Directeur Macro-Economische vraagstukken en Arbeidsmarkt bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 338-18
Publicatiedatum
21 december 2018
Sluitingsdatum
17 januari 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

De opdracht van VWS is om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan worden. Dan gaat het vanuit MEVA specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende gekwalificeerd personeel), als om de financiering van de zorg (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg.

Daartoe beschikt MEVA over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie, kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken, etc.).

MEVA heeft een formatie van circa 60 fte en kent (tijdelijk) vier beleidsafdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB);
 • de afdeling Beroepen (B);
 • de afdeling Arbeidsmarkt (A);
 • de afdeling Opleidingen en Financiën  (O&F).

Een afdelingsoverstijgende aanpak wordt gestimuleerd. Kennis, kunde en ontwikkelingsmogelijkheden zijn leidend bij de inzet van medewerkers.

De directie MEVA werkt voor alle onderdelen van VWS. Hiërarchisch valt MEVA onder de secretaris-generaal.

Concrete aandachtsgebieden van MEVA zijn:

 • financiering van de zorg: premies, eigen bijdrage, eigen risico, zorgtoeslag; vanuit die rol betrokken bij sociaaleconomische kabinetsbesluitvorming;
 • verklaren en ramen van ontwikkelingen in de zorguitgaven;
 • strategie en kennis: analyses over (lange termijn) trends in de zorg, het samenbrengen van kennis van buiten VWS en intern beleid;
 • arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorwaarden in de zorg: actieprogramma Werken in de Zorg, flexibilisering van de arbeidsmarkt Wet normering;topinkomens (WNT) en overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling;
 • wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), nieuwe BIG-beroepen, tuchtrecht, disfunctioneren;
 • opleidingen: stagefonds, beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen, verbinding zorgpraktijk en onderwijs.

De opgave

De opgaven van MEVA liggen op 3 vraagstukken:

Arbeidsmarkt, opleiden en beroepen

Hoe zorgen we ervoor dat er nu en in de toekomst voldoende goed opgeleide zorgprofessionals beschikbaar zijn? Hiertoe zet MEVA in op het oplossen van arbeidsmarkttekorten, doelmatige beroepenregulering en het stimuleren van voldoende (en voldoende vernieuwend) opleiden.  Het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ moet op basis van de drie actielijnen (meer kiezen voor de zorg, beter opleiden voor de zorg en anders werken in de zorg) zorgen voor afname van het verwachte tekort van 125.000 medewerkers naar nul of daarbij in de buurt.  
Bij beroepenregulering wordt gewerkt aan opname van de regieverpleegkundige en de verplichting tot bij- en nascholing in de wet BIG en een mogelijk herzieningstraject voor deze wet als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Bij opleidingen wordt komend jaar bijvoorbeeld ingezet op betere en meer flexibele aansluiting van het post-initiële zorgonderwijs op de zorgpraktijk.

Betaalbaarheid van de zorg

Hoe zorgen we ervoor dat goede zorg ook in de toekomst geborgd is? Kunnen we door op de huidige manier, ook gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? MEVA agendeert dit vraagstuk bijvoorbeeld in publieke optredens van bewindspersonen, initieert onderzoek hiernaar van derden (WRR, SER, CPB, Universiteiten), verkent samen met andere directies en departementen zelf oplossingsrichtingen en is verantwoordelijk voor het gesprek met het CPB over hoe maatregelen uiteindelijk worden doorgerekend in bijvoorbeeld verkiezingsprogramma’s.

Kennisontwikkeling

Afgelopen jaar is het programma versterken Kennisfunctie VWS gestart dat het bevorderen van samenhang in de kennisontwikkeling op strategische VWS-thema’s, het vergroten van het overzicht over het kennisveld en lopende kennisvragen, en het verbeteren van de kwaliteit van opdrachtgeverschap tot doel heeft. Als onderdeel hiervan is bij MEVA een Chief Science Officer (CSO) aangetreden, als centraal aanspreekpunt voor het kennisbeleid van VWS, en aanjager van het programma. Daarnaast werkt MEVA samen met sociale partners in de zorg aan het ontsluiten van data en kennis voor een goed arbeidsmarktbeleid.

De opgave t.a.v. de interne organisatie: de directie is goed op orde. In 2019 wordt besloten of de afdeling/het cluster Beroepen een apart MT-lid houdt. Dat vraagt dan om een (formele) aanpassing van de organisatie.

Wat vraagt dit van u?

 • De directeur heeft te maken met stakeholders die zeer divers van aard zijn: van beroepsgroepen,  vakbonden, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen tot kennisinstellingen, planbureaus en verschillende departementen in Den Haag. Dit vraagt om een persoon die in staat is van vele markten thuis te zijn, te verbinden en partijen in beweging te krijgen (zowel regionaal als landelijk). En altijd met het doel voorop dat de burger, de patiënt of de zorgverlener er ook iets aan heeft.
 • MEVA raakt alle beleidsthema’s binnen VWS; het is essentieel dat de directeur verbinding heeft met de verschillende directies/DG’s en goed weet wat er speelt.
 • De directeur is in staat om constructief-kritisch in te spelen op wensen/behoeften van bewindspersonen. Ook heeft hij/zij ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk dynamische omgeving.
 • De directie MEVA houdt zich vooral bezig met de bredere, complexe vraagstukken in de zorg. Dat vraagt om een conceptueel sterke directeur die goed kan dwarskijken en overzicht heeft. Je hebt ervaring met complexe beleids- en wetgevingstrajecten en met cijfermatige en macro-economische ontwikkelingen. Daarnaast heb je ervaring met grote maatschappelijke verandertrajecten met complexe en verschillende belangen. Dat betekent dat je je ook goed moet kunnen verplaatsen in de mensen voor wie je het doet.
 • MEVA heeft ook een rol als het gaat om strategie en lange termijn vraagstukken. Dit vraagt van de directeur dat hij/zij trends en ontwikkelingen kan signaleren, visie heeft en de juiste thema’s kan agenderen binnen VWS.
 • Ondernemerschap zit in de haarvaten van MEVA. Dat vraagt om een soepele managementstijl die medewerkers en MT-leden de ruimte geeft om zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit is tegelijkertijd niet vrijblijvend. Ook is betrokkenheid bij het welzijn van medewerkers vereist.
 • De directeur stimuleert medewerkers nieuwe aanpakken/werkwijzen te hanteren en daarvan te leren met elkaar.
 • Overige persoonlijke kwaliteiten: stevigheid en gezag, betrouwbaarheid, koersvast.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 338-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Erik Gerritsen
secretaris-generaal VWS
Telefoonnummer: +3170 340 65 30

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 62 75 87
E-mailadres: Mariska.Dee@minbzk.nl