten en de implementatie van Europese wetgeving.
 • De directie is verantwoordelijk voor de strategische inzet van ons land in de Europese Unie om te komen tot CO2-vrije, betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening in de EU en de totstandkoming van relevante Europese wetgeving. Daarnaast is de elektriciteitsmarkt internationaal (en brengt Europese wetgevingsvraagstukken met zich mee) en dat geldt eveneens voor de energie-innovatie. De directeur is in staat om de directie internationaal succesvol te laten opereren en realiseert succesvolle strategische samenwerking met andere EU-landen.
 • De directie is verantwoordelijk voor energie-innovatie. Vernieuwing en innovaties zijn essentieel voor een kostenefficiënte en maatschappelijk verantwoorde transitie naar een CO2-arme energievoorziening. De directie werkt aan het verder vormgeven van (missie gedreven) innovatiebeleid voor de maatschappelijke opgaven voor energie en klimaat, in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Het klimaatakkoord en de daaraan gekoppelde integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie zijn daarin leidend. Hierbij gaat het ook om internationale samenwerking in Europese programma’s, International Energy Agency en Mission Innovation.
 • De directie levert hoge kwaliteit werk en doet dit in hoog tempo. De medewerkers zijn bevlogen en de werkdruk is hoog. De medewerkers hebben de behoefte aan leidinggevenden die actief sturen op een beheersbare werkdruk en oog voor werkplezier. Van de directeur wordt coachend leiderschap verwacht en een goede balans tussen sturen en loslaten. De directeur creëert in de dagelijkse hectiek voldoende momenten voor reflectie. Hij/zij staat voor zijn/haar mensen en weet de kwaliteiten van de professionals optimaal te benutten.

Wat vraagt dit van u?

Genoemde opgaven vragen om:

 • Leidinggevende ervaring aan professionals op het niveau van directeur of aantoonbare directeurspotentie;
 • Kennis van marktordeningsvraagstukken;
 • Beleidservaring in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen de rijksoverheid;
 • Ervaring in samenwerking met andere partijen (bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen);
 • Ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Internationale ervaring is een pre;
 • Affiniteit met de elektriciteitsmarkt, energie en duurzaamheid is een pre.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Open, evenwichtig, zelfbewust; straalt gezag en vertrouwen uit;
 • Inspirerend en verbindend; opereert met tact, toewijding en politiek-bestuurlijk gevoel; in staat zich onafhankelijk op te stellen in het krachtenveld en de belangen van de directie uit te dragen;
 • Coachend leider, vaardig in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur; heeft actief aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en de balans werk-privé; zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers;
 • Omgevingsbewust, sterke in- en externe oriëntatie, uitstekende netwerker (ook internationaal); gericht op samenwerking en verbinding op diverse niveaus, binnen het DG, binnen EZK, interdepartementaal en met maatschappelijke partijen;
 • Visie, analytische scherpte, resultaatgericht; beschikt over strategisch inzicht en koersvastheid;
 • Stressbestendig en goed in staat grenzen te stellen;
 • Innovatief

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken.

Deze kernkwaliteiten zijn:
Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD-manager dient aan minimaal twee van de hiernavolgende criteria te voldoen: ervaring buiten de Rijksoverheid;

 • internationale ervaring;
 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht.

Een assessment kan deel uit maken van het selectieproces.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Planning selectieprocedure
De selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats in de week van 10 -14 september 2018.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 198-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Sandor Gaastra
directeur-generaal Klimaat & Energie in oprichting
Telefoonnummer: 070 379 6151 (secretariaat).

Over de sollicitatieprocedure

Aris Jan Hofker
MD-consultant
Telefoonnummer: 06 - 21 10 19 23 (maandag t/m donderdag)
E-mailadres: Aris-jan.hofker@minbzk.nl